A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja és közzéteszi a 2020. évi Közrendvédelmi Keretre vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

 

Határidő: a pályázati kiírás közzétételére – 2020. augusztus 7.

Felelős: Dr. Asztalos Éva, a bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

                                           Csornainé Romhányi Judit                                                            Dr. Asztalos Éva                                                  

bizottsági tag                                                                                elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a 3/2020.(VII.14.) JKB. határozathoz

 

 

Pályázati felhívás

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jogi és Közbiztonsági Bizottsága – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján – pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

 

A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 

Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

 

A pályáztatás rendje

 

A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.

A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat érvénytelen.

A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiánya esetén érvénytelen.

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A benyújtás módja

 

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Városrendészeti Csoportnak címezve (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet benyújtani, mindkét esetben egy példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Közrendvédelmi Keret pályázat”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

 

A pályázat benyújtási határideje: az önkormányzat honlapján történő megjelenést követő 30. nap: 2020. szeptember 7.

 

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági szerződést, a köztartozás igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

A pályázati dokumentáció az Ügyfélszolgálati Irodán vehető át, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról.

 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 500.000,- Ft lehet.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, mely benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

A támogatási összegnek a támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni.

 

A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

 

 

 

Jogi és Közbiztonsági Bizottság