A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK 

ÜGYINTÉZÉSI RENDJE 

 

 

  1. Kérelem benyújtása 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet a jegyzőhöz írásban (cím: 2031 Érd Pf. 31.), szóban (2030 Érd, Alsó u. 1.), faxon (+36/23/522-363) vagy elektronikus úton a jegyzo@erd.hu e-mail címen.

  1. A kérelmek elbírálása

A Jegyző a Jogi Főosztály útján ellenőrzi, hogy az adatigénylések a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokra vonatkoznak-e, és egyértelműen megfogalmazottak-e. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül teljesíteni kell, mely egyszeri alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, feltéve, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű, nagyszámú adatra vonatkozik. Amennyiben az igényelt adat (ok) nem tartoznak sem a közérdekű sem a közérdekből nyilvános adatok körébe, az igényt el kell utasítani. Ez esetben 15 napon belül tájékoztatni kell az adatigénylőt az igény teljesítésének elutasításáról annak indokaival és a jogorvoslat lehetőségéről. A közérdekű adatszolgáltatás megtagadása esetén az igénylő bírósághoz fordulhat.

A közérdekű adatszolgáltatás iránti kérelmet írásban kell teljesíteni az alábbi kivétellel:

A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha

a) az igényelt adat az önkormányzat honlapján már közzétételre került vagy
b) az igényelt adat az Önkormányzat munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik vagy
c) az igény az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető,
d) és az igénylő szóban kéri a választ, vagy az számára kielégítő. 

Az a-c. pontok szerinti igény szóbeli teljesítésére a Hivatal bármely köztisztviselője jogosult.
Ha az adatigénylő a közérdekű adatot iratbetekintés formájában kéri, a kérelem teljesítésére előre egyeztetett időpontban, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, köztisztviselő jelenlétében van lehetőség. Ha az adatigénylő elektronikus levélben kéri az adatszolgáltatást, a válaszlevelet a mellékletekkel együtt szkennelve kell ugyancsak elektronikus levélben megküldeni az igénylő részére. 

  1. Költségek

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítéséért a 301/2016. (IX.30.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Költségrendelet) meghatározott költségek számíthatók fel. 

Az adatigénylő által kért adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget. A költségtérítés összegéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy adatigénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni a Polgármesteri Hivatal Pénztárában készpénzzel, készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással a Polgármesteri Hivatal OTP Bank Érdi Fiókjánál (2030 Érd, Budai u. 24.) vezetett 11784009-15394909-00000000 számú bankszámlájára (név valamint a befizetés jogcímének – Közérdekű adat – feltüntetésével).

A Költségrendelet 6. §-a szerint az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint költségtérítésként megállapítható

  1. a) legalacsonyabb összeg mértéke 10 000 Ft,
  2. b) legmagasabb összeg mértéke 190 000 Ft.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: Nincs ilyen.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adatok.
A közfeladatot ellátó szerv a kérelem alapján újrahasznosításra rendelkezésre bocsátott közadatot az igénylő által igényelt formátumban, módon és nyelven adja át az igénylőnek.

A  közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata. A  közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: Nincs ilyen.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:
Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a Tv. 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:
Nincs ilyen.