Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 25-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 5 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot, mely kiegészül a már megszavazott honlap elkészítésének költség emelésével, a nemzetiségi bálról szóló beszámolóval, valamint a Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar támogatásával.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.      A 2008. évi költségvetés megvitatása, a Pénzügyi Bizottság javaslatainak figyelembe vételével

2.      Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapjának készítéséről

3.      Beszámoló a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény támogatásáról

4.      Javaslat a Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar támogatására

5.      Egyebek

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

 

1.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: 2008. évi költségvetés megvitatása, a Pénzügyi Bizottság javaslatainak figyelembe vételével

 

Poszpisek Mária: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint az 1.110.000 forintot a következők szerint javasolják felosztani:

 

Kiadások:

 

- hagyományőrzés, kapcsolattartás                    400.000.-

- támogatások                                                     300.000.-

- pályázati alap                                        200.000.-

- egyéb                                                               210.000.-

Összesen:                                                       1.110.000.-

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy az Önkormányzat bankszámláján 804.306 forint a záró egyenleg. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelő Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évre vonatkozó költségvetését.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

9/2008. (II.25.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

 

 

Bevételek

- központi támogatás                                                     555.000 Ft

- önkormányzati támogatás                                            555.000 Ft

 

Bevételek összesen:                                              1.110.000 Ft

 

 

Kiadások

 

 

- hagyományőrzés, kapcsolattartás                    400.000.-

- támogatások                                                     300.000.-

- pályázati alap                                        200.000.-

- egyéb                                                               210.000.-

 

Kiadások összesen:                                              1.110.000 Ft 

 

 

Határidő: 2008. december 31.

 

Felelős: elnök

 

2.                  NAPIRENI PONT

 

Falusi Ferenc: Javasolja, hogy vegyék fel napirendre, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapjára, a korábban megszavazott 50.000 forint helyett 80.000+ÁFA forintot hagyjanak jóvá.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a módosított határozati javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

10/2008. (II.25.) számú

h a t á r o z a t

 

internetes oldal elkészíttetésének költségeiről

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 8/2008. (I.21.) számú határozatában elfogadott internetes honlap elkészítésére megközelítőleg 50.000 forint + Áfáért összeget, 80.000 forint + Áfára emeli.

 

3.              NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény támogatásáról

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Beszámolót tart a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvényről.   Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

11/2008. (II.25.) számú

h a t á r o z a t

 

a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeinek beszámolójáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény elszámolásáról szóló beszámolót.

 

4.              NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar támogatására

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Eszes Mária írt egy támogatási kérelmet 2008-as évre a Német Nemzetiségi Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar részére 120.000 forint összegben, melyet ismertet.

 

Falusi Ferenc: Az énekkar Egyesületet alapít vagy belépett egy Egyesületbe?

 

Eszes Mária: Jelenleg az Egyesület alapítása van folyamatban, azonban valószínűleg ezt le fogják állítani. Meg szeretnék tudni, hogy lehet betársulni egy Egyesületbe.

 

Schneider István: Mit értenek azon, hogy önálló gazdálkodásra szeretnének berendezkedni?

 

Eszes Mária: Egyesületük önálló gazdálkodást végezne, önállóan vallják be az adót, önállóan intézik ügyeiket.

 

Schneider István: Úgy gondolja, hogy a támogatást fellépésekhez, teljesítményhez lehetne kötni.

Poszpisek Mária: Úgy értelmezi a támogatást, hogy amikor az énekkar fellép valahol és bemutatja az utazási, illetve egyéb költségekről kiállított számlát, azt az önkormányzat állja 120.000 forint összegig.

 

Eszes Mária: Az énekkar jelenleg még nincs felkészülve nagyobb fellépésekre, szeretnék, ha magasabb színvonalon valósíthatnák meg fellépéseiket.

 

Falusi Ferenc: Mondják azt, hogy az I. félévben felkészülnek a fellépésekre, és a II. félévben beterveznek négy fellépést.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Támogatják a Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkart, azonban a megállapított 120.000 forintot bizonyos kikötésekkel folyósítják.

 

Falusi Ferenc: Legyen kikötés, ha fellépésre mennek, vagy megjelentetik újságban az erről szóló hirdetést, akkor a Német Nemzetiségi Önkormányzat szerepeljen támogatóként, mindkét énekkar esetében.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra az elhangzott kiegészítésekkel a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

12/2008. (II.25.) számú

h a t á r o z a t

 

a Német Nemzetiségi Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar támogatásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar támogatására 120.000 forintot különít el, melyet kérelem esetén folyósítanak számukra, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben fellépésre kerül sor, vagy az erről szóló tájékoztatót megjelentetik, azon szerepeljen a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatóként.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy Karsch Manfred műveiből kiállítást rendeznek február 28-án 18 órai kezdettel, ahová mindenkit szeretettel várnak. Javasolja, hogy találkozzanak 16:30-kor a Polgárok Háza parkolójában, ahonnan elviszik a helyszínre az érdeklődőket. Elmondja, hogy szeretnék támogatni a szóban forgó kiállítást szendvicsekkel és pogácsával körülbelül 100 fő számára. Javaslatát felteszi szavazásra.

 

13/2008. (II.25.) számú

h a t á r o z a t

 

Karsch Manfred kiállításának támogatásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Karsch Manfred 2008. február 28-án tartandó kiállítását szendvicsekkel és pogácsával maximum 30.000 forint összegben.

 

Karsch Manfred: Megköszöni a támogatást.

Falusiné Matics Zsuzsanna:  Elmondja, hogy március 15-én Érdligeten koszorúzás lesz, szeretné, ha képviselnék önkormányzatukat. 2008. február 28-án Schneider Istvánnal részt vettek a Solymáron tartott Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Közgyűlésén. Napirendi pont volt az Együttműködés a Pest Megyei Német Önkormányzatokkal, melyet egyhangúan megszavaztak, továbbá egy megállapodás-tervezet a Fővárosi Német Önkormányzatokkal, ez esetben azonban nem volt egyhangú a szavazás. Kétszer voltak a Fővárosi Önkormányzat német rendezvényén, azonban a hagyományőrzést, valamint a német nemzetiség hangsúlyozását nem érezte megfelelőnek, nem érzi, hogy mi lenne az előny az együttműködésből, ezért nemmel szavaztak. Szó esett több pályázatról, szeretnék az Ófaluban lévő kápolna tetőszerkezetének felújítását megpályázni. Megbeszélték a 2008. évi Regionális Kulturális Gála helyszínét, szóba került Budaörs és Dunabogdány. Budaörs szeretné idén megtartani a Gálát, mivel 10 éves a szövetség, és szeretnének átadni egy sportlétesítményt, melynek ez a rendezvény lenne a megnyitója. Megszavazták, hogy 2008-ban Budaörsön, 2009-ben pedig Dunabogdányban legyen a Gála. A Neue Zeitung Alapítvány felkérte a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségét, hogy támogassák Hetényi Árpádot, a német rádiónak/adásnak volt a vezetőjét egy meghatározott alapösszeggel. Ezáltal a német újság egy tagja lenne, 150.000 forint éves támogatást kellene átutalni, és a rendezvényekről, ahová meghívják tudósítana és beszámolna. Ezt az összeget megszavazták. Egyebekben szó esett vers és prózamondó versenyről a Régióban, és Biatorbágyon tartandó Megyei Ének-Zene versenyről. Az előbbiről a korai időpont miatt lecsúsztak, azonban az utóbbira pályázhatna az iskola, ezt március 27-én tarják. Szó esett a támogatásokról is, melyekhez a hozott határozatokat kellett benyújtani. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az önkormányzat ülését.