Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 18-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő: Balogh Csaba elnök, Majsai Ferenc elnökhelyettes, Balogh Gusztáv képviselő, Sárközi Lajos képviselő

Meghívott: Gyimesi Gabriella a Polgármesteri Hivatal munkatársa és

Körmöczi Józsefné Humánpolitikai Irodavezető, Mészáros Mihály ÉKF intézményvezető-helyettese

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait, Mészáros Mihály urat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezető-helyettesét, Körmöczi Józsefnét a Humánpolitikai Iroda vezetőjét.

Megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes.  Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A nemzetiségi önkormányzatoknak október végéig el kell fogadnia az I-III. negyedéves költségvetési teljesítést. Tudomása szerint a Magyar Államkincstár felé október 22-én nyújtják be. Javasolja, hogy vegyék fel a napirendek közé a költségvetés teljesüléséről szóló egyoldalas előterjesztést, hiszen ebben a hónapban még egyszer nem tudnak összeülni. Aki egyetért a meghívóban jelzett napirend megtárgyalásával, valamint második napirendként az I-III. negyedéves költségvetés teljesítéséről való döntéshozatallal kézfeltartással jelezze.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Majsai Ferenc elnök-helyettest.  

Kéri a szavazást.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

NAPIREND:

 

 

1.          Javaslat Érd városában társadalmi munka szervezésére romák részére

Javaslat téli tüzelő biztosítására  

 

Napirendhez meghívott:

Segesdi János Alpolgármester

Mészáros Mihály képviselő ÉKF igazgató-helyettese

Körmöczi Józsefné Humánpolitikai Irodavezető Érd MJV PH.

 

 

2.          Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. n. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

 

 

 

1.     sz. napirend:

Javaslat Érd városában társadalmi munka szervezésére romák részére

   Javaslat téli tüzelő biztosítására  

 

 

Balogh Csaba elnök: Az ófalusi romák keresték meg azzal, hogy azok, akik munkaképesek szeretnének tüzelő fejében közösségi munkát végezni. Ezt a kérést jelezte alpolgármester úrnak. Harminc-negyven fős családok részére szeretnének munkát biztosítani, mivel nem tudják megvenni a fát, mert szegények, de szeretnének érte hasznos munkát végezni. Éppen ezért hívta el az ÉKF vezető-helyettesét, aki meg fogja mondani van-e erre lehetőség.  Természetesen a munkaeszközöket, a munkaruhát, védőmellényt, a munka megszervezését és ellenőrzését az önkormányzata tagjai illetve jómaga vállalná. Családonként 10 mázsa fáért dolgoznának, természetesen ez nem váltja ki a polgármesteri hivatal által segély alapon biztosított tüzelő-utalványt az arra ténylegesen rászorulóknak. Semmiképpen nem szeretné, hogy munka nélkül jussanak hozzá a tűzifához. Éppen ezért kérdezi Körmöczi Józsefnét Erikát a Humánpolitikai Iroda vezetőjét milyen lehetőséget lát ebben.

 

Körmöczi Józsefné: Arra nincs lehetőség, hogy az önkormányzat akár segély, akár természeti formában adjon tüzelőt, s azért ellenszolgáltatásként bármilyen munkavégzésre sor kerülne. Ki foglalkoztatná ezeket az embereket, ki felügyelné, milyen munkavégzésre gondoltak. Erre sem a szociális törvény, sem más jogszabály nem ad lehetőséget.

 

Balogh Csaba: A nemzetiségi önkormányzat tagjai felügyelete mellett árkot tisztítanának. Nyilvánvalóan nem szociális segélyként adnák a tüzelőt, hiszen tudja, hogy a Szociális Törvény azt nem engedi. Ezért gondolt arra, hogy az ÉKF tenné meg ezt. Megállapodást kötnének az ÉKF intézménnyel, s az elvégzett munka fejében az ÉKF-től kapnák meg a családok a 10 mázsa fát.

 

Körmöczi Józsefné: Egyáltalán az ÉKF-nek van erre kerete?

 

Balogh Csaba: Nyilvánvalóan, hogy aki dolgozni hajlandó a tüzelőért az ne álljon oda segélyért.

