NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  • Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére
  • Javaslat busz költség elkülönítésére
  • Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

Eszes Mária elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, ismerteti az ülés napirendjét. Kéri sürgős előterjesztésként a napirendre venni a „Javaslat a Rosenbrücke Énekkar fellépő ruháinak varratási költségének elkülönítésére” című javaslatot. Javasolja Hellinger Pált jegyzőkönyv-hitelesítőnek, melyet feltesz szavazásra a napirend elfogadásával együtt.

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkérte Hellinger Pál képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint elfogadta a módosított napirendet.

 

NAPIREND:

 

  • Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére
  • Javaslat busz költség elkülönítésére
  • Javaslat a Rosenbrücke Énekkar fellépő ruháinak varratási költségének elkülönítésére
  • Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére

 

Eszes Mária elnök: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetése tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint fenntartásában működő Pumukli Óvoda költségvetését.A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi működési támogatásának összege 1.040.000 Ft. A nemzetiségi Önkormányzat költségvetése tartalmazza továbbá a Pumukli Óvoda 34.287.317,-Ft összegű normatív támogatását. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

   Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti költségvetés

2020.évi ei

kötelező közfeladat

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk.

1.

Műk.célútámog.áht-n belülről

B1

091.

  35 357 953

2.

Felhalm.célútámog.áht-n belülről

B2

092.

    0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

    0

6.

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

7.

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

097.

    0

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

35 357 953

8.

Maradvány igénybevétele-működési

B813

98.

    0

9.

Maradvány igénybevétele-felhalmozási

B813

098.

    0

10.

Intézményfinanszírozás

 

 

  34 287 317

11.

Intézmény finanszírozás kiszűrése

 

 

-34 287 317

 

Bevételek összesen:

 

 

35 357 953

 

 

Működési célú bevételek:

 

 

  35 357 953

 

Felhalmozási célú bevételek

 

 

    0

 

Bevételek összesen:

 

 

35 357 953

 

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti költségvetés

2020.évi ei

kötelező közfeladat

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk.

1.

Személyi juttatások

K1 

051.

  26 238 936

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó

K2

052.

  4 567 927

3.

Dologi kiadások

K3

053.

  4 520 454

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

   30 636

6.

Beruházások

K6

056.

    0

7.

Felújítások

K7

057.

    0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

 

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

35 357 953

9.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

  34 287 317

10.

Intézmény finanszírozás kiszűrése

 

 

-  34 287 317

 

Kiadások összesen:

 

 

35 357 953

 

 

Működési célú kiadások

 

 

  35 357 953

 

Felhalmozási célú kiadások

 

 

    0

 

Kiadások összesen:

 

 

35 357 953

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

0

 

 

 

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2020. évi költségvetési bevételt:

 

35.357.953,-forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 35.357.953,- forintban;

- 2019. évi költségvetési kiadást:

35.357.953,- forintban, kiadási főösszegét 35.357.953,- forintban állapítja meg.         

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

3.  A Képviselő-testület a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

15/2020. (II.20.) ÉVNNÖ

határozata

1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti költségvetés

2020.évi ei

kötelező közfeladat

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk.

1.

Műk.célútámog.áht-n belülről

B1

091.

  35 357 953

2.

Felhalm.célútámog.áht-n belülről

B2

092.

    0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

    0

6.

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

7.

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

097.

    0

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

35 357 953

8.

Maradvány igénybevétele-működési

B813

98.

    0

9.

Maradvány igénybevétele-felhalmozási

B813

098.

    0

10.

Intézményfinanszírozás

 

 

  34 287 317

11.

Intézmény finanszírozás kiszűrése

 

 

-34 287 317

 

Bevételek összesen:

 

 

35 357 953

 

 

Működési célú bevételek:

 

 

  35 357 953

 

Felhalmozási célú bevételek

 

 

    0

 

Bevételek összesen:

 

 

35 357 953

 

 

 

 

 

 

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti költségvetés

2020.évi ei

kötelező közfeladat

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk.

1.

Személyi juttatások

K1 

051.

  26 238 936

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó

K2

052.

  4 567 927

3.

Dologi kiadások

K3

053.

