NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati választás eredményéről, megbízólevelek átadása

Előadó: dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke

 • A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele
 • A nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztása
 • A nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása
 • A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
 • Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére
 • Tájékoztató a nemzetiségi képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről, köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezéséről, képviselői képzésen való részvételéről

 

 

Hőcs László korelnök: Tisztelt Képviselő-társaim! Köszönt mindenkit az október 13-án megválasztott Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésén. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, így az alakuló ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Majsai Ferenc képviselőt javasolja felkérni.

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Majsai Ferenc képviselőt jelöli ki.

 

 

Hőcs László korelnök: Javasolja, hogy az alakuló ülés napirendjét a meghívóban foglaltak helyett a „Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására” kiegészítéssel fogadják el. Kéri, hogy aki a módosított napirendi pontokkal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülés napirendjét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

 

 

NAPIREND:

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati választás eredményéről, megbízólevelek átadása

Előadó: dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke

2. A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele

 3. A nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztása

 4. A nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása

 5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

 6. Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 7. Tájékoztató a nemzetiségi képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről, köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezéséről, képviselői képzésen való részvételéről

8. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy:   A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati választás eredményéről, megbízólevelek átadása

           

Előadó: dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke

 

 

Dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke: A Helyi Választási Bizottság és a maga nevében köszönti a megjelenteket a nemzetiségi önkormányzatok alakuló ülésén. A nemzetiségeket érintő választás szintén 2019. október 13-ára került kitűzésre. E napon adhatták le szavazataikat a magukat görög, horvát, lengyel, német, roma és ukrán nemzetiséginek valló magyar állampolgárok, valamint ezzel egy időben adhatták le szavazataikat megyei és országos szinten is.

A HVB a jelölés időszakában 44 nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet vett nyilvántartásba. A HVB kisorsolta a nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek sorrendjét a szavazólapon, és elfogadta a szavazólapok adattartalmát, majd megállapította a nemzetiségi választások eredményét.

 

Görög nemzetiség:  

Szopkóné Papakosztandisz Eleni      29 szavazatot,

Szopkó Aphrodité                          24 szavazatot,

Trnka Szilvia                                  23 szavazatot,

 

 

Horvát nemzetiség:  

Nagy Istvánné                                               42 szavazatot,

Weszelovits Istvánné                                     38 szavazatot,

Hudák Ágnes                                                36 szavazatot,

 

 

Lengyel nemzetiség:  

Szczerba Roland Dániel                    44 szavazatot,

Szczerba Loránd Ádám                     40 szavazatot,

Takács Levente                                33 szavazatot,

 

 

Német nemzetiség:  

Eszes Mária Margit                            214 szavazatot,

Peer Mariann                                    203 szavazatot,

Czeilinger Margit Zsuzsanna             194 szavazatot,

Hellinger Pál                                     191 szavazatot,

Négele Nándor                                 185 szavazatot,

 

 

Roma nemzetiség:  

Balogh Csaba                                     175 szavazatot,

Majsai Ferenc                                     158 szavazatot,

Hőcs László                                       157 szavazatot,

Sárközi Lajos                                     157 szavazatot,

Boros József                                      152 szavazatot,

 

 

Ukrán nemzetiség:

VashIvanna                                        7 szavazatot,

Vass Alex                                          6 szavazatot,

CsizsOlena                                         5 szavazatot                kapott és lett képviselő.

 

 

Ezt követően a HVB elnöke átadta a megbízóleveleket a megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselőknek.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy:   A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

Dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke: Kéri, hogy az eskütételhez álljanak fel, és mondják utána az eskü szövegét.

A Helyi Választási Bizottság és saját nevében gratulál, eredményes munkát, türelmet, kitartást és nagyon jó egészséget kíván.

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették és az esküokmányt aláírták.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztása

 

 

Hőcs László korelnök: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 91. § (3) bekezdés a) pontja szerint az érintett kezdeményezésére a testület zárt ülésen választhatja meg az elnököt. A 93. § (2) bekezdése alapján a zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére.Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról, hogy az elnök megválasztása tárgyában kíván-e zárt ülést elrendelni, melyen titkos szavazás is tartható. A maga részéről javasolja a nyilvános ülésen való döntést.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy nem rendel el zárt ülést az elnök megválasztása tárgyában.

 

Hőcs László korelnök: Indítványozza, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Balogh Csaba. képviselőt válasszák meg. Kéri, hogy aki egyetért Balogh Csaba elnökké történő megválasztásával, az kézfelemeléssel szavazzon.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

20/2019. (X.28.)

h a t á r o z a t a

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztásáról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellettBalogh Csabát választotta meg elnöknek.

