Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 9-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Mária.

 

NAPIREND ELőTT:

 

Dr. Somlai György átadja a Rosenbrücke énekkar támogatási kérelmét

 

Falusi Ferenc: Kéri az egyebek elé felvenni 3. napirendi pontnak a Kultúr Egyesület pályázati alapjának kiegészítését, valamint a Kulturális Egyesület működési költségeinek támogatását.

 

NAPIREND:

 

1. Az ófalusi szüreti fesztivál költségeinek meghatározása

 

2. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítására

 

3. Javaslat a Kultúr Egyesület pályázati alapjának kiegészítésére, valamint a Kulturális Egyesület működési költségeinek támogatására

 

4. Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az ófalusi szüreti fesztivál költségeinek meghatározása

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A tavasszal megrendezett ófalusi pincenapokon nem vettek részt, de ígéretet tettek arra, hogy most ott lesznek. Elmondja, hogy a Taksonyi Német Nemzetiségi Táncegyüttes és fúvószenekar lép fel, annak a gyerekek és felnőtt csoportja és a fúvószenekar, valamint az érdi Rosmaring Kórus is fellép a rendezvényen. A megszokottakhoz hasonlóan javasolja, hogy a fellépők és zenészek-, valamint a meghívottak megvendégelésére különítsenek el 200 ezer forintot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

18/2010. (IX.09.) számú

h a t á r o z a t

 

Az ófalusi szüreti fesztivál költségeinek meghatározásáról

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 200 ezer forintot elkülönít a 2010. szeptember 11-én tartandó, a nemzetiségekkel együtt tartandó ófalusi szüreti fesztiválon fellépők és vendégek ellátására, illetve támogatására.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítására

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat számláján jelenleg 1.602.329 forint van. A költségvetés módosítása azért vált szükségessé, mert a feladatalapú támogatás (267.477 forint), valamint az előző évi pénzmaradvány összegének átvezetése szükséges. A határozat tervezetet mindenki megkapta, melyben a szükséges változtatások fel vannak tüntetve. Felteszi szavazásra a 2010. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

19/2010. (IX.09.) számú

h a t á r o z a t

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítás elfogadására

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

3.015.937,- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

Bevételek

Eredeti

Módosított

I.   Sajátos működési bevételek

 

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

565.730

565.730

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

565.730

565.730

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

 

V.   Feladatalapú támogatás

 

267.477

VI. Pénzmaradvány

 

1.617.000

Bevételek összesen:

1.131.460

3.015.937

 

 

Kiadások

Eredeti

Módosított

I.   Személyi juttatások

 

 

II.  Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

III. Dologi kiadások

1.131.460

3.015.937

IV. Átadott pénzeszközök

 

 

V.  Felhalmozási kiadások

 

 

Kiadások összesen:

1.131.460

3.015.937

 

 

Felelős: elnök

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Kultúr Egyesület pályázati alapjának kiegészítésére, valamint a Kulturális Egyesület működési költségeinek támogatására

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a Német Kultúr Egyesület az önkormányzattól a Kulturális Alapból pályázaton nyert, a Pályázati Alapot szeretnék kiegészíteni a nyert összeg másik felével, azaz 250 ezer forinttal. Ezt az összeget a Német Kultúr Egyesület számlájára átutalással továbbítanák. Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

20/2010. (IX.09.) számú

h a t á r o z a t

 

a Német Kultúr Egyesület pályázati alapjának kiegészítéséről

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Német Kultúr Egyesület részére a települési önkormányzattól pályázati úton, vagyis a Kulturális Alapon nyert összeget kiegészíti 250.000 forinttal, mely összeget átutalással továbbít.  

 

Falusi Ferenc: Egyúttal szeretné javasolni, hogy a Kultúr Egyesületet részére 200.000 forint működési támogatást jutassanak a 2010. évre vonatkozóan.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

21/2010. (IX.09.) számú

h a t á r o z a t

 

a Német Kultúr Egyesület számára működési támogatás nyújtásáról

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Német Kultúr Egyesület részére 200.000 forin működési támogatást biztosít.

 

 

 

 

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusi Ferenc: Ismerteti a nyilvántartásba vételre vonatkozó határozatot, illetve a jelöltek sorrendjének megállapítását, melyet sorsolás útján állapított meg a Helyi Választási Bizottság, összesen 10 jelölt indul az ÉMNÖSZ színeiben.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Tehát az ülés elején dr. Somlai György átadta a Rosenbrücke énekkar támogatásra vonatkozó kérelmét, melyet ismertet. Emlékeztetőül elmondja, hogy az előző üléseken kérték, hogy kérelem formájában nyújtsák ezt be. A jelenlegi levél melléklete számlával van alátámasztva, mely 95.000 forintról szól. A hagyományőrzést nagyon fontosnak tartja a német nemzetiség életében, ezért javasolja a támogatás elfogadását a személyektől elvonatkoztatva. Bár jó lenne, ha néha meghívást kapnának a rendezvényekre.

 

Falusi Ferenc: Hozzáteszi, hogy egyetért, de javasolja, hogy mivel a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatja az énekkart, kérik, hogy minden fellépés előtt tegyenek erről említést, ahogy a másik énekkar is megteszi, melyet a támogatási szerződésbe is foglaljanak bele a későbbiekben.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ebben a formában teszi fel szavazásra a határozati javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

22/2010. (IX.09.) számú

h a t á r o z a t

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy támogatja a Rosenbrücke zenekart az általuk benyújtott kérelem mellékleteként csatolt számla összegének értékében, azaz 95.000 forinttal. Egyúttal kérik, hogy a támogatás fejében a Rosenbrücke zenekar említse meg a Német Nemzetiség Önkormányzatot, mint támogatót.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.