1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: felkéri dr. Palkó Zsoltot, mutassa be a programot.

 

Dr. Palkó Zsolt Polgármesteri Kabinet, klímabiztos: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Magyarország éghajlatvédelmi törekvéseit és kötelezettségeit a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvénnyel a legmagasabb jogszabályi szinten szabályozza, amely összhangban van a Magyar Országgyűlés 23/2018. (X. 31.) határozatával elfogadott és a 2018–2030 közötti időszakra vonatkozó, a 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával.

Az Országgyűlés a környezeti örökségünk védelme, a magyar emberek és nemzedékek együttes erőfeszítései eredményének megőrzése, valamint a magyar nemzet Kárpát-medencében való megmaradásának biztosítása érdekében a 2020. évi XLIV. törvény 3. §-ban részletesen és tételesen kifejti a törvényalkotó azon szándékát, mely szerint

(1) Magyarország az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig az 1990. évhez képest.

(2) Magyarország 2030-at követően a végső energiafelhasználás 2005. évi szintet meghaladó növekedése esetén a növekményt kizárólag karbonsemleges energiaforrásból biztosítja.

(3) Magyarország a bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os megújuló energiaforrás részarányt ér el a 2030. évig.

(4) Magyarország a 2050. évre eléri a teljes klímasemlegességet, azaz az üvegházhatású gázok még fennmaradó hazai kibocsátása, valamint elnyelése a 2050. évre egyensúlyba kerül.

A klímaváltozás és a mind gyakoribbá, intenzívebbé váló szélsőséges időjárási jelenségek napjaink legfontosabb kihívásai közé tartoznak. Ezek megelőzése, hatásainak csökkentése, továbbá a következményeihez való alkalmazkodás hatékony és megvalósítható beavatkozásokat igényelnek. A Magyarország Kormánya által törvényi szintre emelt kötelezettség teljesítésében az önkormányzatok szerepe és jelentősége megkérdőjelezhetetlen és megkerülhetetlen.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által 2018. február 9-én kiadott felhívás alapján ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSÖNKORMÁNYZATA, mint Kedvezményezett 2018. április 27-én támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató az „Érd MJV klímavédelmi stratégiájának kidolgozása és szemléletformáló program sorozatok megvalósítása” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00016 azonosítószámú támogatási kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. Az elfogadásra javasolt dokumentum ezen pályázati kiírásban foglalt módszertan szerint tartalmazza az Érd Megyei Jogú Város klímaváltozás szempontjából releváns természeti, társadalmi, infrastrukturális és gazdasági problémaköreinek rövid leírását. A helyzetleírások szabályát követve az elérhető legfrissebb statisztikai adatokra (KSH STADAT, illetve önkormányzati adatszolgáltatás) épül, valamint a város korábbi stratégiai programdokumentumai alapján készült. A módszertannak megfelelően bekérésre kerültek azok az adatok, amelyek mentén kialakítható volt Érd üvegházgáz (ÜHG) leltára és kijelölhetők voltak azok a szektorok és szférák, amelyekbe történő beavatkozással a leghatékonyabb ÜHG kibocsátás csökkentés (mitigáció) érhető el a következő években.

A stratégia első változata – a módszertan ajánlásainak megfelelően – is már társadalmi közreműködéssel készült, hiszen a „Települési Alkalmazkodási Barométer” (TAB) elnevezésű kérdőív-csomagot a város több tucat prominense (döntéshozók, szakemberek) kitöltötte. Ezen stratégia 2021. szeptember hónaptól elérhető városunk hivatalos honlapján, valamennyi önkormányzati képviselőnek és bizottságnak kiküldésre került, valamint egy lakossági és civil társadalmasítási kampány keretében a helyi média hívta fel a figyelmet a dokumentummal kapcsolatos vélemények beküldésére.

Jelen dokumentum valamennyi fenti véleményezőtől beérkezett releváns javaslatot és véleményt egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.

Érd Megyei Jogú Város Klímastratégiája egy közép, illetve hosszú távú tervezési dokumentum.A részletes klímastratégiai intézkedések 2030-ig szóló távlatot ölelnek fel, illetve tágabban 2050-ig szólnak. A célkitűzések és intézkedések teljesítettségének fokát ugyanakkor a program-, illetve projektciklus menedzsment elvei alapján ennél gyakrabban kell felülvizsgálni. Az önkormányzati ciklusok időtávlatát, valamint az éghajlatváltozással foglalkozó kutatók ajánlásait is figyelembe véve éves ellenőrzési periódus javasolt.