 

 

 

Hőcs László korelnök átadja az ülés vezetését a megválasztott elnöknek, Balogh Csabának.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása

 

 

Balogh Csaba elnök: Tisztelt Képviselő-testület! Az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az önkormányzat elnökhelyettesét. Az érintett kezdeményezésére a testület zárt ülésen választhatja meg az elnökhelyettest. A zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére. Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról, hogy az elnökhelyettes megválasztása tárgyában kíván-e zárt ülést elrendelni, melyen titkos szavazás is tartható. A maga részéről javasolja a nyilvános ülésen való döntést.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy nem rendel el zárt ülést az elnökhelyettes megválasztása tárgyában.

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy a testület Sárközi Lajos képviselőt válassza meg elnökhelyettesnek. Kéri, hogy aki egyetért a megválasztásával, az kézfelemeléssel szavazzon. Felteszi szavazásra Sárközi Lajos elnökhelyettessé történő megválasztását. 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

21/2019. (X.28.)

h a t á r o z a t a

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkülSárközi Lajost választottameg elnökhelyettesnek.

 

 

Balogh Csaba elnök: GratulálSárközi Lajos elnökhelyettesnek, munkájához sok sikert kíván!

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 88. § (1) bekezdése alapján az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat megalkotja szervezeti és működési szabályzatát. A törvény 92. § (4) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel dönt szervezete és működése részletes szabályairól. Felteszi szavazásra az SZMSZ elfogadásáról szóló határozati javaslatot.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

22/2019. (X.28.)

h a t á r o z a t a

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 113. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg:

 

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. pont

 

A nemzetiségi önkormányzat a választópolgárok által a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán megválasztott tagokból alakított, közvetlen módon létrejövő önkormányzati testület.

 

2. pont

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat neve:

ÉRD ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Székhelye: 2030 ÉRD, Alsó u. 3.

3. pont

 

A nemzetiségi önkormányzat bélyegzője téglalap alakú, felül: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS alatta: ÉRD ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, ez alatt pedig: 2030 Érd, Alsó utca 1. szöveggel.

 

 

II. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat jogállása, feladata, hatáskörei

 

4. pont

 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személy.

 

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatáskörök a helyi nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

 

3. A képviselő-testület feladat- és hatáskörét az elnökre átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja.

 

4. A képviselő-testület megállapodás alapján feladat- és hatáskörét – a vele azonos nemzetiséget képviselő (vagy attól eltérő) nemzetiségi önkormányzatra átruházhatja. A hatáskör átruházás részletes szabályait az Njtv. 84. § -a tartalmazza.

 

5. A testület hatásköréből nem ruházhatók át az Njtv. 114. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt döntések.

 

6. A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatait az Njtv. 115. §-a határozza meg.

 

7. A nemzetiségi önkormányzat önként vállalható feladatait az Njtv. 116. § -a rögzíti.

 

8. A képviselő-testület konkrét feladat- és hatáskörének jegyzékét a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.

 

9. A hatásköri jegyzék napra készen tartásáról az elnök gondoskodik. Az SZMSZ-ben, valamint a hatásköri jegyzékben nem szereplő hatáskörök gyakorlásáról, illetve annak átruházásáról esetenként a Testület dönt.

 

 

III. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete

 

5. pont

 

1. A nemzetiségi önkormányzat feladatait a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságai, az elnök és az elnökhelyettes látja el.

 

2. A települési önkormányzat által létrehozott polgármesteri hivatal – a Njtv. 80. §-ában, saját Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Együttműködési Megállapodásban meghatározott módon – a helyi nemzetiségi önkormányzat munkáját segíti.

 

3. A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő. A helyi nemzetiségi képviselők névjegyzékét az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.

 

 

IV. FEJEZET

A képviselő-testület működése, a testület ülései

 

6. pont

 

1. A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

 

2. Az önkormányzat évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

 

3. A testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti.  Az elnök akadályoztatása esetén a testület ülését az elnökhelyettes hívja össze és vezeti az ülést.

 

Az alakuló ülés

 

7. pont

 

1. A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.

 

2. A képviselő-testület alakuló ülését a választási bizottság elnöke hívja össze és felkéri a legidősebb képviselőt a korelnöki teendők ellátására.

 

3. Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

 

4. Az alakuló ülés 1. napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a testület tagjai választásának eredményéről.

