1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Csépán István elnök: A locsolási vízmérő igénylésével és telepítésével kapcsolatos egyeztetés kezdeményezett egy polgárokból álló közösség, jelen van képviselőjük Miskolczi Katalin.

 

Miskolczi Katalin, a lakóközösség képviselője: A nyáron elhatározták - tekintettel arra, hogy nagy szárazság volt – hogy szeretnének locsolási vízmérőt telepíteni, megkeresték a szakembereket. Abba az akadályba ütköztek, hogy az aknák, amelyek szabályosan vannak telepítve, mégsem alkalmasak arra, hogy oda kerüljön a locsolási vízmérő. A vízművek jelenlegi üzleti szabályzatában olyan kitételek vannak, ha annak meg akarnak felelni, aránytalanul nagy ráfordítással lehet kiépíteni a vízmérőt. A szakembereket megkeresve, tájékoztatást kaptak, hogy a különböző vízművek területén sokkal kedvezőbbek ezek a szolgáltatási lehetőségek, amit a lakosság egy része akar igénybe venni, akinek kertje van és locsolásra szeretné használni. Ezért felkért két szakértőt, hogy jöjjön el és a helyi vízművek képviselőivel közösen beszéljék meg, hogy lehetne az aránytalanságot feloldani, hogy szabályosan kiépített aknában legyen a vízmérő. Ez egy szolgáltatás, akinek lehetősége van, vegye igénybe. Pl. Budapesten rajzot sem kell készíteni ahhoz, hogy ilyet építtessen. Más helyeken is egyszerűbben lehet megoldani. Kérte, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalja meg ezt az ügyet, hogy lehetne enyhíteni a problémát, a lakosság, akiket érint, szabályosan kiépített aknába bekerülhessen a vízmérő.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Mekkora költséget jelen egy akna kiépítés? Megjegyzi, hogy Budapesten kell rajzot készíteni.

 

Miskolczi Katalin, a lakóközösség képviselője: Az eljárások is körülményesek.

 

Csapó Tibor, Water Systems Kft. részéről: A Fővárosi Vízműveknek 2018. óta nem kell locsolási terv. az Érdi Vízműveknél való együttműködés jól működik, nehézség, hogy az ügyfelek  nem tudnak megfelelni a kiépített aknájukkal, hogy igénybe tudják venni a locsolási mérőket. Azt nem látják, hogy az érdi szabályok majdnem, hogy ellentétesek más vízművek szabályaival. Másik aknát telepíteni aránytalanul magas költséggel jár.

 

Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, ÉTV Kft.: A terveztetést a víziközmű törvény végrehajtási rendelete, az 58/2013. kormányrendelet 5. melléklete írja elő, ez alapján kérik, hogy terveztetni kell a telepítést. A mérőaknában való elhelyezést, annak függvénye, hogy lehet-e abban az aknában, hogy az ottani csővezetékek mérő előtti és utána szakaszai az előírt szabványnak eleget tesznek-e, biztosítják-e a pontos mérést. Ezek általában régebbi aknák, ahol ezek a méretek nem állnak rendelkezésre, mert a mérés pontossága nincs biztosítva.

 

Csapó Tibor, Water Systems Kft. részéről: Azt tapasztalták, hogy van egy új akna, mindennek megfelel, ebben nem lehet kerti csap leágazást. Nem tudja, hogy a Fővárosi Vízműveknél miért tud működni.

 

Jónás József, ÉTV Kft.: Az aknák többsége kicsi, nincs a megfelelő beépíthetőség. A meghibásodási lehetőségek miatt volt elsődleges, ha lehet aknába ne legyenek plusz leágazások. Ésszerű változtatásoknak nincsenek ellene, ezért helyezhető el megfelelő méretű aknákban. Érti, hogy a legkényelmesebb megoldás a régi aknákba történő telepítés lenne, de van egy műszaki része is a telepítésnek.

 

Csépán István elnök: Azt gondolja, hogy mindenki számára jó megoldást kellene találni, a rendszert rugalmasabbá tenni.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Egyeztetést szeretne kezdeményezni más ügyben is az ÉTV Kft. ügyvezetőjével, ezt is megtárgyalnák, mert nem biztos, hogy a bizottsági ülésen megoldás születik.

 

Miskolczi Katalin, a lakóközösség képviselője: Véleménye szerint a felvetett kérdések egy része orvosolható, üzletszabályzatban is mellékletként szerepelne, hogy mely esetekre mi vonatkozik.

 

Kocsner János bizottsági tag: Konkrét műszaki ügyekről van szó, mindig mások, nem lehet szabványként kezelni.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

 

Csépán István elnök: Az előterjesztés felsorolja a módosítási javaslat tartalmi elemeit.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: 1 év 8 hónap alatt sikerült a 24 részterületet érintő módosításnak átmennie az állami főépítésznél. 2020. január 30-án indult az eljárás. Az akkori igények kerültek átvezetésre.

