NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

  1. Javaslat a Malko Teatro Színház előadásának támogatására
  2. Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Malko Teatro Színház előadásának támogatására

 

 

Márta Ildikó: Az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2013. május 8-án a Malko Teatro Színház bemutatja Marlene Dietrich sanzon estje című előadását. A belépés a rendezvényre díjtalan lesz, javasolja, hogy az előadás megrendezését támogassa az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat.

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal (egyhangú) az alábbi határozatot hozta:

13/2013. (V. 6.) számú

h a t á r o z a t a

 

a Malko Teatro Színház előadásának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal támogatja az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2013. május 8-án a Malko Teatro Színház bemutatásában megrendezésre kerülő Marlene Dietrich sanzon estje című előadást.

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: 2013. július 15.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

 

Márta Ildikó: Megküldte a Közgazdasági Iroda a 2013. évi költségvetés módosítási javaslatát. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal (egyhangú) az alábbi határozatot hozta:

 

14/2013. (V. 6.) számú

h a t á r o z a t a

 

a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013.  évi költségvetésének  módosításáról

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

4

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

75

Támogatás

222

222

Költségvetési bevételek összesen:

222

301

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

222

207

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

94

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

301

 

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

Határidő: 2013. december 31.

 

 

 

 

 

 

Márta Ildikó: Mivel kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.