NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

 

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt jelöli ki.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

 

1 NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

Vash Ivanna elnök: Kéri, hogy hozzanak döntést a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről, szükség van erre Csíz Olena képviselő akadályoztatása miatt.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

  1. A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében tervezett kiadási előirányzatok terhére a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök jogosult kötelezettségvállalásra és a kiadások utalványozására.(Ávr. 52.§ (7) bek.)
  2. A nemzetiségi önkormányzatok kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője által kijelölt, a hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult (Ávr. 55.§ 1 bek. g pont). A pénzügyi ellenjegyzési feladatokat ellátó köztisztviselő személy megbízását a hivatal kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló szabályzata tartalmazza.
  3. Pénztárosnak Vass Alexet választja meg.

 

Az elnök távollétében az elnökhelyettes teljes körű kiadmányozási és utalványozási joggal rendelkezik.

A banknál az Érdi Ukrán Nemzetiségi önkormányzat ügyeiben VashIvanna elnök és Vass Alex elnökhelyettes járhat el.

 

A banki aláírási címpéldányon szereplő személyek: VashIvanna és Vass Alex.”

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

1/2020. (I. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

  1. A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében tervezett kiadási előirányzatok terhére a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök jogosult kötelezettségvállalásra és a kiadások utalványozására.(Ávr. 52.§ (7) bek.)
  2. A nemzetiségi önkormányzatok kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője által kijelölt, a hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult (Ávr. 55.§ 1 bek. g pont). A pénzügyi ellenjegyzési feladatokat ellátó köztisztviselő személy megbízását a hivatal kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló szabályzata tartalmazza.
  3. Pénztárosnak Vass Alexet választja meg.

 

Az elnök távollétében az elnökhelyettes teljes körű kiadmányozási és utalványozási joggal rendelkezik.

A banknál az Érdi Ukrán Nemzetiségi önkormányzat ügyeiben VashIvanna elnök és Vass Alex elnökhelyettes járhat el.

 

A banki aláírási címpéldányon szereplő személyek: VashIvanna és Vass Alex.

 

 

VashIvanna elnök: További hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt a testületi ülést bezárja.

 

A Képviselő-testület ülése 8:15 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

    Vass Alex                                                                                 Vash Ivanna

elnökhelyettes                                                                                  elnök