A stratégia céljait, illetve intézkedéseinek a megvalósítását egy monitoring folyamat is kíséri, amelyben konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időben korlátozott indikátorok kerültek meghatározásra.

Mivel a város lakóinak az életminősége, biztonsága, a jövő generációinak a védelme mindannyiunk közös érdeke és a jövő kulcsfontosságú területe, ezért a jövőben a város gazdasági programjának megalkotása, valamint az éves költségvetések kidolgozása során is messzemenően figyelembe kell venni a klímavédelem szempontjait.

Érd jövőben átdolgozandó, illetve újonnan kialakítandó valamennyi stratégiai tervdokumentumába – de különösen a Településfejlesztési Koncepcióba, a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiába, az Integrált Terület- és Településfejlesztési Stratégiába, a Szabályozási Tervbe, a SMART City Koncepcióba és a Környezetvédelmi Programba – mélyen be kell építeni jelen klímastratégia elemeit, és a tervezési szakaszokba is be kell vonni a terület illetékes munkatársait.

 

A stratégiában szereplő alábbi főbb intézkedések meghatározása részben a település korábbi programdokumentumai (ITS, Környezetvédelmi Program, Batthyány Program 2020), részben a Települési Alkalmazkodási Barométer kérdőívre adott válaszok, részben pedig a Pest Megyei Klímastratégia útmutatásai alapján történt.

A város adottságainak megfelelő, különösen specifikus intézkedések a következők:

 • a távhőrendszer fejlesztése,
 • ÜHG elnyelő zöldfelületek növelése a településen,
 • Fenntartható Energia-és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Érd MJV-ban,
 • a közösségi közlekedés optimalizálása,
 • kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása,
 • az alternatív hajtásmódok terjesztése a közlekedésben,
 • a lakossági hulladék újrahasznosítási arányának növelése,
 • az üveghulladék gyűjtésének és újrahasznosításának a komplexebb kialakítása,
 • légszennyezettségi és zajvédelmi mérőállomások telepítése a városban,
 • komplex vízgazdálkodási rendszerek kialakítása,
 • a biztonságos ivóvízellátás biztosítása,
 • a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mező-és erdőgazdaság kialakítása,
 • a kerékpárhasználat népszerűsítése a lakosság körében.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezen dokumentum nem csak terveket ír le, hanem az abban javasolt konkrét klímastratégiai intézkedések megvalósítása a dokumentum elfogadásával jelentős kötelezettségeket is ró az Önkormányzatra, hiszen a stratégiában megfogalmazott cselekvési területek ütemezett végrehajtásával lehet csak teljesíteni az Európai Unió, valamint Magyarország Kormánya által is kötelezettségként vállalt klímavédelmi célokat. A stratégia a 2022-es évre konkrétan a következő klímavédelmi intézkedések megtételét javasolja annak érdekében, hogy tarthatók legyenek a 2030-as és 2050-es ÜHG csökkentési célok. A 2021-től induló klímastratégiai intézkedések finanszírozási forrását a TOP PLUSZ 2021-2027 fejlesztési időszakra tervezett Éves Fejlesztési Keretének ún. biztonsági háló forráskerete jelenti, amelyet a hazai költségvetés biztosít. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról kormányhatározata rendelkezik. Érd támogatási keretét a TOP_Plusz-1.3.1-21 felhívás, Pest megye területspecifikus melléklete tartalmazza.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy a zöldfelület növelése és a kerékpárfejlesztés 1.000,- Ft/fő előirányzat mire elég.

 

Dr. Palkó Zsolt Polgármesteri Kabinet, klímabiztos: A zöldterület szerzése nagyon fontos, illetve a fásítás. A Papi földeken a Babafák projekt program keretében platánfák lesznek ültetve. A kerékpáros közlekedés szempontjából Érden csak a drágább megoldás jöhet szóba, mivel Érd domobosváros, így az elektromos kerékpár jöhet szóba. A kerékpár utakat kell fejleszteni, kommunikálni kell, hogy vegyék igénybe az emberek a támogatásokat.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: Kérdezi, hogy a társasházakkal mit lehet kezdeni. Nincsenek zöldfelületek, pl. Hivatalnok utca, ahol nincs szikkasztás a lekövezett terület miatt.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Az önkormányzat nem tud ellene tenni, nincs hatósági jogköre, a Járáshoz tartozik az ellenőrzés, akik nem tudnak ennyi építkezést ellenőrizni. Csak a HÉSZ megújítása hozhat eredményt, ami folyamatban van.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: Kérdezi, hogy a szomszédok beleegyezésére nincs szükség.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Nincs, csak bejelentést kell tennie az építtetőnek. Kérdezi, hogy a városüzemeltetés nem büntethet.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Nem, maximum, ha nem megfelelő a táblázás.