 

Sárközi Lajos: Ellentmondást lát abban, hogy aki munkát végez fát kap, de az is aki rászorulóként igényli a tüzelősegélyt.

 

Körmöczi Józsefné: Amit az önkormányzattól kaphatnak kb. 3 m3 tüzelő.

 

Majsai Ferenc: Egyet tud érteni az elnök úrral abban, hogy a fáért dolgozzanak meg.

 

 

Balogh Csaba: ő személy szerint, - hiszen vállalt már ároktisztítást – tudja azt, hogy 30-40 család mit tud elvégezni, milyen hasznot tud hozni. A famennyiség ellenértékének hatszorosát. Nyilvánvaló, hogy a lebonyolítást neki kell elvégeznie. A felügyeletet neki az önkormányzatnak és az ÉKF-nek közösen kell lebonyolítani. A lényeg az, hogy olyan munkát látnának el, amelyet az ÉKF-nek így is, úgy is el kell végeznie. Úgy gondolja, hogy akkor az az ÉKF-nek és a városnak is felvállalható, hiszen annak hozadéka igen jelentős lenne.

 

Mészáros Mihály: Munkatársa tájékoztatása szerint a Bajcsy-Zsilinszky út ároktisztítása lenne az a feladat, amivel megbízhatóak lennének. Persze ehhez hozzátartozik az is, hogy egyáltalán ennek elnök úr elképzelései szerint formát lehet-e adni.

 

Körmöczi Józsefné: Ilyen tevékenységre a segélykeretből pénzt biztosítani nem tud. Egyértelműen megmondja a jogszabály, mikor adhat tüzelőt. Tehát 99 %-ban akikről most szó van, azok 95 %-ban lakásfenntartási támogatásban részesülnek. A helyi rendelet ezt alapvetően kizárja. Azt mondja, aki lakásfenntartási támogatásra jogosult az nem kaphat tüzelőt.

 

Mészáros Mihály: Tehát a lebonyolítás ilyen formán nem működik?

 

Körmöczi Józsefné: Csak a szociális terület bevonása nélkül kellene az ötlet megvalósítására lehetőséget keresni. Azt kellene megnézni, hogyan tudnák honorálni az elvégzett munkát.

 

Mészáros Mihály: A költségvetésükben erre nincs keret. Tehát mindenképpen be kell vonni a Közgazdasági Irodát és a gazdasági tanácsadó urat.

 

Körmöczi Józsefné: Tételezzék fel, hogy meg van rá a fedezet. Hogyan kiviteleznék. Megállapodást kötnének?

 

Mészáros Mihály: Nem is tehetnének ilyet, hiszen maximum vállalkozási szerződéskötésről lehet szó.

 

Sárközi Lajos: Működhetne-e úgy a dolog, hogy Balogh Csaba úr kötne egy vállalkozási szerződést? Végig kell gondolni azt is, hogy a 40 családon kívül másokban is felmerülhet az igény, hogy akkor ők is szeretnének dolgozni ily módon. S azt is le kell tudni kezelni. A kiválasztás hogyan fog működni. Sorsot fognak hűzni? A szegények között válogat ki szegényebb?  Mindenkinek a maga szegénysége a nagy.

 

Balogh Csaba: Az nem megoldás, hiszen neki azután adóznia kell.

 

Mészáros Mihály: Azért is bonyolult a dolog, mert az ároktisztítási feladatokat elviekben géppel végzik el. Némi norma azért van erre, de az adminisztrációja is bonyolulttá tenné a dolgot. Ráadásul e munkavégzés alapfeladata is a cégnek.

 

Körmöczi Józsefné: Tehát 30 e Ft/családról beszélnének.

 

Balogh Csaba: Egymillió-kétszázezer forint az összköltség, ha jól számolt. Nyilvánvalóan meg van annak a veszélye, hogy akkor jön a többi család, hogy ők miért nem kaphatnak ilyen lehetőséget.

 

Sárközi Lajos: Itt azokról a családokról van szó, akik hajlandóak dolgozni, illetve rászorultak. Véleménye szerint ezt a lehetőséget nem a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak kell meghirdetnie. Levelet kell küldeni a szegény családoknak erről a lehetőségről.  Ha az egyik nem él vele jön a másik! Legyen kitétel a levélben, hogy a megjelenés gumicsizmában, lapáttal, láthatósági mellénnyel! Egy napi munkáért mennyi fát kapnak. Javasolja, hogy karácsony előtt vigyék ki a fát. Egyet tud azzal érteni, hogy valamiért valamit kapjanak a romák.

