A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK 

ÜGYINTÉZÉSI RENDJE 

 1. Kérelem benyújtása 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet a jegyzőhöz írásban (cím: 2031 Érd Pf. 31.), szóban (2030 Érd, Alsó u. 1.), faxon (+36/23/522-363) vagy elektronikus úton a jegyzo@erd.hu e-mail címen.

 2. A kérelmek elbírálása
A Jegyző a Jogi Iroda útján ellenőrzi, hogy az adatigénylések a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokra vonatkoznak-e, és egyértelműen megfogalmazottak-e. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül teljesíteni kell. Amennyiben az igényelt adat (ok) nem tartoznak sem a közérdekű sem a közérdekből nyilvános adatok körébe, az igényt el kell utasítani. Ez esetben 15 napon belül tájékoztatni kell az adatigénylőt az igény teljesítésének elutasításáról annak indokaival és a jogorvoslat lehetőségéről. A közérdekű adatszolgáltatás megtagadása esetén az igénylő bírósághoz fordulhat.

A közérdekű adatszolgáltatás iránti kérelmet írásban kell teljesíteni az alábbi kivétellel:

A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha

  1. a) az igényelt adat az önkormányzat honlapján már közzétételre került vagy
  2. b) az igényelt adat az Önkormányzat munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik vagy
  3. c) az igény az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető,
  4. d) és az igénylő szóban kéri a választ, vagy az számára kielégítő. 

Az a-c. pontok szerinti igény szóbeli teljesítésére a Hivatal bármely köztisztviselője jogosult.

Ha az adatigénylő a közérdekű adatot iratbetekintés formájában kéri, a kérelem teljesítésére előre egyeztetett időpontban, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, köztisztviselő jelenlétében van lehetőség. 

Ha az adatigénylő elektronikus levélben kéri az adatszolgáltatást, a válaszlevelet a mellékletekkel együtt szkennelve kell ugyancsak elektronikus levélben megküldeni az igénylő részére. 

3. Költségek

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítéséért a 301/2016. (IX.30.) Kormányrendeletben meghatározott költségek számíthatók fel. 

Amennyiben közérdekű adatkiadás során az igénylő a közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről papír alapú másolatot igényel, a Polgármesteri Hivatal adatigénylésenként évente maximum 10 oldal terjedelemben az adatkiadást díjmentesen teljesíti. 

Amennyiben az igénylő részére az adott naptári évben szolgáltatott, papír alapon kiadott közérdekű adat a 10 oldalt meghaladja, vagy amennyiben az igénylő más módon kéri az adatokat, továbbá ha az adatigénylés teljesítéséhez jelentős munkaerőforrás igénybevétele szükséges, úgy az adatigénylő a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítéséért a Kormányrendeletben foglaltak szerinti költségek megfizetésére kötelezhető.  Amennyiben az adatigénylőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, az igénylés teljesítését megelőzően tájékoztatni kell a költségekről és a fizetés módjáról. 

A közérdekű adatközlés költségét az igénylő az erről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni a Polgármesteri Hivatal Pénztárában készpénzzel, készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással a Polgármesteri Hivatal OTP Bank Érdi Fiókjánál (2030 Érd, Budai u. 24.) vezetett 11784009-15394909-00000000 számú bankszámlájára (név valamint a befizetés jogcímének – Közérdekű adat – feltüntetésével).