Készült: Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2011. február 16-án megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Németh József: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 4 fő jelen van. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

                                                                                 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására

 

Németh József: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda megküldte a 2011. évi költségvetésre vonatkozó javaslatot, amely 513.560,39-forintban állapítja meg a bevételi és kiadási főösszeget. Kéri, hogy szavazzanak a költségvetés elfogadásáról.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségii Önkormányzat4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

1/2011. (II. 16) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

513.560,39 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

Bevételek

Eredeti

I.   Sajátos működési bevételek

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

 

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

209.539,00

IV. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

209.539,00

V.   Feladatalapú támogatás

 

VI. Pénzmaradvány

94.482,39

Bevételek összesen:

513.560,39

 

 

Kiadások

Eredeti

I.   Személyi juttatások

 

II.  Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

513.560,39

IV. Átadott pénzeszközök

 

V.  Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

513.560,39

 

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: 2011. december 31.

 

 

Németh József: Mivel további kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.