 

 

Az elnök megválasztása

 

8. pont

 

1. A képviselő-testület megalakulása után elnököt választ.

 

2. Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

 

3. Az elnök megválasztása a képviselő-testület nyilvános ülésén történik, kivéve, ha a jelölt kezdeményezi a zárt ülés tartását.

 

4. A képviselő-testület az elnököt nyílt szavazással választja meg, de zárt ülés esetén a választás titkos szavazással is történhet, a jelenlévő képviselők több mint felének a kezdeményezésére.

 

5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az lesz, aki megkapja a megválasztott nemzetiségi képviselők több mint felének szavazatát.

 

 

Rendes ülés

 

9. pont

 

1. A testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart.

 

2. Az ülést az elnök írásbeli meghívóval hívja össze.

 

3. Az ülés összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és a tervezett napirendeket. A meghívót – szükség szerint a napirendi pontok írásbeli előterjesztéseivel együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 3 munkanappal az ülés előtt megkapják. A meghívót elektronikus úton kell kézbesíteni.

 

4. A testület ülésére – a tagokon kívül – tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek a jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

 

5. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a jegyzőt vagy a jegyző megbízottját meg kell hívni. A jegyző vagy megbízottja köteles jelezni a nemzetiségi önkormányzat testületének, illetve az elnöknek, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.

 

6. A testületi ülés előterjesztései és jegyzőkönyvei – a zárt ülés kivételével – bárki által megtekinthetőek. A hozzáférhetőségről az elnök gondoskodik.

 

 

Rendkívüli ülés

 

10. pont

 

1. Rendkívüli ülést kell összehívni

 • a nemzetiségi önkormányzat legalább 2 képviselőjének,
 • a települési önkormányzatnak, valamint
 • a Pest Megyei Kormányhivatalnak a kezdeményezésére.

 

2. Az indítványt a testület elnökénél kell előterjeszteni.

 

3. Az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni. 

 

4. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét.

 

5. Rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott.

 

 

Az ülés nyilvánossága

 

11. pont

 

1. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, az üléseken bárki részt vehet, de a hallgatóság az ülés rendjét nem zavarhatja.

 

2. A testület zárt ülést tart az Njtv. 91. § (2) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor.

 

3. A testület zárt ülést tarthat az Njtv. 91. § (3) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor az érintett személy kezdeményezésére.

 

4. A testület zárt ülést rendelhet el az Njtv. 91. § (4) bekezdésében szabályozott esetben.

 

5. A zárt ülésen az Njtv. 91. § (6) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

 

 

A munkaterv

 

12. pont

 

1. A képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi a munkáját. A munkaterv tervezetét az elnök terjeszti a testület elé, legkésőbb az adott év januárjában.

 

2. A munkaterv előkészítéséről és összeállításáról az elnök gondoskodik.

 

 

A rendes ülés napirendje

 

13. pont

 

1. A képviselő-testületi ülés napirendjére az elnök a meghívóban tesz javaslatot.

 

2. A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármelyik képviselő javaslatot tehet.

 

3. A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

 • határozati döntést igénylő javaslatok,
 • közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok,
 • tájékoztatók,
 • egyebek.

 

4. A testület elé előterjesztést tehetnek:

 • az elnök és az elnökhelyettes,
 • a képviselők,
 • a képviselő-testület által felkért szakértő.

 

5. A jelentősebb előterjesztéseket (költségvetés és annak módosítása, zárszámadás, támogatási szerződés megkötése) írásban kell benyújtani.

 

 

14. pont

 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat tagja a helyi nemzetiségi önkormányzat ülésén az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől helyi nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – köteles érdemi választ adni.

 

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat tagja kérésére az írásban is benyújtott hozzászólást a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg a kérésére a véleményét szó szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

 

Az ülés tanácskozási rendje

 

15. pont

 

1. A képviselő-testület ülését az elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.

 

2. A határozatképességre vonatkozóan az Njtv. 92.§ (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

 

3. A testületi ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett időpontban kell megkezdeni.

 

4. Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a testület határozatképességének megállapítása.

 

5. Ha a testületi ülés a napirend előtti hozzászólások után sem határozatképes, 15 perc szünetet kell elrendelni. Ennek elteltével, ha a testület határozatképtelen, az ülést be kell zárni, és 8 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni.

 

6. Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességet.

 

7. Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról.

 

16. pont

 

1. A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő bármikor szót kérhet.

 

2. A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót a jelentkezésük sorrendjében.

 

3. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita lezárását bármely képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

 

 

A döntéshozatal szabályai

 

17. pont

 

1. A képviselő-testület döntéshozatalára az Njtv. 92-94. §-ait kell alkalmazni.

 

2. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az „igen”, majd a „nem” kérdésekre, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot.