 

Pilisy Sándor bizottsági tag: Az önkormányzat részéről szigorítani kellene. Az építési engedélyek kiadását ellenőrizni kell az energiafelhasználás miatt, és a megnövekedett csapadékos időszak miatt. Budapest fejlesztése, kihat Érdre, ezért szabályozni kell. Fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását és a gyerekek oktatását a klímavédelemben. Szakemberek bevonásával előadásokat tartani. A költségvetés összefoglalását javasolja, mert nem teljesen átlátható és az árfolyam rögzítését. A klímaváltozás miatt a mezőgazdaság miatt a kártevők szaporodásával is fontos foglalkozni. Az építkezések az ipari parkok miatt a várost tönkre teszik, külterületre kellene őket költöztetni.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Ez kivitelezhetetlen, anno a nagyobb cégek külterületen helyezkedtek el, de Érd annyira beépült, hogy összefolyt a külterület a lakott területtel. Eszköztelen a város, amíg az ipari létesítmények megfelelnek a követelményeknek. A teherforgalommal sem lehet mit kezdeni, a cégek telephellyel rendelkeznek, engedélyük van a behajtásra.

 

Dr. Palkó Zsolt Polgármesteri Kabinet, klímabiztos: Mostantól kiugró változásra lehet számítani az időjárás változásról. Fontos az egészségügy és az oktatás. Jövőre szemléletváltozást elősegítő program lesz. Ennek a pályáztatása most zajlik. A kártevők elszaporodása a bioszféra miatt nagyon veszélyes, a kutak elapadnak, erre nagy figyelmet kell fordítani.

 

Tetlák Örs alpolgármester: A Duna miatt az ártéri területek megőrzése nagyon nehéz, a folyami hajózás miatt szinte lehetetlen. Nincsen auditált légszennyezettség mérő, de Érd összeér Százhalombattával. Nem lehet intézkedési tervet összeállítani. 60 millió Ft-os költséget kellene a költségvetésbe beszúrni. Elfogynak a vizek, a megtartásuk nagyon nehéz feladat.

 

Dr. Palkó Zsolt Polgármesteri Kabinet, klímabiztos: A légszennyezettség mérők azért betöltik a szerepüket, de nem lehet hivatalos intézkedéseket tenni. Az elkészült kézikönyv befolyásolni tudja a jövőbeni helyzetet.

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítésére.

Határidő:        a stratégia felülvizsgálatára  –  évente

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

7/2021. (XI.22.) FB

állásfoglalás

 

 Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának elfogadásáról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

 

 

 

A Bizottság a fenti állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Antunovits Antal

Tartózkodik

Varga Illés Levente

Távol

Pilisy Sándor

Igen

Fülöp Barbara

Tartózkodik

 

 

Tetlák Örs alpolgármester: Fontosnak tartja elmondani még a klímastratégiában elhangzott kártevők elszaporodása miatt, a szúnyoginvázió megemlítését, és az ellene tervezett környező települések által létrehozott munkacsoport munkáját, akiknek a legfőbb feladata a jövő évi irtás összeszervezése. A kémiai irtás kiváltásának megoldása biológiai írtással. Egységesen kell fellépni.

 

 

2 NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról (későbbi postázás)

 

 

Kiss Nikolett Pályázati Csoport munkatársa:Az eurázsiai hódok megmentése és védelme érdekében pályázat lesz benyújtva. A régi Thermál fürdő megvásárlásával egy oktatóközpont kerülne kialakítására a régi hotelben. Előreláthatóan 200 millió forint lenne, de ez még nem végleges. Önkormányzati konzorcium jönne létre, ahol az önkormányzat lenne a konzorciumvezetője, az intézmények a konzorciumi tagok, a Pilisi Parkerdő, a Veresegyházi Medveotthon és a Fehérkereszt Alapítvány lenne a szakmai megvalósítók. Több, mint 1 milliárd forint a beruházás, ahol 25 % az önerő. A Life+ program a minisztérium általi 50% támogatást jelenti. Az önerő így felére csökkenne. A pályázat külső szakértő bevonásával lett beadva.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy a hódok nem kártékonyak, ha igen, akkor miért kell őket védeni. Kérdezi, hogy az oktató központot ki fogja üzemeltetni, fenntartani, ez szerepel a pályázatban.

