Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 7-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő:   Martonosi Tamás,       

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Németh József: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 3  igen szavazattal elfogadta a napirendet.

                                                                                 

N A P I R E N D:

 

1.      Javaslat az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

 

 

 

Németh József: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda megküldte a 2010. évi költségvetésre vonatkozó javaslatot, amely 188.576,-forintban állapítja meg a bevételi és kiadási főösszeget. Kéri, hogy szavazzanak a költségvetés elfogadásáról.

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

6/2010. (XII. 7.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

 

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 188.576,-Ft-ban állapítja meg 2010. 11. 01. – 2010. 12. 31. terjedő időszakra az alábbiak szerint:

 

Bevételek

Összeg

I. Sajátos működési bevételek

 

II. Központi költségvetésből kapott állami támogatások

94.288

III. Helyi önkormányzattól kapott működési támogatás

94.288

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

V. Feladatalapú támogatás

 

VI. Pénzmaradvány

 

Bevételek összesen:

188.576

 

 

Kiadásos

Összeg

I. Személyi juttatások

 

II. Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

188.576

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadáosk összesen

188.576

 

Amennyiben az általános működési támogatás összege változik, a határozat módosításra kerül.

 

Felelős: Elnök

Határidő: 2010. december 31.