NAPIREND ELŐTT:

 

Szczerba Roland elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Levente elnökhelyettest kéri fel.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Levente elnökhelyettest jelöli ki.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére
 • Javaslat imakörúttal összefüggő esemény támogatására
 • Javaslat Lengyel – Magyar barátság napja program támogatására

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére

 

Szczerba Roland elnök: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A 2020. évi költségvetési bevételt1.040.000,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 1.040.000,- forintban; a 2020. évi költségvetési kiadást 1.040.000,- forintban, kiadási főösszegét 1.040.000,- forintban állapítja meg. Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi eredeti költségvetés

 

 
       

                    Ft-ban

   

Bevételek

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei. kötelező közfeladat

 
 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  1 040 000

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

1 040 000

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

1 040 000

 
           

1.

Működési célú bevételek

 

  1 040 000

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

1 040 000

 
 

 

 

 

 

 

   

Kiadások

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei. kötelező közfeladat

 
 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   60 000

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

    0

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   680 000

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

   300 000

 

6.

Beruházások

K6

056.

    0

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

1 040 000

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 040 000

 
       

 

 

1.

Működési célú kiadások

 

  1 040 000

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 040 000

 
       

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

                                     0

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

 
                   

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2020. évi költségvetési bevételt:

 

1.040.000,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 1.040.000,- forintban;

 

 

- 2020. évi költségvetési kiadást:

 

1.040.000,- forintban, kiadási főösszegét 1.040.000,- forintban állapítja meg.          

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős:Szczerba Roland Dániel elnök

 

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2020. (III.5.) LNÖK

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

 

 

1. Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi eredeti költségvetés

 

 
       

                    Ft-ban

   

Bevételek

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei. kötelező közfeladat

 
 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  1 040 000

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

1 040 000

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

1 040 000

 
           

1.

Működési célú bevételek

 

  1 040 000

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

1 040 000

 
 

 

 

       

Kiadások

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei. kötelező közfeladat

 
 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   60 000

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

    0

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   680 000

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

   300 000

 

6.

Beruházások

K6

056.

    0

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

1 040 000

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 040 000

 
       

 

 

1.

Működési célú kiadások

 

  1 040 000

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 040 000

 
       

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

                                     0

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

 
                   

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2020. évi költségvetési bevételt:

 

1.040.000,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 1.040.000,- forintban;

 

- 2020. évi költségvetési kiadást:

 

1.040.000,- forintban, kiadási főösszegét 1.040.000,- forintban állapítja meg.          

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Szczerba Roland Dániel elnök

 

 

Szczerba Roland elnök: Törvényi előírás az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapítására vonatkozó határozat meghozatala, mely a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat esetében nullás, azaz önkormányzatunknak nincs hiteltartozása. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, - figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet előírásaira -, a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

 

 

           

 

Kötelezettség jogcíme

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

Hiteltörlesztés

 

0

0

0

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

 

Lízingdíj

0

0

0

0

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

 

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint

 
           

 

Megnevezés

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

1.

Helyi adókból származó bevételek

 

 

 

 

 

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

0

0

0

0

 

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

 

 

 

 

 

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

 

 

 

 

 

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

 

                   

 

2. A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

 

Határidő: 2020. február

Felelős:Szczerba Roland Dániel elnök

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2020. (III.5.) LNÖK

h a t á r o z a t a

 

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

 

 

1. Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, - figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet előírásaira -, a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

 

 

           

 

Kötelezettség jogcíme

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

Hiteltörlesztés

 

0

0

0

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

 

Lízingdíj

0

0

0

0

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

           

 

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint

 
           

 

Megnevezés

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

1.

Helyi adókból származó bevételek

 

 

 

 

 

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

0

0

0

0

 

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

 

 

 

 

 

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

 

 

 

 

 

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

 

                   

2. A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

 

Határidő: 2020. február

Felelős: Szczerba Roland Dániel elnök

 

 

Szczerba Roland elnök: A korábbi évhez hasonlóan felhatalmazást kér a testülettől, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § értelmében a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak év közben történő átcsoportosítására. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján felhatalmazza az Elnököt a költségvetési bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős:Szczerba Roland Dániel elnök

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2020. (III.5.) LNÖK.

h a t á r o z a t a

 

felhatalmazás adására a bevételek és kiadások módosításáról, átcsoportosításáról

 

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján felhatalmazza az Elnököt a költségvetési bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Szczerba Roland Dániel elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat imakörúttal összefüggő esemény támogatására

 

Szczerba Roland elnök: Március 8-15. között imakörút zajlik a Fekete Madonna másolatával azokon a magyar településeken, ahol Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működik. Érden a Tusculanum Templomban szentmise lesz ebből az alkalomból, majd szentségimádás, illetve búcsúztatás. Javaslata, hogy 25 ezer forintot biztosítsanak az eseményre.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetése terhére 25.000,-forintot biztosít a 2020. március 8-15. között zajló imakörúttal összefüggésben Érd városban tartandó eseményre.

