Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. szeptember 9-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő: Balogh Csaba elnök, Majsai Ferenc elnökhelyettes,  Sárközi Lajos képviselő

Meghívott: Gyimesi Gabriella a Polgármesteri Hivatal munkatársa és Bauerné Kovács Krisztina Közgazdasági Iroda

 

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes.  Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásban előzetesen kiküldött napirend szerint. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Majsai Ferenc elnök-helyettest.  Aki egyetért, igennel szavazzon.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

1.    Javaslat az Érd Roma Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatról

 

2.    Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-II. n.évi költségvetése teljesítésének elfogadására

 

3.    E g y e b e k

 

 

1.     sz. napirend:

Javaslat az Érd Roma Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatról

 

Balogh Csaba elnök: Az önkormányzat Közgazdasági Irodája előkészítette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési módosítását. Kéri, hogy a kiküldött előterjesztést fogadja el a testület. Szavazzanak a határozati javaslatról.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

 

13/2013. (IX. 9.) számú határozat

az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításának elfogadása

 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúlag elfogadja a költségvetés 2. számú módosítását, s az 1. számú melléklet szerint határozza meg elemi költségvetését:

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

2

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

378

Támogatás

222

222

Költségvetési bevételek összesen:

222

602

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

222

602

Egyéb műk. célú  kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

602

 

 

Határidő:   folyamatos, 2013

Felelős:      Balogh Csaba elnök

 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

1.sz. melléklet

841127   Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

 

 

Fők.szám

Megnevezés

Előirányzat Ft

Módosított előir.Ft

Módosítás    Ft

Dologi kiadások

 

 

 

5431.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

 

 

 

544112.

Egyéb könyvbeszerzés

 

 

 

54412.

Folyóiratbeszerzés

 

 

 

54413.

Egyéb információhordozó beszerzés

 

 

 

5461.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

 

 

 

54711.

Szakmai anyag beszerzése

 

 

 

547122.

Kisértékű egyéb eszk.besz.

 

 

 

549133.

Egyéb készletbeszerzés

 

 

 

54.

Készletbeszerzés

 

 

 

55111.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

 

 

55112.

Adatátviteli célú távközlési díjak

 

 

 

55119.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

 

 

 

55211.

Vásárolt élelmezés

 

 

 

552129.

Bérleti és lízingdíjak

 

 

 

55213.

Szállítási szolgáltatás

 

 

 

552185.

Irodagép karbantartási kisjavítási szolg.

 

 

 

552193.

Postaköltség

 

 

 

552199.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

 

 

 

5561.

Pénzügyi szolg.kiadási előir.

      5 000,00   

      5 000,00   

                -     

55.

Szolgáltatások

      5 000,00   

      5 000,00   

                -     

56111.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

 

     20 000,00   

     20 000,00   

56211.

Belföldi kiküldetés

   200 000,00   

   200 000,00   

 

56212.

Külföldi kiküldetés

 

 

 

562131.

Reprezentáció adómentesen adott

   397 000,00   

   377 000,00   

-    20 000,00   

562141.

Reklám- és propagandakiadások adóment.adott

 

 

 

563191.

Egyéb dologi kiadások

 

 

 

56.

Különféle dologi kiadások

   597 000,00   

   597 000,00   

                -     

54-56.

Dologi kiadások összesen

   602 000,00   

   602 000,00   

                -     

Egyéb különféle kiadások

 

 

 

57112.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.

 

 

 

57119.

Egyéb befizetési kötelezettség

 

 

 

57214.

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell.befizetés

 

 

 

57219.

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

 

 

 

573111.

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

 

 

 

57.

Egyéb különféle kiadások összesen

 

 

 

Támogatásértékű kiadások

 

 

 

37315.

Műk.célú tám.ért.kiad. Helyi önk.-nak és kvsz.

 

 

 

37317.

Műk.célú tám.ért.kiad.nemz.önkormányz.és k.sz.

 

 

 

374125.

Felh.c.tám.kiad.ei.fej.kez.ei.

 

 

 

374115.

Felhalm/beruh.célú tám.értékű kiad.ei helyi ök és ksz.

 

 

 

37.

Támogatásértékű kiadások összesen

 

 

 

Pénzeszközátadások ÁHT-N kív.

 

 

 

381134.

