Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy, mint elnökhelyettes hívta össze az Önkormányzat ülését, mert Németh József elnök továbbra is külföldön tartózkodik. A rendkívüli ülés összehívásának oka a szeptember 2-ai Ruszin Búcsún való részvétel, és a rendezvények támogatása. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

N A P I R E N D:

 

  1. Javaslat a Ruszin Búcsú sajópálfalai rendezvényeinek támogatására

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Ruszin Búcsú sajópálfalai rendezvényeinek támogatására

 

            Előadó: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Az írásos tájékoztatóval egyezően elmondja, hogy idén első alkalommal rendezik meg a Ruszin Búcsút, szeptember 2-án, hagyományteremtő célzattal. A rendezvény helyszíne a ruszinok által legsűrűbben lakott terület egyik jeles községe: Sajópálfala. A rendezvényen az érdi ruszinok részvétele természetes. Javasolja, hogy a rendezvény költségeinek támogatására biztosítsanak 5.000,- Ft-ot, melyről támogatási szerződést is kötnének a Sajópálfalai Egyházközséggel. Erről kéri a képviselők jóváhagyó döntését.

 

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

 

 

 

24/2012. (VIII.23.)

h a t á r o z a t

 

a sajópálfalai Ruszin Búcsú rendezvényeinek támogatásáról,

támogatási megállapodás megkötéséről a Sajópálfalai Egyházközséggel

 

 

Az Érdi Ruszin Önkormányzat a sajópálfalai Ruszin Búcsú 2012. szeptember 2-ai rendezvényeinek költségeihez 5.000,- Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetése terhére.

 

Az Érdi Ruszin Önkormányzat a Sajópálfalai Egyházközséggel fenti összegre vonatkozóan támogatási megállapodást köt.

 

Határidő: 2012. szeptember 2.

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

 

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: További napirendi javaslat, kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt és a testületi ülést bezárja.