Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 11-én megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Németh József: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 4 fő jelen van. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

                                                                                 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

Németh József: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda megküldte a 2010. évi végrehajtásról szóló beszámolót, melyet a kisebbségi önkormányzat testületének el kell fogadni.

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

2/2011. (IV. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a 2010. évi gazdálkodásáról

 

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

Bevétel

Ezer Ft

Saját bevétel

0

Támogatás értékű bevétel

0

Pénzmaradvány 2009. évi

0

Támogatás

94

Bevétel összesen

94

 

 

 

 

Kiadás

Ezer Ft

Dologi kiadások

0

Támogatások

0

Kiadás összesen

0

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

94

 

A költségvetési pénzmaradványát 94 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 ezer Ft

- szabad pénzmaradvány: 94 ezer Ft.

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: 2011. április 18. 

 

 

Németh József: Mivel további kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.