 

3. A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges az Njtv. 92. § (4) bekezdésében felsoroltakon túlmenően:

 • érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásához,
 • külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez,
 • elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához,
 • zárt ülés elrendeléséhez,
 • képviselő döntéshozatalból való kizárásához.

 

 

A testület döntései

 

18. pont

 

1. A képviselő-testület döntései testületi határozatok.

 

2. A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatosan kell sorszámozni, évszámmal és a döntéshozatal dátumával kell megjelölni.

 

A jegyzőkönyv

 

19. pont

 

1. A testületi ülésről magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Njtv. 95. § (2) és (4) bekezdésében felsoroltakat.

 

2. A jegyzőkönyv aláírására és továbbítására vonatkozóan az Njtv. 95. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

 

3. A jegyzőkönyvhöz történő hozzáférhetőségről az elnök köteles gondoskodni.

 

 

V. FEJEZET

A nemzetiségi képviselők jogai és kötelezettségei

 

20. pont

 

1. A képviselők jogait és kötelezettségeit az Njtv. 99-103. §-a, 107. § (2)-(3) bekezdése, továbbá az SZMSZ határozza meg.

 

2. A nemzetiségi önkormányzat testületének tagjai a nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli.

 

3. A nemzetiségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.

 

4. A nemzetiségi képviselő köteles:

 • felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,
 • bejelenteni az elnöknek, ha a testület ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

 

 

VI. FEJEZET

A képviselő-testület elnöke és elnökhelyettese

 

21. pont

 

1. A képviselő-testület alakuló ülésén, tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésén.

 

2. Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

 

 • képviseli az önkormányzatot,
 • összehívja és vezeti a testület üléseit,
 • segíti a képviselők munkáját,
 • a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja
 • kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével és bizottságai elnökeivel,
 • szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik a települési önkormányzattal való jó együttműködésről, a polgármesteri hivatal közreműködésének igényléséről, az államigazgatási szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,
 • felelős a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának szabályszerűségéért, a szakmai-pénzügyi irányításért,
 • dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben.

 

3. A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésre társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása estén ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

 

4. Az elnök megbízatás megszűnik az Njtv. 108. § (1) bekezdésében felsoroltak következtében.

 

5. Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethető meg.

 

6. Az elnök-helyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

 

VII. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása, vagyona

 

22. pont

 

1. A nemzetiségi önkormányzat vagyonára, a vagyonnal való gazdálkodásra az Njtv. 124-134. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

 

2. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának, a költségvetés és zárszámadás összeállításának részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a költségvetési törvény határozza meg.

 

3. A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának, a közzétételi feladatok ellátásának és a belső ellenőrzés részletes szabályait az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött együttműködési megállapodás határozza meg.

 

23. pont

 

1. Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Njtv. 80.§-a alapján megállapodást köt az Önkormányzattal a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal.

 

2. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítására ingyenes helyiséghasználatot biztosít. A helyiség ingyenes használati joga a nemzetiségi önkormányzatot fennállásának időtartama alatt illeti meg. A helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, valamint a vezetékes távbeszélő költségeit az Önkormányzat viseli.

 

3. A nemzetiségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek – közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények – megtartásához e célokra alkalmas egyéb, a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget igényelhet.

 

4. Az Önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének személyi és egyéb feltételeit az Njtv. 80. § (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltaknak megfelelően. A testületi működéshez kapcsolódó feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli.

 

5. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és közzétételi feladatok ellátásáról.

 

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

 

24. pont

 

1. Az önkormányzat működése során keletkezett közérdekű adatok megismerésének biztosítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

 

2. A nyilvános ülésre készült írásos előterjesztéseket mellékleteivel együtt – a meghívóval egyidejűleg –, továbbá az aláírt jegyzőkönyveket az önkormányzat weboldalán közzé kell tenni.

 

3. A közzétételről az elnök a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

 

4. Az előterjesztések és a jegyzőkönyvek a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján is megtekinthetők.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

25. pont

 

1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. október 28-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Nemzetiségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II.11.) határozatát visszavonja.

 

2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyben szokásos módon (a www.erd.hu weboldalon történő megjelentetéssel) közzéteszi a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési rendjét szabályozó határozatot.

