1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Vash Ivanna elnök: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, továbbá határozatot kell hozni az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról, valamint a költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról. Mivel kérdés, észrevétel nincs, sorban teszi fel a határozatokat szavazásra.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

ÉRD MJV UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi eredeti költségvetés

 

 
       

                    Ft-ban

   

Bevételek

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei. kötelező közfeladat

 

 

 

 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  520 000

 

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

 

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

 

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

 

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

 

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

520 000

 

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

 

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

 

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

 

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

 

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

520 000

 

 
 

 

 

 

     

 

 

1.

Működési célú bevételek

 

  520 000

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

 

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

520 000

 

 
 

 

     

 

 

Kiadások

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei. kötelező közfeladat

 

 

 

 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   108 960

 

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

    0

 

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   217 040

 

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

 

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

    0

 

 

6.

Beruházások

K6

056.

   194 000

 

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

 

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

 

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

520 000

 

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

 

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

 

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

520 000

 

 

1.

Működési célú kiadások

 

   326 000

 

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

   194 000

 

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

520 000

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

                 194 000                                        

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

                -194 000

 

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

 

 
                     

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2020. évi költségvetési bevételt:

520.000,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 520.000,- forintban;

- 2020. évi költségvetési kiadást:

520.000,- forintban, kiadási főösszegét 520.000,- forintban állapítja meg.         

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Vash Ivanna elnök

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

2/2020. (III.23.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

 

1. Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

 

ÉRD MJV UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi eredeti költségvetés

 

 
       

                    Ft-ban

   

Bevételek

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei. kötelező közfeladat

 

 

 

 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  520 000

 

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

 

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

 

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

 

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

 

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

520 000

 

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

 

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

 

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

 

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

 

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

520 000

 

 
         

 

 

1.

Működési célú bevételek

 

  520 000

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

 

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

520 000

 

 
         

 

 

Kiadások

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei. kötelező közfeladat

 

 

 

 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   108 960

 

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

    0

 

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   217 040

 

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

 

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

    0

 

 

6.

Beruházások

K6

056.

   194 000

 

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

 

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

 

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

520 000

 

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

 

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

 

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

520 000

 

 
       

 

 

 

1.

Működési célú kiadások

 

   326 000

 

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

   194 000

 

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

520 000

 

 
       

 

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

                 194 000                                        

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

                -194 000

 

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

 

 
                     

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2020. évi költségvetési bevételt:

520.000,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 520.000,- forintban;

- 2020. évi költségvetési kiadást:

520.000,- forintban, kiadási főösszegét 520.000,- forintban állapítja meg.         

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Vash Ivanna elnök

 

Vash Ivanna elnök: Szavazást kér az ún. kitekintő határozatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, - figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet előírásaira -, a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

 

 

           

 

Kötelezettség jogcíme

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

Hiteltörlesztés

 

0

0

0

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

 

Lízingdíj

0

0

0

0

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

           

 

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint

 
           

 

Megnevezés

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

1.

Helyi adókból származó bevételek

 

 

 

 

 

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

0

0

0

0

 

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

 

 

 

 

 

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

 

 

 

 

 

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

 

                   

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Vash Ivanna elnök

 

 

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

3/2020. (III.23.)

h a t á r o z a t a

 

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

 

 

1. Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, - figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet előírásaira -, a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

 

 

           

 

Kötelezettség jogcíme

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

Hiteltörlesztés

 

0

0

0

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

 

Lízingdíj

0

0

0

0

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

           

 

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

1.

Helyi adókból származó bevételek

 

 

 

 

 

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

0

0

0

0

 

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

 

 

 

 

 

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

 

 

 

 

 

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

 

                   

 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Vash Ivanna elnök

 

 

Vash Ivanna elnök: Szavazást kér a bevételek és kiadások módosítására, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó javaslatról.

 

4/2020. (III. 23.)

h a t á r o z a t a

 

a költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján felhatalmazza az Elnököt a költségvetési bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Vash Ivanna elnök

 

 

 

Vash Ivanna elnök: További hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt a testületi ülést bezárja.

 

A Képviselő-testület ülése 8:20 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

               Vass Alex                                                                                      Vash Ivanna

          elnökhelyettes                                                                                          elnök