  4 520 454

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

   30 636

6.

Beruházások

K6

056.

    0

7.

Felújítások

K7

057.

    0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

 

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

35 357 953

9.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

  34 287 317

10.

Intézmény finanszírozás kiszűrése

 

 

-  34 287 317

 

Kiadások összesen:

 

 

35 357 953

 

 

Működési célú kiadások

 

 

  35 357 953

 

Felhalmozási célú kiadások

 

 

    0

 

Kiadások összesen:

 

 

35 357 953

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

0

 

 

 

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

 

 

 

 

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2020. évi költségvetési bevételt:

 

35.357.953,-forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 35.357.953,- forintban;

 

- 2019. évi költségvetési kiadást:

 

35.357.953,- forintban, kiadási főösszegét 35.357.953,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

3.  A Képviselő-testület a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

Eszes Mária elnök: A javaslat szerint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján a testület felhatalmazza az Elnököt a költségvetési bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján felhatalmazza az Elnököt a költségvetési bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

16/2020. (II.20.) ÉVNNÖ

határozata

a költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján felhatalmazza az Elnököt a költségvetési bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

 

Eszes Mária elnök: Ismerteti a saját bevételek és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést”. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, - figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet előírásaira -, a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

 

 

Kötelezettség jogcíme

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

Hiteltörlesztés

 

0

0

0

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

 

Lízingdíj

0

0

0

0

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

           

 

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint

 

Megnevezés

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

1.

Helyi adókból származó bevételek

 

 

 

 

 

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

0

0

0

0

 

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

 

 

 

 

 

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

 

 

 

 

 

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

 

                   

 

2. A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő: 2020. február

Felelős: Eszes Mária elnök

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

17/2020. (II.20.) ÉVNNÖ

határozata

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

 

1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, - figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet előírásaira -, a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

 

 

Kötelezettség jogcíme

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

Hiteltörlesztés

 

0

0

0

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

 

Lízingdíj

0

0

0

0

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

           

 

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint

 

Megnevezés

 

 

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

 

1.

Helyi adókból származó bevételek

 

 

 

 

 

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

0

0

0

0

 

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

 

 

 

 

 

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

 

 

 

 

 

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a

0

0

0

0

 

 

       

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

 

                   

2. A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő:2020. február

Felelős: Eszes Mária elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat busz költség elkülönítésére

 

Eszes Mária elnök: Javasolja a 2020. február 22-eiBékásmegyeri Közösségi Házban tartandó Német Nemzetiségi rendezvényen való részvételre és fellépésre a buszköltség finanszírozását 80 ezer forint összeghatárig különítsék el költségvetésükben. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2020. február 22-én a Békásmegyeri Közösségi Házban szervezett Német Nemzetiségi rendezvényen való részvételre és fellépésre a buszköltség finanszírozását 80 ezer forint összegben a 2020. évi költségvetésében elkülöníti.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

18/2020. (II.20.) ÉVNNÖ

határozata

busz költség elkülönítéséről

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2020. február 22-én a Békásmegyeri Közösségi Házban szervezett Német Nemzetiségi rendezvényen való részvételre és fellépésre a buszköltség finanszírozását 80 ezer forint összegben a 2020. évi költségvetésében elkülöníti.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Rosenbrücke Énekkar fellépő ruháinak varratási költségének elkülönítésére

 

Eszes Mária elnök: Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Rosenbrücke Énekkar fellépő ruháinak varratási költségeire 2020. évi költségvetéséből 300 ezer forintot különít el. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Rosenbrücke Énekkar fellépő ruháinak varratási költségeire 2020. évi költségvetéséből 300 ezer forintot különít el.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

19/2020. (II.20.) ÉVNNÖ

határozata

a Rosenbrücke Énekkar fellépő ruháinak varratási költségének elkülönítéséről

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Rosenbrücke Énekkar fellépő ruháinak varratási költségeire 2020. évi költségvetéséből 300 ezer forintot különít el.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

 

Eszes Mária elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett 8:19 órakor bezárja az ülést, megköszöni a képviselő-testület munkáját.

 

K.m.f.

 

 

 

    HellingerPál                                                                     Eszes Mária

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                             elnök