Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. május 26-ai üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 3 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

NAPIREND:

 

1.      A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi zárszámadásának elfogadása

2.      Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Schneider Istvánt.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Schneider Istvánt.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi zárszámadásának elfogadása

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi zárszámadását.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

14/2008. (V.26.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint elfogadja:

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei 2007. évre vonatkozóan:

 

BEVÉTEL

forint

Intézményi működési bevétel

6.000

Támogatásértékű működési bevétel

640.000

Támogatások, hozzájárulások

640.000

Pénzforgalmi bevétel összesen

1.286.000

Pénzmaradvány

1.396.000

BEVÉTELEK összesen

2.682.000

 

KIADÁSOK

forint

Dologi kiadások

1.448.000

Pénzforgalmi kiadás

1.448.000

Fel nem használt bevétel (pénzmaradvány)

1.234.000

KIADÁSOK összesen

2.682.000

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat az eredményes munkájáért 440.164 forintot kapott pályázat útján feladatalapú támogatásként.

 

Falusi Ferenc: Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Nemzetiségi, -illetve Kisebbségi Önkormányzatokat az eredményes munkájukért megpályázott és megítélt feladatalapú támogatásnak megfelelő összeggel támogassák.

 

  1. NAPRIENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a Pest Megyei Német Önkormányzat 2008. június 5-én (csütörtökön) 17 órakor szakmai fórumot tart a kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásáról. Az előzetes részvételi szándékot jelezni kell. Javasolja, hogy vegyen részt fórumon Falusi Ferenc és Schneider István, kéri a hivatal munkatársát, hogy jelezze ezt a megadott e-mail címen.

Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán részt vett az Urnoki körmeneten, mely nagyon szép volt, rengeteg résztvevővel, az esemény rendezetten zajlott le.

 

Schneider István: Megkötötték a Rozmaring Énekkarral a megállapodást, a Német Kultúr Egyesületnek kell bemennie az APEH-hez, melyhez szükséges a bélyegző is.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A Rozmaring énekkar részt vett a május 13-án Ófaluban tartott megemlékezésről, melyen jelen volt Bognár Mária Margit szerzetes apáca és Spányi Lajos, a székesfehérvári püspök celebrálta a misét. Május 25-én részt vettek a Hősök napján is a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, ahol a Szigetújfalusi fúvószenekar is részt vett. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, bezárja az ülést.