Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N. § (1) bekezdése alapján, mint elnökhelyettes hívta össze az Önkormányzat rendkívüli ülését, mert Németh József elnök külföldön tartózkodik. Több sürgős, halaszthatatlan javaslat tette ezt szükségessé. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 3  igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N A P I R E N D:

1. Javaslat a Ruszin Világ havilap megjelenésének támogatására

 

2. Javaslat a Ruszin Kalendárium Almanach 2011 kiadvány megjelenésének támogatására

 

3. Javaslat Görög katolikus zarándoklat Rómába út támogatására

 

4. Javaslat megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Ruszin Világ havilap megjelenésének támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Javasolja Képviselőtársainak, hogy a Ruszin Világ című, a magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató havilapjának kiadását 6 ezer forinttal támogassák, melyről természetesen támogatási szerződést kötnek.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

7/2011. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

a Ruszin Világ című közéleti, tájékoztató lap kiadásának támogatásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a Ruszin Világ című közéleti, tájékoztató lap kiadásának támogatására - 2011. évi költségvetése terhére – 6.000,-forintot biztosít.

 

A Kisebbségi önkormányzat a támogatásról megállapodást köt.

2. NAPIRNDI PONT

Tárgy: Javaslat a Ruszin Kalendárium Almanach 2011 kiadvány megjelenésének támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Javasolja, hogy a Ruszin Kalendárium – Almanach kiadvány megjelenését támogassák 10 ezer forinttal. A kiadvány évente jelenik meg, már komoly rangot harcolt ki magának a világ ruszinsága körében. Természetesen erről is kötnek támogatási megállapodást.

 

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8/2011. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

a Ruszin Kalendárium Almanach 2011 kiadvány megjelenésének támogatásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a Ruszin Kalendárium Almanach 2011 kiadvány támogatására - 2011. évi költségvetése terhére – 10.000,-forintot biztosít.

A Kisebbségi Önkormányzat a támogatásról megállapodást köt.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Görög katolikus zarándoklat Rómába út támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Az idén Karácsonykor Róma Szent Péter terét a Kárpátok legmagasabb hegyéről, a Hoverláról származó fenyőfa díszíti. Kárpátaljáról, Felvidékről és Magyarországról zarándoklatok indulnak Rómába, ahol 2011. december 16-án, VIII. Benedek pápa megáldja a fenyőt. A Szücs István Atyától (Huszt) érkezett programtervezet szerint Szent Liturgiát tartanak a Szent Antal templomban és a Maria Majore Bazilikában, a boldoggá avatott munkácsi görög katolikus Romzsa Tódor püspök pappá szentelésének 75. évfordulója tiszteletére. Kéri, hogy az utazást 22 ezer forinttal támogassák.

 

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

9/2011. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

a Görög katolikus zarándoklat Rómába támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. december 15-17. között megrendezésre kerülő görög katolikus zarándoklatra Rómába - 2011. évi költségvetése terhére – 22.000,-forintot biztosít.

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal 2011. június 15. napján megkötött - érvényben lévő - együttműködési megállapodás felülvizsgálata során kiderült, hogy a megállapodás 4.1 pontjának - Pénzellátás - módosítása szükséges a jogszabályi változások, és a gyakorlati alkalmazás kialakításának változása miatt. A bizottsági ülésen, továbbá a Közgyűlésen történő megtárgyalás érdekében szükség van a módosítás elfogadására.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

10/2011. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

megállapodás megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötendő együttműködési megállapodást, és felhatalmazza az elnököt annak aláírására.

 

Határidő: megállapodás aláírására: 2012. január 15.

Felelős: Németh József elnök

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Megköszöni Képviselőtársai részvételét, az ülést bezárja.