EMLÉKEZTETő

 

Készült: A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 2009. január 27-i üléséről

 

Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 6 fő, a jelenléti ív szerint

 

Helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd, Gárdonyi Géza u. 1-3.

 

Mórás Zsolt: Köszönti az ülésen résztvevő tagokat, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülése határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, elmondja, hogy egyebek napirenden belül szeretné megvitatni, hogy hová kerüljenek választókerületükbe járdák.

 

 

NAPIREND:

 

1)      Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, 13/2005. (IV. 4.) ÖK. számú rendelet módosítására

 

2)      Javaslat Érd Megyei Jogú város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

 

3)      Javaslat egészségházak létrehozására Érd Megyei Jogú Város területén

 

       4) Egyebek

 

Klucsik Lászlóné: Szeretné, ha a Hunyadi János utca Arany János utca felé eső részén lévő nagy kátyút megszüntetnék, mert nagy problémát okoz az arra közlekedőknek.

 

Szloboda József: A Thököly út 8. szám előtt is van egy nagy kátyú, kéri ennek a megoldását.

 

Mórás Zsolt: Továbbítani fogja az illetékeseknek.

 

1.          NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, 13/2005. (IV. 4.) ÖK. számú rendelet módosítására

 

Mórás Zsolt: Az előterjesztésre azért volt szükség, mert a költségkalkuláció alapján 6,5 százak a díjemelés mértéke. Az összehasonlító táblázatban láthatják a díjak változását, így például a lakossági díj egyedi kéményen 1008 forintról 1092 forintra növekedne, de ezt pontosan leírásra került a megküldött táblázatban.

 

Szloboda József: Véleménye szerint, ha közszolgáltatási díjat fizetnek, azért cserébe szolgáltatást is kellene végezni. Kérte, hogy tisztítsák ki a kéményét, de azt a választ kapta, hogy azt előre meg kell rendelni és a kéményseprőnél egyébként sem voltak a kellő eszközök, tehát nem végzett szolgáltatást.

 

Klucsik Lászlóné: Amennyiben nem használják a kéményt, azért is kell díjat fizetni?

 

Segesdi János: Ebben az esetben is aktív kéménynek minősül, amennyiben tető szintig visszabontják, abban az esetben nem minősül kéménynek. A kéményseprőnek mérőműszerekkel kellene menniük és elvégezni a szolgáltatásba foglalt alapméréseket, azonban úgy tudja, hogy a kémény tisztítását valóban meg kell rendelni. Véleménye szerint a kéményseprőknek vizsgálniuk kellene, hogy a kémények a funkciójuknak megfelelőek-e.

 

Mórás Zsolt: Jelezni fogja az elhangzott észrevételeket. Felteszi szavazásra a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását, azzal a kitétellel, hogy amikor a kéményseprők beszedik a díjat, végezzék el minden esetben az alapszolgáltatást.

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának elfogadását, azzal a kitétellel, hogy amikor a kéményseprők beszedik a díjat, végezzék el minden esetben az alapszolgáltatást.

 

2.              NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

 

Mórás Zsolt: Ismerteti a tagoknak is megküldött előterjesztés, mely tartalmazza a városrészek elnevezését és területi lehatárolását. A Tusculanum városrész elnevezése nem változik, a városrész határa tolódik lejjebb a Bíbic utcáig. Ennek az utcanév-táblák szempontjából van nagy jelentősége. Ezek műanyagból készülnek majd, a minták ki vannak helyezve a Polgármesteri Hivatal elé.

 

Segesdi János: Ismerteti a városrészek elnevezésének szükségességét és pontosítását. Az új utcanév-táblákon szerepelne az Érd Megyei Jogú Város elnevezés, az utcák, valamint a városrész neve. Jelenleg 3 féle megoldást terveznek elhelyezéstől függően. A városközpontban 2,5 méter magas oszlopra kerülnének a táblák, a területtől távolabb „kapu” megoldást alkalmaznának, mely megtekinthető a Hivatal előtt, a külső város területeken, pedig a kerítésekre kerülnének ezek a táblák.

 

Bartos Csilla: Az Újtelepi városrész elnevezést fantáziátlannak tartja.

 

Szloboda József: A házszámozásokat is pontosítani kellene, sok esetben nincs párhuzamban a páros és páratlan számozás.

 

Mórás Zsolt: Felteszi szavazásra a városrészek területi lehatárolásáról és elnevezéséről szóló anyagot.

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a „javaslat Érd Megyei Jogú város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére című előterjesztés elfogadását”.

 

3.                     NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat egészségházak létrehozására Érd Megyei Jogú Város területén

 

Mórás Zsolt: Mindenki előtt ismeretes az orvosi rendelők rossz állapota, sok probléma merült fel, ezért szeretnék létrehozni az egészségházakat, ismerteti a megoldás sürgősségének indokolásait, melyet az előterjesztés is tartalmaz. A Bem téri orvosi rendelő működését az ÁNTSZ is aggodalmasnak tartotta. Körzetünket érintő beruházás a Bölömbika- és a Tompa Mihály utcai rendelőket érintené.

 

Bartos Csilla: A Bagoly utcai rendelő környezetét is meg kellene oldani.

 

Segesdi János: A projektben az orvosi- és gyermekorvosi rendelők mellé patikákat is létesítenének, melyeknek a bérleti díjából befolyó bevételből a tervek szerint a beruházás 6-12 év alatt térülne meg. A Szakorvosi Rendelőintézet felújítása miatt az ott lévő házi/gyerek orvosi, védőnői és fogászati rendelőket az Alsó u. 27. szám alatti ingatlanra kell sürgősen átköltöztetni, hogy elláthassák a területen lévő szolgáltatást. Az orvosi és védőnői szolgáltatás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak körébe tartozik. A projekt ellenállást váltott ki a gyógyszerészekből, a tárgyalások folynak, a pályázatban szerepelni fog, hogy legalább 5 éve Érden működő gyógyszerészek pályázhatnak.

 

Mórás Zsolt: Felteszi szavazásra az egészségházak létrehozására Érd Megyei Jogú Város területén vonatkozó előterjesztést.

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az egészségházak létrehozására Érd Megyei Jogú Város területén című előterjesztés elfogadását a Közgyűlés számára.

 

4.              NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Mórás Zsolt: Ismerteti, hogy idén a tervek szerint a Tusculanum Településrészi Önkormányzatot érintő területen, -tehát az 5. és 6. választókerületet érintően- 6 millió forintot terveznek járdaépítésre. Előzetes tervek alapján a Petőfi Sándor utca végét-, a Bölömbika-Bagoly utca sarkán lévő orvosi rendelő megközelíthetőségét, illetve a Lőcsei utcai buszjáratnál Hunyadi- és Deák Ferenc utca felé tervezik járhatóvá tenni. A következő ülésre a 6. választókerületet érintő járdaterveket is ismertetni fogják. Várja a tagok javaslatait is.

 

Szloboda József: Járdakarbantartásra nem lehet fordítani ezt az összeget?

 

Mórás Zsolt: A helyi rendelet szerint az ingatlanok előtti szakasz és árkok karbantartása a lakók feladata.

 

Segesdi János: Szeretné, ha javaslataikat a választókerületi keretre is megtennék, hogy a tervezést időben megkezdhessék. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne folytatni a patakmeder javítását, melyet a 12. választókerületben megkezdtek, illetve az Antal utcai patak kezelésével, -mely a Gyula utcán megy át- szisztematikusan megoldhatnák az ott élők problémáját.

 

Mórás Zsolt: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Mórás Zsolt

                                                                                                                      elnök