Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 9-én megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Németh József: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 4 fő jelen van. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a 2011. május 21-én megrendezésre kerülő „Ófalusi  Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatására

 

2. Javaslat megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2011. május 21-én megrendezésre kerülő „Ófalusi  Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatására

 

Németh József: Az idei évben harmadik alkalommal kerül megrendezésre május 21-én az Érdi Pincebarátok Egyesülete által kezdeményezett Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Találkozó. Kéri, hogy maximum 200 ezer forint költség erejéig biztosítsák a támogatást. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról.

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

3/2011. (V. 9.) számú

h a t á r o z a t

 

 

a 2011. május 21-én megrendezésre kerülő „Ófalusi  Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a 2011. május 21-én megrendezésre kerülő „Ófalusi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál”-on való részvételre - 2011. évi költségvetése terhére – maximum 200.000,-forint támogatást biztosít.

 

 

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Németh József elnök

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

Németh József: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkészítette az együttműködési megállapodás tervezetet, melyet a Közgyűlés 2011. május 26-i ülésén fog megtárgyalni. Kérdezi, hogy észrevétel van-e az együttműködési megállapodással kapcsolatban. Mivel nincs, kéri, hogy szavazzanak annak elfogadásáról.

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

4/2011. (V. 9.) számú

h a t á r o z a t

 

megállapodás megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal elfogadja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötendő együttműködési megállapodást, és felhatalmazza az elnököt annak aláírására.

 

Határidő: 2011. június 15.

Felelős: Németh József elnök

 

 

Németh József: Mivel kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.