 

Kiss Nikolett Pályázati Csoport munkatársa: A hódok védett állatok

 

Tetlák Örs alpolgármester: Őslakos állatok, visszatelepítés után megtelepedtek, valóban kártékonyak. A projekt része, hogy a Beliczay szigeten tartsák a hódokat. Az épület látogató központ lenne, szállással, kiállítással, oktatással. A fenntartás egy másik kérdés, most a hódok megmentése a cél, illetve olyan helyre telepíteni, ahol még nincsenek. A konzorcium partnerei ebben tudnak segíteni.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy a védelem, az szaporulatszabályozást is jelent-e.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Nincs felmérve az élőhelyük, egyedszámuk, ezért vannak szakmai partnerek is bevonva.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Ha valahova betévednek, akkor ott a faállomány 80%-át kiírtják.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Összetett projekt, ilyennel még senki nem foglalkozott. Csak a probléma van velük, de védett faj.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Fontos a fenntartással is foglalkozni.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat a LIFE + „Természet és a biológiai sokféleség” című pályázati felhíváson a „Repatriáló Központ és Természetvédelmi Oktató Központ létrehozása – komplex, gyakorlati bemutató program a védett Eurázsiai Hód (Castor Fiber) és annak élőhely-védelme érdekében, a visszatelepítéssel kapcsolatos társadalmi konfliktus elemzés és feloldás céljára” című projekttel részt kíván venni.

A pályázat tervezett összköltsége 1.129.159.400 forint, a pályázatban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának összköltsége bruttó 446.205.080 forint.

A pályázathoz szükséges önrészt, bruttó 111.551.270 forintot a Közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a pályázat elnyerése esetén igényelni kívánja a pályázati önerő 50%-os csökkentését lehetővé tevő Miniszterelnökségi támogatást, melynek esetén az önerő 55.775.635 forint.

A tervezett költségek és támogatási arányok az alábbiak szerint alakulnak:

Kedvezményezett rövid neve

Összköltség, (forint)

Önerő (forint)

LIFE+ támogatás (forint)

Miniszterelnökség hozzá-járulás (forint)

Önerő, Miniszterelnökségi támogatással (forint / %)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

446.205.080

111.551.270

334.653.810

55.775.635

55.775.635

12,50%

 

 

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy miért a 2023-as év költségvetésében szerepel.

 

Kiss Nikolett Pályázati Csoport munkatársa: Addigra fog a pályáztatás lezajlani, amikor is az önkormányzatnak finanszíroznia kell.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi állásfoglalást hozta:

 

8/2021. (XI.22.) FB

állásfoglalás

 

 a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

 

 

 

A Bizottság a fenti állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Antunovits Antal

Tartózkodik

Varga Illés Levente

Távol

Takács Éva

Távol

Fülöp Barbara

Tartózkodik

Pilisy Sándor

Igen

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Bemutatja az új Bizottsági tagot Pilisy Sándort.

 

Pilisy Sándor bizottsági tag: Mesél a családjáról, korábbi munkáiról, az erdőkhöz való vonzódásáról, sport szeretetéről.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: A Közterület-felügyelők 16 óráig dolgoznak. Kérdezi, hogy mi van akkor, ha illegális tüzelést szeretnének jelenteni.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Kormányhivatal, Katasztrófavédelem, nincs máshova fordulni. Polgárőrök nem járhatnak el, csak a tűzoltók léphetnek magáningatlanra. Szeretné, ha súlyosabb bírságolás lépne életbe.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Az artézi kút állandóan folyik, hiába szerelt rá csapot, azt mindig leszedik. Megoldást kell találni, hogy ne pazaroljanak annyi vizet.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Sajnos az a tendencia, hogy az emberek nem figyelnek, nem zárják el a csapokat a játszótereken sem.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: A szelektív hulladékgyűjtésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, mert a szülők sem figyelnek.

 

Balla Imre: A csapot felírta, Városfejlesztési Kft-nek jelezni fogja.Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, megköszöni a jelenlétet és bezárja a Fenntarthatósági Bizottság ülését.

 

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság ülése 17:10 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

 

 

              Balla Imre                                                                             Csépán István

         elnökhelyettes                                                                     jegyzőkönyv-hitelesítő