 

 

 • számú függelék

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

feladatainak és hatásköreinek részletes jegyzéke

 

1. Az Njtv. szerint a helyi romaságot érintő nyelvhasználat kérdésében az egyetértési jogot gyakorolja

 

 1. Feladatai ellátása érdekében együttműködik a települési önkormányzattal, az Országos Nemzetiségi Önkormányzattal, illetve más településeken működő nemzetiségi önkormányzatokkal.

 

 1. Cigány/roma kulturális és művészeti rendezvényeket szervez.

 

 1. A Njtv. szerint nemzetiségi nyelv oktatása megszervezésében részt vállal.

 

 1. A nemzetiségi önkormányzat nevéről, jelképeiről, kitüntetéseiről, ezek odaítélésének feltételeiről és szabályairól, valamint az általa képviselt cigány/roma nemzetiségi helyi ünnepeiről külön határozatot alkot.

 

 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 41/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a tűzifa kiszállításával kapcsolatos koordinációs feladatokat a Családsegítő Központ az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével látja el.

 

 

 • számú függelék

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

képviselő-testületének névjegyzéke

 

 

Elnök: Balogh Csaba

Elnökhelyettes: Sárközi Lajos          

Képviselők: Boros József

Hőcs László

Majsai Ferenc

                       

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről is döntenie kell.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

23/2019. (X.28.)

h a t á r o z a t a

a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

 • A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében tervezett kiadási előirányzatok terhére a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök jogosult kötelezettségvállalásra és a kiadások utalványozására.(Ávr. 52.§ (7) bek.)
 • A nemzetiségi önkormányzatok kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője által kijelölt, a hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult (Ávr. 55.§ 1 bek. g pont). A pénzügyi ellenjegyzési feladatokat ellátó köztisztviselő személy megbízását a hivatal kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló szabályzata tartalmazza.
 • Pénztárosnak Hőcs Lászlót választja meg.

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kötelezettségvállalások során a helyettesítési rendet az alábbiak szerint állapítja meg:

A kötelezettségvállaló és utalványozó akadályoztatása esetén Majsai Ferenc jár el, a pénztáros akadályoztatása esetén a feladatokat Sárközi Lajos látja el.

A banknál az Érd Roma Nemzetiségi önkormányzat ügyeiben Hőcs László pénztáros és Boros József együttesen jár el.

 

 

A banki aláírási címpéldányon szereplő személyek:

Hőcs László

Boros József

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről, köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezéséről, képviselői képzésen való részvételéről

 

 

Balogh Csaba elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Nektv. 103. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, (ez jelen esetben november 13.), majd ezt követően minden év január 31-ig (2020 januárjában ismét!) vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát.

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben.

A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi.

A képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrzésre kijelölt képviselők tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

A nemzetiségi önkormányzat hatásköréből nem ruházható át a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés. A nemzetiségi önkormányzat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást zárt ülés keretében tárgyalja meg.

 

Felteszi szavazásra, hogy a vagyonnyilatkozatot Sárközi Lajosés Hőcs Lászlóképviselő tartsa nyilván és ellenőrizze.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

24/2019. (X.28.)

h a t á r o z a t a

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárközi Lajos és Hőcs László képviselőket jelöli ki a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére

 

 

Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a törvény 107. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi képviselő a megválasztásuktól számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott, köztartozásmentes adózói adatbázisba. A képviselő felvételre irányuló kérelem benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles igazolni az adatbázisba való felvételét. A kérelem benyújtására csak elektronikus úton van lehetőség. Ezzel kapcsolatban mindenki kap egy részletes írásbeli tájékoztatót, kéri, hogy ennek alapján járjanak el, és határidőben teljesítsék a kötelezettséget.

 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 101. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a Pest Megyei Kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen. Ennek részleteiről a képviselők a későbbiekben kapnak bővebb tájékoztatást.

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy:Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak évente egyszer Közmeghallgatást kell tartaniuk. A Közmeghallgatás nyilvános, határozatképes nemzetiségi ülés. Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019-ben még nem tartott Közmeghallgatást.

Javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 12-én (kedden) 17 órától a Szepes Gyula Művelődési Központban tartsa. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

25/2019. (X.28.)

h a t á r o z a t a

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatás

időpontjának meghatározására

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 12-én (kedden) 17 órától a Szepes Gyula Művelődési Központban Közmeghallgatást tart.

 

 

 

Balogh Csaba elnök: A helyi nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésének ez volt az utolsó napirendi pontja. Reményét fejezi ki, hogy a testület eredményes munkát fog végezni, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése 11:10-kor ért véget.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 Majsai Ferenc                                                                                            Balogh Csaba jegyzőkönyv hitelesítő                                                                                       elnök