JEGYZőKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 9-én megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes,

                          Horváth Anikó,

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltaknak megfelelően kéri a napirend elfogadását. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására

2. Javaslat a központi karácsonyi rendezvény támogatására

3. Javaslat a Magyarországi Bolgárok Egyesülete támogatásában megrendezésre kerülő

2010. január 6-ai rendezvény támogatására

4. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy azért hívta össze a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ülését, mert szükség van a költségvetésük módosítására, amely tartalmazza a pénzmaradványt, a feladatalapú támogatást. Mivel kérdés, észrevétel nincs szavazást kér a 2009. évi költségvetés módosításáról.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

19/2009. (XI. 9.)

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.108.895 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

Bevételek

(Ft-ban)

Működési bevételek

                                             0

Központi költségvetésből kapott állami támogatások

                                570.700

Helyi önkormányzattól kapott működési támogatás

 570.700

Feladatalapú támogatás

                                 153.495

Pénzmaradvány

                                 814.000

Bevételek összesen:

                            2.108.895

 

Kiadások:

 

Személyi juttatások

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

2.008.895

Egyéb folyó kiadások

0

Támogatásértékű kiadások

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

100.000

Felhalmozási kiadások

0

Kiadások összesen:

2.108.895

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2009. december 31.

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a központi karácsonyi rendezvény támogatására

 

Márta Ildikó: Minden évben támogatják a központi karácsonyi rendezvény. Javasolja, hogy 60 ezer forintot biztosítsanak a karácsonyi rendezvényre, illetve ezzel kapcsolatos egyéb karácsonyi ajándékok beszerzésére.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

20/2009. (XI. 9.) számú

h a t á r o z a t

 

a központi karácsonyi rendezvény támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a központi karácsonyi rendezvény, valamint egyéb karácsonyi ajándékok beszerzésének támogatására - 2009. évi költségvetése terhére – maximum 60.000,-forintot biztosít.

 

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: elnök

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Magyarországi Bolgárok Egyesülete támogatásában megrendezésre kerülő 2010. január 6-ai rendezvény támogatására

 

Márta Ildikó: Két évvel ezelőtt támogatták a Magyarországi Bolgárok Egyesülete által megrendezésre kerülő Jordán napi egyházi ünnepet. Javasolja, hogy a 2010. január 6-án megrendezésre kerülő rendezvényt 20 ezer forinttal támogassák.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21/2009. (XI. 9.) számú

h a t á r o z a t

 

a Magyarországi Bolgárok Egyesülete támogatásában megrendezésre kerülő

2010. január 6-ai rendezvény támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Magyarországi Bolgárok Egyesülete támogatásában megrendezésre kerülő 2010. január 6-ai rendezvény támogatására (Jordán napi egyházi ünnep)- 2009. évi költségvetése terhére – 20.000,-forintot biztosít.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Márta Ildikó: Kéri képviselőtársait, hogy az esetlegesen felmerülő támogatási javaslatokról, kiadásokról tegyék meg felé javaslataikat, és amennyiben szükség lesz rá, úgy decemberben is összehívja a Kisebbségi Önkormányzat ülését. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.