Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotásával helyi ösztöndíjakat hozott létre, melyek pályázati rendszerben biztosítanak lehetőséget és segítséget a tehetséges és a hátrányos helyzetű tanulók számára az általános- és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz.

 

A Rendelet 5. §-a és 16. §-a értelmében a Köznevelési,  Művelődési és Ifjúsági Bizottság legkésőbb augusztus 20-ig pályázatot ír ki a Tehetséggondozó Ösztöndíj és az Esélyteremtő Ösztöndíj igénybevétele érdekében.

 

A határozati javaslatok mellékletét képező pályázati kiírások tartalmazzák a pályázatok benyújtásával, illetve az ösztöndíjra való jogosultsággal kapcsolatos információkat.

 

Kérem, hogy a Tisztelt Bizottság a rendelet előírásai szerint előkészített pályázati kiírások elfogadásával döntsön az ösztöndíj pályázatok kiírásáról!

 

Érd, 2022. június 8.

 

 

Gregus László

elnök

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 5. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – a Tehetséggondozó Ösztöndíj 2022/2023. tanévre vonatkozó pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.

 

Határidő:       a pályázat megjelentetésére: 2022. augusztus 20.

Felelős:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 16. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – az Esélyteremtő Ösztöndíj 2022/2023. tanévre vonatkozó pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.

 

Határidő:       a pályázat megjelentetésére: 2022. augusztus 20.

Felelős:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

Melléklet a …/2022.(VI.16.) KÖMIB határozathoz

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

 

Az ösztöndíj célja

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tehetséggondozó Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak.

 

Jogosultsági feltételek

 

A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben

 

 1. a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,
 2. b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és
 3. c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanévben kimagasló, de legalább a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri.

 

Alapfokú nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggondozó Ösztöndíjban legkorábban a hatodik évfolyamtól lehet részesülni.

 

 

A pályázat benyújtásának szabályai

 

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

 

 1. iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás,
 2. az előző két tanév végi tanulmányi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről),
 3. műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van),
 4. a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is).

A benyújtás módja

 

A pályázatot a pályázó által aláírva, 1 példányban

 1. zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3.),
 2. postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.)),
 3. elektronikus úton: E-papír szolgáltatással – https://epapir.gov.hu/ügyfélkapun (KAÜ) azonosítással

 lehet benyújtani.

A postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok rovatból.

 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

 

A pályázatok elbírálása

 

A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap.

A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt:

 1. a) a pályázó tanulmányi eredménye,
 2. b) területi és annál magasabb szintű tanulmányi, műveltségi és szakmai versenyek eredménye.

 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.

 

Az ösztöndíj összege és folyósítása

 

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára.

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat negyedévente bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet negyedévente felvenni. Az első kifizetés az elbírálást követően, tárgyév decemberében történik. Ezt követően március és június hónapban valósul meg az ösztöndíj kifizetése. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik. Az ösztöndíjat legkésőbb június 30-ig fel kell felvenni, mely határidő jogvesztő.

 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

 

Melléklet a …/2022. (VI.16.) KÖMIB határozathoz

 

 

PÁLYÁZATI KIírás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS esélyteremtő ÖSZTÖNDÍJÁRA

 

 

Az ösztöndíj célja

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak.

 

Jogosultsági feltételek

 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben:

 

 1. a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,
 2. b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik,
 3. c) tanulmányi eredménye a 3,5-es átlagot eléri,
 4. d) magatartása jó vagy példás, és
 5. e) igazolatlan mulasztása nincs.

 

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia:

 

 1. a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
 2. b) családba fogadott,
 3. d) védelembe vett,
 4. e) ideiglenes hatállyal elhelyezett.

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt:

 

 1. a) a pályázó tanulmányi eredménye,
 2. b) a pályázó családjában élő eltartottak száma, illetve az eltartottak közül közoktatási intézményben, vagy felsőoktatási intézményben tanulók száma.

 

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

 

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

 

 

A pályázat benyújtásának szabályai

 

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

 

 1. iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás,
 2. az előző két tanév végi tanulmányi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről),
 3. műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van),
 4. halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulóknak, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett pályázó esetén, annak fennállását igazoló határozat másolata,
 5. a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is).

 A benyújtás módja

 

A pályázatot a pályázó által aláírva, 1 példányban

 1. zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3.),
 2. postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.),
 3. elektronikus úton: E-papír szolgáltatással – https://epapir.gov.hu/ügyfélkapun (KAÜ) azonosítással

lehet benyújtani.

A postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni „Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.

 

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok rovatból.

 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

 

A pályázatok elbírálása

 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap.

A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.

 

 

Az ösztöndíj összege és folyósítása

 

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára.

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat negyedévente bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet negyedévente felvenni Az első kifizetés az elbírálást követően, tárgyév decemberében történik. Ezt követően március és június hónapban valósul meg az ösztöndíj kifizetése. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik. Az ösztöndíjat legkésőbb június 30-ig fel kell venni, mely határidő jogvesztő.

 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 

 

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság