1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Csépán István elnök: Ismerteti az előterjesztett módosítási javaslatot.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Az idei év bevételét néztük meg, 2/3 rész bevételtől búcsúzunk el az új ITM rendelet miatt, amennyiben ezt a rendeletet alkalmazzuk, márpedig ezt kell alkalmazni.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A szeptemberi közgyűlésen miért került le a napirendről a javaslat?

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Azóta kiegészítettük az előterjesztést számszerűleg, a bevétel 100%-ából 1/3 részt tudunk ezentúl bevételezni, ezzel a kiegészítéssel kerül most előterjesztésre. 10 millió forint folyt be szeptember 30-ig, ennek a 2/3 részétől búcsúzunk most el.

 

Csépán István elnök szavazást kér a rendeletmódosítási javaslatról.

 

A szavazásra feltett rendeletmódosítási javaslat:

 

„TERVEZET

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE  

…/2021. (X. 28.) számú önkormányzati rendelete

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló

39/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a …/2021. (X. 28.) számú önkormányzati rendelethez

„Közutak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

 

 

ÚTOSZTÁLYOK

IGÉNYBEVÉTEL JELLEGE

 

1.

 

HELYI KÖZUTAK:

 

KULTURÁLIS RENDEZVÉNY:

 

VÁSÁR ÉS EGYÉB:

 

ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET:

 

SPORT-

RENDEZVÉNY

 

2.

 

Belterületi elsőrendű főút

 

napi 20 forint/

négyzetméter

 

napi 30 forint/

négyzetméter

 

napi 100 forint/

négyzetméter

 

napi 4500 forint/

kilométer

 

3.

 

Belterületi másodrendű főút

 

napi 20 forint/

négyzetméter

 

napi 30 forint/

négyzetméter

 

napi 100 forint/

négyzetméter

 

napi 4300 forint/

kilométer

 

4.

 

Belterületi gyűjtőutak

napi 15 forint/

négyzetméter

 

napi 25 forint/négyzetméter

 

napi 75 forint/négyzetméter

 

napi 4300 forint/

kilométer

5.

Kiszolgáló- és lakóutak,

külterületi közutak,

kerékpárutak,

gyalogutak és járdák

napi 5 forint/

négyzetméter

napi 10 forint/

négyzetméter

napi 20 forint/

négyzetméter

 

napi 800 forint/

kilométer

A fenti díjak az áfát nem tartalmazzák.”

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

25/2021. (X. 25.) GB.

állásfoglalás

 

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

Csépán István elnök: Jelzi, hogy Kuslits Tibor főépítész már az ülés elején ecsetelte az ezzel a napirendi ponttal kapcsolatos lényegesebb kérdéseket.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Részére kérésre bemutatják az előterjesztés mellékletét képező térképkivonatot.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a rendeletmódosítási javaslatról.

 

A szavazásra feltett rendeletmódosítási javaslat:

„TERVEZET

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

…/2021. (____) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében rögzített érintett államigazgatási szervek, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

AZ  ÉPÍTÉSI TELEK

AZ  ÉPÜLETEK

Övezeti

jele

beépítés

 módja

legkisebb

kialakítható területe

 (m2)

Legkisebb*- legnagyobb

beépítettsége

(%)

legkisebb

zöldfelületi

aránya (%)

legnagyobb

szintterületi

mutató

Legkisebb* – legnagyobb

homlokzatmagasság átlaga (m)

Vt-kf

SZ

1000

50

30

1,25

6,0-9,0

„(18) A Vt-kf jelű építési övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, városközponti szerepű, kutatásfejlesztéssel, gyógyszerkészítmény-termékgyártással összefüggő építmények elhelyezésére szolgáló övezet, ahol kizárólag az alábbi rendeltetések helyezhetők el:

    a) iroda,

    b) kutatásfejlesztési, gyógyszerkészítmény-termékgyártási,

    c) kereskedelmi, szolgáltató.

2. § A Rendelet SZT-1 jelű Szabályozási terv megnevezésű 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint, a tervezési területi hatály jelkulccsal jelölt terület vonatkozásában módosul.

  • Ez a rendelet 2021. november 5. napján lép hatályba.”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

26/2021. (X. 25.) GB.

állásfoglalás

 

a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról vonatkozó rendeletmódosítási javaslatot.

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre

 

Kuslits Tibor főépítész előadja, hogy a szakhatóságok eltekintenek a környezetvédelmi hatásvizsgálatoktól, ezt kell majd formálisan megtennie a közgyűlésnek is.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Érdeklődik, mi a helyzet az új HÉSZ-el. Amennyiben ráállnak az építési vállalkozók, hogy nem építenek parkolóhelyeket lakóingatlanokhoz, akkor elszabadul a pokol. A polgármester úr már két éve teljesen új HÉSZ-t szeretne, nem módosítást. A HÉSZ-be mindenképpen bele kell majd foglalni, hogy egy gépkocsitároló kell lakóingatlanonként. A HÉSZ jelen rendelkezése magasabb szintű jogszabállyal ellentétes, tehát nem kell figyelembe venni.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközök módosítási eljárása folyamatában - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 43. § (5)–(6) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) számú kormányrendelet 1. § (3) bekezdése alapján – megállapítja, hogy környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a környezet védelméért felelős szervek véleményének kikérése megtörtént és a beérkezett vélemények alapján a településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz.

A környezeti hatás jelentőségének mérlegelési szempontjai:

  • a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre;
  • a módosítás nem érint átlagosnál jobb minőségű termőföldet;
  • a módosítás nem érint kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet, országos szintű természetvédelmi oltalom alatt álló területet, ökológiai hálózatot;
  • a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet;
  • a módosítással érintett területek nem érintenek örökségvédelmi értéket;
  • a módosítás nem idéz elő olyan környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek;
  • a módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár;
  • a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező terület-felhasználások rendeltetésszerű használatát nem korlátozza;
  • a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti;

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

27/2021. (X. 25.) GB.

állásfoglalás

 

az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntéselfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére

 

 

Kuslits Tibor főépítész röviden ismerteti a javaslatot, amely szerint a megyei önkormányzat dönt arról, hogy mely települések kaphatják meg a fenntartható város címet. Érd felkerült erre a listára, szinte az utolsó lépésnél tartunk. A polgármestert felhatalmazza a javaslat elfogadása esetén a közgyűlés a FVS elkészítésére. Az elkészítést is megpályázhatja a város, így lejönne az önköltség is ebben a vonatkozásban.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) elkészítését, egyúttal felkéri a polgármestert az FVS készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésbe betervezi és a kötelezettség vállalásának lehetőségét a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítja.

2. A Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani az FVS elkészítésének támogatására vonatkozó TOP Plusz 1.3-1-21 pályázati kiírásra. A pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítésére.

Határidő:        szerződés megkötésére, pályázat előkészítésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

28/2021. (X. 25.) GB.

állásfoglalás

 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére

vonatkozó döntés elfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére vonatkozó döntés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

 

Csépán István elnök: Ismerteti az előterjesztés lényegét. Felmerül a kérdés, hogy a 740.000.- Ft-os értékesítési ár ÁFÁ-val együtt értendő-e, mert ez lemaradt az előterjesztésből. Akkor ezzel a módosítással kellene megszavazni, kérném szépen beleírni, hogy 740.000.- Ft + ÁFA a fizetendő összeg, ezzel a módosítással menjen akkor ez a határozati javaslat. Ezt az ingatlant így szeretnénk értékesíteni akkor Lantos János részére, 740.000.- Ft + ÁFA vételáron. Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3625/6 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, 131 négyzetméter alapterületű ingatlant a közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt 740.000,-forint + ÁFA, azaz hétszáznegyvenezer forint + ÁFA vételáron Lantos János érdi lakos részére.

Határidő:        90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

29/2021. (X. 25.) GB.

állásfoglalás

 

az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó döntés elfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a vételár 740 000 forint + ÁFA.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Igen

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

 

Csépán István elnök: Ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 6719 helyrajzi számú ingatlan óvodaépítés céljára való megvásárlásáról szóló 128/2019. (V.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – településfejlesztés, településrendezés érdekében, óvodaépítés céljára megvásárolja a Csobánci utca 5. szám alatti, 6719 helyrajzi számú, 1440 négyzetméter nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Czifra Györgyi Katalin és Czifra Judit Klára tulajdonosoktól tehermentesen28.500.000 forint vételáron.

Amennyiben a tulajdonosok a vételárat nem fogadják el, az önkormányzat kezdeményezi az ingatlan kisajátítását. 

Az ingatlanok megvásárlására a pénzügyi fedezet a 2021. évi költségvetés általános tartalékából kerül biztosításra.

Határidő:        szerződés aláírására 120 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

30/2021. (X.25.) GB.

állásfoglalás

 

a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosításáról

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 128/2019 (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Tartózkodik

Kocsner János

Igen

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

 

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: A volánbusz szerződése, mint helyi személyszállítási szerződés 2022. december 31-én lejár, így az Európai Bizottság lapjában fel kell adni egy hirdetményt, hogy szeretnénk ezt a beszerzést meghirdetni jövőre, erről szól ez az előterjesztés.

 

Csépán István elnök: Tehát ez egy közzétételünk az Európai Unió irányába a jövőbeli közszolgáltatási szerződésünk változásával vagy nem változásával kapcsolatban.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Olvastam az anyagban valahol, hogy a szerződést 2 évre célszerű megkötni, maximum 10 év lehet ez, de a pontos időtartam megjelölésére viszont csak később kerül majd sor. Miért?

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Azért van így, mert a helyi közösségi közlekedés még nincs liberalizálva, viszont ha megtörténik a piac liberalizációja, célszerűbb minél rövidebb időre kötni a szerződést, mert elképzelhető, hogy a helyi közösségi közlekedést nem a Volán fogja ellátni, de szükséges, hogy az önkormányzat tudjon új szerződést kötni. A Volán 2-3 helyi járatának elenyésző az utasszáma a helyközi járatokéhoz képest. Amíg a helyközit a Volán csinálja, addig úgy logikus, célszerű, hogy a kisebbet, a helyit is a Volán csinálja.

 

Csépán István elnök: Ismerteti és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés határidejének 2022. december 31. napján történő lejártát megelőzően, a szolgáltatás ellátására vonatkozó nyílt pályázati felhívás közzététele előtt, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezése alapján előírt kötelező információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában az alábbiak szerint közzéteszi.

Az illetékes hatóság: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)

A tervezett odaítélési mód: a nyilvánosan meghirdetett pályázat eredményeként, a nyertes pályázóval történő közszolgáltatási szerződés megkötése.

Az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások: az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén, valamint kapcsolódó szolgáltatásként jegy és bérlet árusítás biztosítása. A helyi közlekedés helyközi szolgáltatásokkal való ellátása Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszterének megbízása alapján, az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében történik.  

Határidő:        30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

31/2021. (X. 25.) GB.

állásfoglalás

 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételéről

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési terv elfogadására

 

Csépán István elnök: Somogyi Tamás, az ÉKFI intézményvezetője jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Semmi másról nem szól ez az előterjesztés, mint hogy november 15. után át kell állni a téli üzemmódra, erre van egy terv, ez az ún. téli üzemeltetési terv, ezt minden évben be szokta adni hozzánk az ÉKFI, ezt mindig el szoktuk fogadni.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Megtisztelhetné a bizottságot Somogyi úr, itt egy téli problémával állunk szemben.

 

Csépán István elnök: Somogyi Tamás jelezte nekem, a polgármesternek és a szervezési csoportnak, hogy nem vesz részt az ülésen, szólni fog neki, hogy amennyiben a jövőben őt érintő előterjesztés van, akkor tisztelje meg a bizottsági ülést jelenlétével.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Annyival egészíteném ki ezt, hogy amennyiben nem tud itt lenni a jövőben Somogyi úr, gondoskodjon helyettesítésről.

 

Csépán István elnök: Akkor jegyzőkönyvezzük, hogy amennyiben Somogyi Tamás intézményvezető a jövőben nem tud részt venni az ülésen, gondoskodjon helyettesítésről. További észrevétel nincs, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága - a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által előkészített – a helyi közutak 2021/2022. időszakra vonatkozó téli üzemeltetési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:        a határozat továbbítására - 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

22/2021. (X. 25.) GB.

h a t á r o z a t

 

a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési terv elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága - a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által előkészített – a helyi közutak 2021/2022. időszakra vonatkozó téli üzemeltetési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:        a határozat továbbítására - 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

9. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Publimont Hirdetésszervező Kft. által térítésmentesen átadott 117 db utasváró pavilon tulajdonba vételének elfogadására

 

Csépán István elnök: Ismerteti az előterjesztést.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Az Europlakát Kft.-vel kötöttünk először szerződést, majd a Publimontba ment át, a szerződésben van leírva, hogy térítésmentesen átadja egy bizonyos futamidő után (az utasváró pavilonokat), 15 évre kötöttük, ez most járt le. A 117 db utasváró pavilonnak 5.580.000.- Ft + ÁFA a könyv szerinti értéke, ezt adja át nekünk a Publimont.

 

Csépán István elnök: Úgy tudom, hogy november 30-ig kellene az átadás-átvételnek lezajlania.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Jelen pillanatban folyik az átadás-átvétel, van olyan buszváró pavilon, amiben vannak kisebb hiányok, de nyilván úgy vesszük át, hogy ép a berendezés.

 

Csépán István elnök: Akkor ezt az 5.580.000.- Ft + ÁFA tételt vesszük át könyv szerinti értéken.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Igen.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy milyen a pavilonok műszaki állapota, mert ha jól hallottam, vannak hiányosságok. A másik, hogy ki fogja ezeket kezelni?

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: A pavilonokat javítják éppen. Az ÉKFI kapja meg üzemeltetésre.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Az Europlakát-féle alapszerződést jó lenne látni, mert ott 123 db óriásplakátra is szerződés jött létre. Most az óriásplakátok után szedik a pénzt? Az a szerződés nagyon rossz volt, amit akkor kötöttünk azzal a társasággal, a hirdetésből nem kaptunk egyetlen fillért sem.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Az Europlakát-féle szerződés 3 részből állt: a buszmegállókban elhelyezett plakátok, az óriásplakátok és a city lightok. Ez a mostani előterjesztés csak a buszvárókkal foglalkozik, a másik kettő még nincs kész.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: A következő ülésen az alapszerződést szeretnénk látni.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Megvan persze, van az alapszerződés és van két módosítása.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A buszmegállókban lévő city lightokat elkezdték kicserélni?

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Igen.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Ha átvétel után az ÉKFI üzemelteti a pavilonokat, akkor majd pénzeszközt is kellene ehhez rendelni. Az alapszerződés a buszmegállók szempontjából rendben volt. A város vállalta, hogy az óriásplakátok és city lightok 100 méteres körzetében nem engedélyez reklámot. A jelenleg élő szerződés szerint egyetlen óriásplakát sem lehet közterületen, ami nem a Publimonté. Nem minősítem a szerződést, hogy jó vagy rossz, mert voltak benne jó dolgok is, jók lettek ezek a buszmegállók. A szerződésnek volt egy nagy hiányossága, ugyanis nem rendelkezett az áramfogyasztás költségéről, egy az egyben rá lett kötve a közvilágításra. Az első nagy szerződésmódosítás ezzel kapcsolatos volt.

 

Csépán István elnök: Akkor műszakilag át lesznek véve a pavilonok, az üzemeltető pedig úgy néz ki, hogy az ÉKFI lesz, amihez forrást kell majd rendelni.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A meglévő plakáthelyeken pedig el lehet majd kezdeni beszedni a közterület-foglalási díjakat.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér az ismertetett határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) és 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – úgy dönt, hogy az Önkormányzat az Europlakát Kft-vel (jogutód: Publimont Hirdetésszervező Kft,, székhely:1022 Budapest, Törökvész út 30/a.) 2006. június 23-án megkötött Együttműködési Megállapodás 3.6 és 6.7 pontja alapján az összesen 5.580.000,-Ft+ÁFA könyv szerinti értékű, a határozat melléklete szerinti 117 db utasváró pavilont térítésmentesen tulajdonba veszi.

Határidő:        az utasváró pavilonok átadás-átvételére 2021. november 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2021. (X. 25.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Publimont Hirdetésszervező Kft. által térítésmentesen átadott 117 db. utasváró pavilon tulajdonba vételének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) és 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – úgy dönt, hogy az Önkormányzat az Europlakát Kft-vel (jogutód: Publimont Hirdetésszervező Kft,, székhely:1022 Budapest, Törökvész út 30/a.) 2006. június 23-án megkötött Együttműködési Megállapodás 3.6 és 6.7 pontja alapján az összesen 5.580.000,-Ft+ÁFA könyv szerinti értékű, a határozat melléklete szerinti 117 db utasváró pavilont térítésmentesen tulajdonba veszi.

 

Határidő:       az utasváró pavilonok átadás-átvételére 2021. november 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

10. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

Csépán István elnök: Megkereste a várost a művelődési ház igazgatója, miszerint négy társaság kérelmet nyújtott be terembérleti díj csökkentése iránt, arra hivatkozással, hogy korábban többek is megkapták ezt a csökkentést. Lassan már nincs olyan bizottsági ülés, amin ne tárgyalnánk egy ilyen javaslatot, így a jövőben ezt valahogy általánosságban kellene rendezni.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Továbbra is az a véleményem, hogy a művelődési ház vezetőjének legyen önálló döntési joga arra, hogy mennyiért adják bérbe a művelődési ház helyiségeit.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Az államháztartásról szóló törvény kimondja, hogy önköltségi számításokkal kell meghatározni az óradíjakat. Véleménye szerint amennyiben engedélyt kap a művelődési ház vezetője, hogy a meghatározott terembérleti díjnál alacsonyabb összegért adja bérbe az adott helyiséget, el fogja kérni az önkormányzattól a különbözet összegét. Arról van szó, hogy valaki pl. 500 órát használja az adott helyiséget egy évben, és a bizottság döntése alapján pl. 4000 forint helyett 2000 forintért adjuk ki. És ez a közösség pénze, tehát ide fog jönni utána az igazgatónő, és kérni fogja a különbözetet az önkormányzattól.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Kérjük fel a polgármestert, vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben az önkormányzat gazdálkodását ez mennyiben befolyásolja, tehát hozzon erről a bizottság egy határozatot.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Döntse el az igazgató.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Az igazgató nem döntheti el, mivel jogszabály határozza meg a minimális bérleti díjat, amennyiért kiadhatja a helyiségeket. Olcsóbban nem adhatja ki.

 

Csépán István elnök: A Gazdasági Bizottság hatásköre dönteni a terembérleti díj csökkentéséről, kvázi a közösség büdzséjére való tekintettel. Én azt mondom, el kellene dönteni, hogy ennek mi a határa.

 

Csépán István elnök: Ismerteti az előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatokat. Elsőként a „Ringató” babafoglalkozás céljára bérbe adott helyiség bérleti díjának mérsékléséről.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban Bauerné Tóth Katalin részére „Ringató” babafoglalkozás céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. november 1-jétől 2022. november 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

 

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot.

 

A javaslatról a Bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Tartózkodik

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Igen

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint a „Ringató” babafoglalkozás céljára bérbeadott helyiség bérleti díjának mérsékléséhez nem járul hozzá a Bizottság.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban Bauerné Tóth Katalin részére „Ringató” babafoglalkozás céljára bérbeadott helyiség önköltségszámításon alapuló bérleti díja mérséklésre kerüljön.

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2021. (X. 25.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központban – „Ringató” babafoglalkozás céljára - bérbe adott helyiség bérleti díj csökkentésének elutasításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban Bauerné Tóth Katalin részére „Ringató” babafoglalkozás céljára bérbeadott helyiség önköltségszámításon alapuló bérleti díja mérséklésre kerüljön.

 

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

Csépán István elnök: Ismerteti a II/A. számú határozati javaslatot, mely szerint a „Kiskörúti Színisuli” gyermekfoglalkozás megtartása céljából bérbe adott helyiség bérleti díja mérsékléséhez hozzájárul a Bizottság.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban a Körúti Színház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére „Kisköruti Színisuli” elnevezésű gyerekfoglalkozás megtartása céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. november 1-jétől 2022. november 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot.

 

A javaslatról a Bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Tartózkodik

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Tartózkodik

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint a „Kiskörúti Színisuli” gyermekfoglalkozás megtartása céljából bérbe adott helyiség bérleti díjának mérsékléséhez nem járul hozzá a Bizottság.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban a Körúti Színház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére „Kiskörúti Színisuli” elnevezésű gyerekfoglalkozás megtartása céljára bérbe adott helyiség önköltségszámításon alapuló bérleti díja mérséklésre kerüljön.