Műk.c.egyéb P.átad.ei.nem önk.tul.egyéb v.

 

 

 

3811522.

Egyéb tám.ei.

 

 

 

38.

Pénzeszköz átad. ÁHT-N kivülre összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

Beruházási kiadások

 

 

 

13151.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

 

 

 

13152.

Egyéb gépek, berendezések és felsz.vás.

 

 

 

13154.

Hangszerek vásárlása

 

 

 

 

Beruházási kiadások

 

 

 

18211.

Beruházási kiadások ÁFA-ja

 

 

 

 

Beruházási kiadások összesen

 

 

 

Felújítási kiadások

 

 

 

13161.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása

 

 

 

13162.

Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása

 

 

 

 

Felújítási kiadások

 

 

 

1811.

Felújítási kiadások ÁFÁ-ja

 

 

 

 

Felújítási kiadások összesen

 

 

 

11-18.

Felhalmozási kiadások összesen

 

 

 

 

Kiadások összesen

   602 000,00   

   602 000,00   

                -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek

 

 

 

464118.

Kisebbs.Ök.tám.

   222 000,00   

   222 000,00   

                -     

46415.

Műk.c.tám.ért.bev.ei.helyi önkormányzatoktól

 

 

 

47112.

Műk.célú pénzeszk.átvétel ei.háztart.

 

 

 

47115.

Műk.célra kapott jutt.ei.külf.korm.és nemz.szerv.

 

 

 

9161411.

Államházt.kívülről szárm.egyéb műk.célú kamatbev.ei.

      2 000,00   

      2 000,00   

                -     

98111.

Előző évi ei., pénzmaradvány igénybevét.

   378 000,00   

   378 000,00   

                -     

 

Bevételek összesen

   602 000,00   

   602 000,00   

                -     

 

 

 

2.    sz. napirend:

Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-II. n.évi költségvetése teljesítésének elfogadására

 

Balogh Csaba elnök: Az önkormányzat Közgazdasági Irodája előkészítette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési módosítását. Kéri, hogy a kiküldött előterjesztést fogadja el a testület. Szavazzanak a határozati javaslatról.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

14/2013. (IX. 9.) számú határozat

 

a Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-II. né költségvetés teljesítésének elfogadására

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúlag elfogadja 2013. évi költségvetése I.-II. negyedévi teljesítésére vonatkozó beszámolót, mely 2013. 08.10. napján a Magyar Államkincstár felé benyújtásra került.

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

2

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

0

0

-

Támogatás

222

222

222

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

222

224

-

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

222

222

208

93

Egyéb műk. célú  kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

222

208

93

 

 

Határidő:    2013

Felelős:      Balogh Csaba elnök

 

 

3.sz. napirend:  Egyebek

 

Balogh Csaba elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte nemzetiségi önkormányzatok részére közös értekezlet megtartását szeptember hónapban. Az Önkormányzati és Szervezési Iroda kéri, hogy milyen kérdéskörök megválaszolására lenne igénye önkormányzatunknak.

 

Tájékoztatja továbbá a képviselőket arról, hogy a roma ösztöndíj megszűnik. Az önkormányzat szeptember 19-i ülésén szerepel Érd MJV Tanulmányi Ösztöndíj pályázatáról szóló 13/2004. (IV.28.) ÖK. rendelet újraalkotása. E rendelet része az Esélyteremtő Ösztöndíj, mellyel kapcsolatban az Oktatási és Művelődési Bizottság fog pályázatot kiírni. Az Esélyteremtő Ösztöndíjra pályázhatnak a roma fiatalok is, hiszen a pályázati feltételek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre szabottak. Itt is feltétel, hogy a város közigazgatási területén lakóhellyel kell rendelkezni, a pályázat benyújtását megelőző félévben legalább 3,5 tanulmányi eredményt kell elérni úgy, hogy a magatartás legalább jó, vagy példás, s az igazolatlan mulasztás nem éri el az öt órát. A rendelet-tervezet szerint a támogatás egyösszegű ű.000,- és legfeljebb 100.000 Ft lehet. A rendelet-tervezet most kerül a szakbizottságok elé, várhatóan a közgyűlés is el fogja fogadni. Kéri tájékoztatója tudomásul vételét.

 

 

Megállapítja, hogy több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Köszöni a képviselők megjelenését, az ülést bezárja.