Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 7-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Németh József: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 4 fő jelen van. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N A P I R E N D:

 

  1. Javaslat a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Németh József: Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri Képviselőtársait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

5/2011. (IX. 7.) számú

h a t á r o z a t

 

a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadásáról

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2011. I. féléves költségvetés teljesítését:

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

5

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

94

94

0

0,00

Támogatás

420

420

210

0,00

Költségvetési bevételek összesen:

514

514

215

0,97

 

 

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

514

514

0

0,00

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

514

514

0

0,00

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: 2011. szeptember 15.

 

 

Németh József: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.