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2021. (X. 25.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központban – a Körúti Színház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére „Kisköruti Színisuli” elnevezésű gyerekfoglalkozás megtartása céljára - bérbe adott helyiség bérleti díja csökkentésének elutasításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban a Körúti Színház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére „Kiskörúti Színisuli” elnevezésű gyerekfoglalkozás megtartása céljára bérbe adott helyiség önköltségszámításon alapuló bérleti díja mérséklésre kerüljön.

 

Határidő:       a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a III/A. számú határozati javaslatot, mely szerint a Bizottság hozzájárul a MASTERS Sportegyesület részére táncoktatás céljából bérbe adott helyiség bérleti díja mérsékléséhez.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban MASTERS SPORTEGYESÜLET részére „táncoktatás” céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. november 1-jétől 2022. november 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot.

 

A javaslatról a Bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Tartózkodik

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Tartózkodik

 

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint a Bizottság nem járul hozzá a MASTERS Sportegyesület részére táncoktatás céljából bérbe adott helyiség bérleti díjának mérsékléséhez.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva – nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban MASTERS SPORTEGYESÜLET részére „táncoktatás” céljára bérbeadott helyiség önköltségszámításon alapuló bérleti díja mérséklésre kerüljön.

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2021. (X. 25.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központban – MASTERS SPORTEGYESÜLET részére „táncoktatás” céljára - bérbe adott helyiség bérleti díja csökkentésének elutasításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva – nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban MASTERS SPORTEGYESÜLET részére „táncoktatás” céljára bérbeadott helyiség önköltségszámításon alapuló bérleti díja mérséklésre kerüljön.

 

Határidő:       a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a IV/A. határozati javaslatot, mely szerint a Bizottság hozzájárul a „gyermek pszichodráma” foglalkozás céljára bérbe adott helyiség bérleti díjának csökkentéséhez.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ Parkvárosi Közösségi Házában ABACKUS-MED Kft. részére „gyerek pszichodráma” foglalkozás megtartása céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. november 1-jétől 2022. november 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:          a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot.

 

A javaslatról a Bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Tartózkodik

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Tartózkodik

 

Csépán István elnök: Szavazásra teszi fel a IV/B. határozati javaslatot, mely szerint a Bizottság nem járul hozzá a „gyermek pszichodráma” foglalkozás megtartása céljára bérbe adott helyiség bérleti díjának csökkentéséhez.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ Parkvárosi Közösségi Házában ABACKUS-MED Kft. részére „gyerek pszichodráma” foglalkozás megtartása céljára bérbeadott helyiség önköltségszámításon alapuló bérleti díja mérséklésre kerüljön.

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2021. (X. 25.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ Parkvárosi Közösségi Házában – ABACKUS-MED Kft. részére „gyerek pszichodráma” foglalkozás megtartása céljára - bérbe adott helyiség bérleti díja csökkentésének elutasításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ Parkvárosi Közösségi Házában ABACKUS-MED Kft. részére „gyerek pszichodráma” foglalkozás megtartása céljára bérbeadott helyiség önköltségszámításon alapuló bérleti díja mérséklésre kerüljön.

 

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a napirend elején elhangzottakról, mely szerint a Bizottság felkéri a polgármestert vizsgálja meg, hogy a későbbiekben az Önkormányzat gazdálkodását mennyiben befolyásolja, milyen negatív formában érinti a terembérleti díjak esetleges csökkentése.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a későbbiekben az Önkormányzat gazdálkodását mennyiben befolyásolja, milyen negatív formában érinti a terembérleti díjak esetleges csökkentése."

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

28/2021. (X. 25.) GB.

h a t á r o z a t

 

terembérleti csökkentés hatásának vizsgálatáról

 

A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a későbbiekben az Önkormányzat gazdálkodását mennyiben befolyásolja, milyen negatív formában érinti a terembérleti díjak esetleges csökkentése.

