Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 29-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő:   Martonosi Tamás,       

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Németh József: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

                                                                                 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 

2. Javaslat bélyegző készítésére

 

3. Javaslat az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalására

 

4. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 

Németh József: A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerit elhangzott, hogy dönteniük kell a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről. Utalványozó (kötelezettségvállaló) az elnök, ellenjegyző az elnökhelyettes, ezen túl pénztárosnak Martonosi Tamást javasolja megválasztani. Minden számlát, szerződést le kell adni a Közgazdasági Irodára. Minden felmerülő kiadásról, például rendezvények, vásárlás, bérleti díj stb. határozatot kell hozni, a felhasználást megelőzően. A határozatot aláírva le kell adni mind a Közgazdasági Irodán, mind pedig az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodán. A jegyzőkönyvet szintén aláírva le kell adni a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján, hiszen az Iroda feladata a jegyzőkönyv továbbítása a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal felé. Tájékoztattak arról, hogy a helyi önkormányzat a kisebbségi testületi működéshez szükséges postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatokat ellátja, segítséget nyújt tevékenységünkhöz. Kéri képviselőtársait, hogy először szavazzanak a kötelezettségvállalás rendjéről az előbb említett módon, tehát:

 

- utalványozó (kötelezettségvállaló) Németh József elnök,

- a kötelezettségvállalások ellenjegyzője Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes,  

- pénztárosnak Martonosi Tamás.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadta a kötelezettségvállalás rendjét.

Németh József: A fentieken túl a határozatba kell foglalni a pénzügyi kötelezettségvállalás helyettesítési rendjét is. Ezt úgy kell meghatározni, hogy az elnök, tehát az utalványozó (kötelezettségvállaló) feladatát az elnökhelyettes látja el. A kötelezettségvállalások ellenjegyzője ebben az esetben a pénztáros lett, s értelemszerűen a helyettesítés rendjében a pénztárosi feladatokat a kisebbségi önkormányzat negyedik tagja látja el. Kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak a helyettesítés rendjéről az alábbiak szerint:

-         az utalványozó (kötelezettségvállaló) akadályoztatása esetén eljár Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes,

-         ebben az esetben a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjeként Martonosi Tamás jár el,

-         a pénztárosi feladatokat dr. Hricz Andrea látja el.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadta a kötelezettségvállalás helyettesítési rendjét.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a fenti szavazások értelmében az alábbi határozatot hozta:

3/2010. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal

 

- utalványozónak (kötelezettségvállaló) Németh József elnököt választja meg,

 

- a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjének Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettest 

   választja meg,

 

- pénztárosnak Martonosi Tamást  választja meg.

 

 

Az utalványozó és ellenjegyző személye megegyezik a banknál leadott aláírási címpéldányon szereplő személyekkel!

 

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal - jegyző által kijelölt - munkatársát elfogadja érvényesítőnek.

 

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a helyettesítési rendet a következőképp állapítja meg:

 

-         az utalványozó (kötelezettségvállaló) akadályoztatása esetén eljár Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes,

 

-         ebben az esetben a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjeként Martonosi Tamás jár el,

 

-         a pénztárosi feladatokat dr. Hricz Andrea látja el.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat bélyegző készítésére

 

Németh József: Bélyegző használata szükséges az elnöki, az elnökhelyettesi, a banki, illetőleg valamennyi hivatalos ügyintézéshez. Javaslatokat kér a bélyegző kinézetére tartalmára vonatkozóan, valamint döntsenek arról, hogy egy vagy két bélyegzőt készíttessenek.

 

Szmolárné Nagy Marianna: Véleménye szerint most csak egy kör alakú bélyegzőt készíttessenek, későbbiekben sor kerülhet második bélyegző készíttetésére.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat egy bélyegzőt használ:

- A kör alakú bélyegző külső részén Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Érd felirat. A kör közepén a Magyar Köztársaság címere szerepel. A pecsét az elnöki, az elnökhelyettesi és a banki ügyintézéshez szolgál.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

4/2010. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

bélyegző készítéséről

 

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat egy bélyegzőt használ:

- A kör alakú bélyegző külső részén Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Érd felirat. A kör közepén a Magyar Köztársaság címere szerepel. A pecsét az elnöki, az elnökhelyettesi, a banki, illetőleg hivatalos ügyintézéshez szolgál.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalására

 

Németh József: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 25. § a) pontja kimondja, hogy a települési kisebbségi önkormányzat saját hatáskörében határozza meg szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő 3 hónapon belül. A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésére 2010. október 14-én került sor. Tehát az SZMSZ-t 2011. január 14-ig meg kell alkotni. Kérdése, hogy ezt már ezen az ülésen is megtehetik, vagy későbbi ülésen kerüljön rá sor?

 

Szmolárné Nagy Marianna: Véleménye szerint elfogadhatják most az SZMSZ-t.

 

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

 

5/2010. (XI. 29.)

h a t á r o z a t

az Érd Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Egyebek

 

Németh József: Tájékoztatásul elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzatnak pénzügyi megállapodást kell kötnie Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Ennek menete, hogy fognak kapni egy megállapodás tervezetet, melyet meg kell tárgyalni, s elfogadni Az általuk elfogadott megállapodás a Közgyűlés elé kerül tárgyalásra, melyről a Közgyűlés határozattal dönt. Kérdése képviselőtársai felé, hogy egyebek napirendi pont alatt kívánnak-e észrevételt, kérdést tenni. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.