Készült: A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. szeptember 23-án, hétfőn, a Polgárok Háza 202. termében megtartott üléséről

 

Jelen vannak: 3 fő képviselő:  Márta Ildikó elnök,

               Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                  Molnárné Jorgova Mária.

 

Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Tájékoztató a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

2. Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

 

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiakban fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Tájékoztató a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

2. Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására 

 

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

Márta Ildikó elnök: A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítette a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

17/2013. (IX.23.)

h a t á r o z a t

 

 a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

4

4

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

75

0

-

Támogatás

222

222

222

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

301

226

-

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

128

207

147

71

Egyéb műk. célú kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

94

94

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

301

147

48

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

            Előadó: Márta Ildikó elnök

 

 

Márta Ildikó elnök: A költségvetés módosítását a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatás indokolja. Ennek összege 461 ezer forint, ezzel emelkedik a Támogatások sor, illetve a 2013. évi költségvetés főösszege. Mivel észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

18/2013. (IX.23.)

h a t á r o z a t

 

 a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetésének  módosításáról

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

6

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

75

Támogatás

222

683

Költségvetési bevételek összesen:

222

764

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

128

Egyéb műk. célú  kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

94

294

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

120

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

764

 

 

Határidő: 2013. december 31.

Felelős:  Márta Ildikó elnök

 

A költségvetés melléklete – annak formátuma miatt (.xls) – a jegyzőkönyvhöz csatolva!

 

Márta Ildikó elnök: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.