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

11. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Csépán István elnök: A Júlia és a Jolán utcai tételről kicsit beszéljünk, ott a TAK-al (Telekalakítási engedély) valamit kezdeni kellene, olyan házköltemények nőnek ki a semmiből. Nem tudunk bevételt generálni belőle, mint telekadó vagy építményadó. Elég sok építésügyi hatósági eljárást folytatnak ezen a környéken. A településalakítási kényszerünket ezekről az ingatlanokról le kellene vennünk, mert már elértük vele a tizedik évet. Főépítész úr, vizsgáljuk meg valamilyen formában, hogy szükséges-e még ennek a fenntartása, mielőtt még valaki elmegy egy olyan irányba, hogy a várost kezdi el vegzálni jogi úton.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Teljes mértékben egyetértek a javaslattal, de ezt is úgy kellene megfogalmazni, mint egy bizottsági határozatot, és akkor a polgármester úr kiadja a főépítésznek, hogy ezt dolgozza ki.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Ezt még ebben az évben le kellene rendezni. Meg kéne vizsgálni, hogy egyáltalán a TAK jogszerű-e vagy jogszerűtlen, ez egy burkolt építési tilalom lényegében. Tehát meddig tartható fenn ez a telekalakítási kötelezvény az ingatlanon?

 

Csépán István elnök: Nem látom a TAK-nak az előnyét, hanem inkább a jövőbeli problémákat. Ezt a Főépítészi Csoport nem vizsgálja külön most?

 

Kuslits Tibor főépítész: Igazság szerint szerintem már a kezdetektől jogszerűtlen volt ez az előírás. Arra jogosítja fel az önkormányzatot a kormányrendelet, hogy telekegyesítés, újraosztás kötelezettségét csak újonnan beépítésre szánt vagy átépítésre tervezett területen lehet előírni, ezen az érintett területen pedig állnak házak. Véleménye szerint nem volt jogosultsága az önkormányzatnak annak idején, hogy ezt a kötelezettséget előírja. Sopronban volt egy eset, ahol zártkertek voltak, ebből persze lakóterület akart kialakulni minden áron. Ebben az esetben megtervezte a településtervezés, hogy hol legyen az úthálózat, és voltak ügyvédek, akik végig talpalták, hogy mindenki egyezzen bele a telekegyesítésbe és újraosztásba, nem úgy mint itt, hogy valahogy csináljátok meg, hanem le volt rajzolva, hogy hova kerülhetnek építési telkek és hol lesznek utak. Ott megvalósult, újraosztották a telkeket.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Itt annyira kaotikus a helyzet, főleg a volt zártkerti telkekkel kapcsolatban. Már nincsen zártkert, de a TAK miatt ezek az ingatlanok egyáltalán nem adóznak. A Júlia meg a Jolán utcai rész teljesen kiépült terület, itt soha nem voltak zártkertek, ezek mindig rendes építési ingatlanok voltak. Igazándiból ők sem fizetnek adót. Rengeteg telek alkalmas a beépítésre, de a tulajdonos tulajdonjoga korlátozva van azzal, hogy nem beépíthetőek ezek a telkek. Ha levinnénk a legkisebb beépíthető telek méretét 800 m2-ről 700 m2-re, máris beépíthető lenne sok telek. Sok nagyobb telek pedig – akár fél hektár területű – nem telekadót fizet, hanem építményadót mondjuk egy 10 m2 nagyságú odú vagy klozet után, az 5.000 m2-es telekre meg nem fizet semmit.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Egyébként sem fizetnek, mert magánszemély nem fizet a telek után, ha áll rajta építmény. Tehát nem jó ez a megközelítés. Ha van egy 5000 m2-es telek, és rajta egy 10 m2-es építmény, egyébként sem fizetne, csak a 10 m2 után.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Ezt még idén kéne rendezni, hogy a jövő évi adózásnál figyelembe tudjuk venni.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Ha megszűnik a TAK, építési övezeti előírást kell adni, HÉSZ előírást kell alkalmazni.

 

Csépán István elnök: A Gazdasági Bizottság legközelebbi ülésére erről legyen akkor egy előterjesztés, mert akkor tárgyalni fogjuk a témát. A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert annak vizsgálatára, hogy a TAK levételével, módosításával milyen előnye vagy hátránya származna ebből az önkormányzatnak.

 

Csépán István elnök: Megköszöni a részvételt, az ülést lezárja.

 

 

A Gazdasági Bizottság ülése 15 óra 50 perckor befejeződött.

 

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

      Csornai Károly                                                                            Csépán István

        bizottsági tag                                                                                        elnök