Határidő: azonnal

Felelős: Szczerba Rolandelnök

 

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5/2020. (III.5.) LNÖK.

h a t á r o z a t a

 

imakörúttal összefüggő esemény támogatásáról

 

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetése terhére 25.000,-forintot biztosít a 2020. március 8-15. között zajló imakörúttal összefüggésben Érd városban tartandó eseményre.

Határidő: azonnal

Felelős: Szczerba Roland elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy:Javaslat Lengyel – Magyar barátság napja program támogatására

 

 

Szcszerba Roland elnök: A lengyel–magyar barátság napjának  története 2006. március 24-ig nyúlik vissza, amikor Lech Kaczyńskilengyel és Sólyom László magyar köztársaságielnökGyőrben aláírták a győri nyilatkozatot, valamint átadták a lengyel-magyar barátság első köztéri emlékművét. A magyar Országgyűlés2007. március 12-én, a lengyel Szejmmárcius 16-án nyilvánította határozatban ünnepnapnak március 23-át, a lengyel-magyar barátság napját. A lengyel-magyar barátság napja alkalmából szerveznénk programot március 21-én, az alábbiak szerint:

- fellépnek: az Érdi Kamarazenekar és Krakkóból Chór Spontán;

- az est folyamán magyar táncoktatással egybekötött táncház lesz;

- kiállítás szervezése folyamatos, testvérvárosunkból, Lubaczówból;

- költségek:

     - szállás: 100 000 Ft

     - utazási költség: 120 000 Ft

     - egyéb étkeztetéssel kapcsolatos költségek (lengyel kórus): 60  000 Ft 

     - Érdi Kamarazenekar: 40 000 Ft

     - zongorista: 15 000 Ft

     - magyar zenekar: 90 000 Ft

     - egyéb költségek: 75 000 Ft

     - összesen: 500 000 Ft.

Mivel kérdés, észrevétel nincs, kéri, hogy szavazzanak a javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyel – Magyar barátság napja alkalmából 2020. március 21-én megrendezésre kerülő programra 2020. évi költségvetésében 500.000-forintot biztosít az alábbiak szerint, számla ellenében:

 • szállás:                                                                                              100 000 Ft
 • egyéb étkeztetéssel kapcsolatos költségek (lengyel kórus):                60 000 Ft 
 • utazási költség:                                                                                 120 000 Ft
 • Érdi Kamarazenekar:                                                                                   40 000 Ft
 • zongorista:                                                                                        15 000 Ft
 • magyar zenekar:                                                                               90 000 Ft
 • egyéb költségek:                                                                                75 000 Ft
 • összesen:                                                                                           500 000 Ft

 

A rendezvényre szánt keret: 500.000-forint. Ezen felül a szállás és étkezés költségére fizetendő reprezentációs adó.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szczerba Rolandelnök

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6/2020. (III.5.) LNÖK.

h a t á r o z a t a

 

Lengyel – Magyar barátság napja program támogatásáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyel – Magyar barátság napja alkalmából 2020. március 21-én megrendezésre kerülő programra 2020. évi költségvetésében 500.000-forintot biztosít az alábbiak szerint, számla ellenében:

 • szállás:                                                                                              100 000 Ft
 • egyéb étkeztetéssel kapcsolatos költségek (lengyel kórus): 60 000 Ft 
 • utazási költség:                                                                                 120 000 Ft
 • Érdi Kamarazenekar:                                                                      40 000 Ft
 • zongorista:                                                                                        15 000 Ft
 • magyar zenekar:                                                                              90 000 Ft
 • egyéb költségek:                                                                               75 000 Ft
 • összesen:                                                                                           500 000 Ft

 

A rendezvényre szánt keret: 500.000-forint. Ezen felül a szállás és étkezés költségére fizetendő reprezentációs adó.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szczerba Roland elnök

 

Szczerba Roland elnök: További hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, a testületi ülést bezárja.

 

A Képviselő-testület ülése 08:40 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Takács Levente                                                                               Szczerba Roland

elnökhelyettes                                                                                            elnök