 

Balogh Gusztáv: Egyet tud ezzel érteni, hiszen ez egy gesztusként is felfogható.

 

Balogh Csaba: Mivel erről nem tudnak most dönteni, úgy gondolja, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elé kellene a problémát terjeszteni.

 

Körmöczi Józsefné: Írjon kérelmet a Nemzetiségi Önkormányzat, hogy kapjon pénzt tüzelőre, melyet megvásárol és szétoszt a roma lakosság között.

 

Mészáros Mihály: A Pénzügyi Irodavezetővel mindenképpen konzultálni kell véleménye szerint, hiszen ebben a körben nem tudnak előrébb jutni.

 

Körmöczi Józsefné: Nem ismeri a nemzetiségek jogairól szóló törvényt. Nem tudja, mire van lehetőségük.

 

Balogh Csaba: Nem véletlenül hívta meg a Humánpolitikai Iroda, illetve az ÉKF intézményvezető-helyettesét, hiszen tudja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak milyen jogosultságai vannak (hagyományápolás, nemzetiségi oktatás). Egyeztetési, egyetértési és véleményezési jogai vannak.

Mivel őt megkereste a roma lakosság egy része ezért kéri a segítséget. Kérdésként vetődik fel, hogy kit lehetne felkérni arra, hogy az ötlet lebonyolításának lehetőségeit keresse meg.

 

Mészáros Mihály: Kihangsúlyozza még egyszer, hogy mindenképpen konzultálni szükséges a pénzügyi vezetővel.

 

Balogh Csaba: Jegyzőkönyvbe kéri rögzíteni, ha mód és lehetőség nyílik ennek megvalósítására azt szeretné, ha a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői tevőlegesen is részt vennének. Vagy Balogh Gusztávot, vagy Majsai Ferencet kérné fel, hogy a magyar anyanyelvű romákkal foglalkozzon. Sárközi Lajos képviselőt pedig az oláh cigányokkal. A maga részéről pedig a munka szervezésében, bonyolításában és ellenőrzésében végezne feladatokat.

Az ellenőrzésre azért is helyezne nagy hangsúlyt, mert ha ez megvalósul, akkor le szeretné nyilatkozni azt, hogy a tüzelőért mekkora értéket állítottak elő megfelelő minőségben. Szeretné, ha a magyar lakosság láthatná, érzékelhetné azt, hogy a cigányság megdolgozik a tüzelőért, nemcsak sorban áll.  Nyilvánvalóan sem az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, sem pénzügyi szabályzatait nem ismeri, így a megoldásra sem tud konkrét javaslatot tenni. Köszöni a megjelent vezetőknek a részvételt és kéri, hogy az egyeztetést szervezzék meg, hogy javaslatának a jogi és pénzügyi hátterét megkeressék. Ha ez sikerül annak a jövőre nézve is kihatása lesz, hiszen láthatóvá válik az, hogy a cigányság tenni akar ezért a városért.

 

 

 

2.    sz. napirend:

Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. n. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

 

Balogh Csaba elnök: Az önkormányzat Közgazdasági Irodája előkészítette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat I-III. n. éves költségvetésének teljesítésére vonatkozó kimutatást. Kéri, hogy a teljesítéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó határozati javaslatot fogadja el a testület. Szavazzanak a határozati javaslatról.

 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

15/2013. (X. 18.) számú határozat

 

a Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. n.évi költségvetés teljesítésének elfogadására

 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúlag elfogadja 2013. évi költségvetése I.-III. negyedévi teljesítésére vonatkozó beszámolót:

 

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

2

2

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

378

0

-

Támogatás

222

222

222

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

602

224

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

222

602

208

35

Egyéb műk. célú kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

602

208

35

 

 

Határidő:    2013

Felelős:      Balogh Csaba elnök

 

 

 

Megállapítja, hogy több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Köszöni a képviselők megjelenését, az ülést bezárja.