 

Csépán István elnök: Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva módosítja az 53/2016. (III. 24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervet, ennek során a határozat mellékleteként az alábbi dokumentumokat fogadja el:

1. melléklet: Településszerkezeti Terv (módosítással érintett területek térképszelvényei 1.1–1.9)

2. melléklet: Településszerkezeti Terv módosítás leírása.

2. A Településszerkezeti Terv módosítása az elfogadását követő 30. napon lép hatályba.

Határidő:        a döntés közzétételére, továbbítására – 15 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Tartózkodik

Kocsner János

Igen

 

 

A szavazásra feltett rendeletmódosítási javaslat:

"TERVEZET

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

…/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelete 

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály, a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Pest Megyei Főépítész, Budapest Főváros, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyelet Főosztály, Nemzeti Földügyi Központ, Fejér Megye Önkormányzata, valamint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendeletének SZT-1 jelű Szabályozási terv megnevezésű 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

2. § A Rendelet 8. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az azonos lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egységbe, de különböző építési övezetbe tartozó telkek esetén az övezethatártól eltérően is lehet telket alakítani, legfeljebb 25 m nagyságú területsávban, az övezetben előírt legkisebb telekméretek és általános szabályok alapján.

(10) Amennyiben egy telek, építési telek több övezetbe, építési övezetbe tartozik, a telek megengedett legnagyobb beépíthetősége és a legkisebb zöldfelület mértéke az érintett telek, építési telek építési övezetre, övezetre eső térmértékének figyelembevételével számítandó.”

3. § A Rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdés szerinti tereprendezés esetén a szomszéd telekhatártól számított 1 m területsávot nem lehet leburkolni. E területsáv és az építési hely között maximum 1 m szintkülönbséggel, kizárólag földrézsű kialakításával lehet terepalakítást végezni.”

4. § (1) A Rendelet 10. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Azoknál a telkeknél, ahol az oldalsó telekhatár utcai telekhatárral bezárt szöge a 90 foktól eltér, az új főépületet a szomszédos beépítéshez, előkerthez, oldalkerthez való igazodást figyelembe véve el lehet helyezni úgy is, hogy a (6) bekezdésben szereplő építési vonalat az épület legalább egy pontban érintse.”

 (2) A Rendelet 10. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert a kialakult állapothoz illeszkedően, vagy a klimatikus szempontból kedvező tájolás szerint legyen kialakítva. Azokban a tömbökben, ahol az oldalkert és a kialakult beépítés változó kialakítású, ott is az ÉNy-i, ÉK-i oldalhatáros tájolási szempontok legyenek elsődlegesek, figyelembe véve a (10) bekezdés rendelkezéseit.”

(3) A Rendelet 10. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) Kertvárosias lakóterület telkein megvalósuló lakó rendeltetés esetén előkertben gépkocsi beállót nem, csak az épület körüli járdát, a bejárathoz és a gépjárműtárolóhoz vezető felületet szabad leburkolni. Amennyiben a lakásokhoz tartozó gépkocsi beálló a domborzati adottság (a lejtés>15%) vagy meglévő értékes növényzet miatt nem kerülhet az épület mellé vagy mögé, a burkolt beállót előkertben is ki lehet alakítani. Az előkerti burkolt beállónak a lejtő felől építményszerkezettel körülhatárolt tere tárolóként használható.”

(4) A Rendelet 10. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:

„(22) A fő rendeltetési egységet tartalmazó főépületben kötelezően kialakítandó tároló és gépjármű tároló mellékrendeltetésnek tekintendő, ezért azokat nem kell beszámítani az övezetben megengedett rendeltetési egységek számába.”

5. § A Rendelet 11. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A településközpont területek övezeteiben (Vt) az ingatlanokon létesülő rendeltetési egységekhez szükséges parkolók 50%-át épületben vagy terepszint alatti gépkocsi tárolóban kell biztosítani.”

6. § A Rendelet 12. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A város területén a magastetők csak egy szintben építhetők be.”

7. § A Rendelet 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Kertvárosias lakóterület övezeteiben, meglévő közcsatorna hálózati csatlakozással nem rendelkező telkeken legfeljebb egy lakó rendeltetési egység helyezhető el.”

8. § (1) A Rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(5) Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÜLETEK

Övezeti jele

beépítés

 módja

legkisebb

kialakítható területe

 (m2)

legnagyobb

beépítettsége

(%)

legkisebb

zöldfelületi

aránya (%)

legnagyobb

szintterületi

mutató

legnagyobb

homlokzatmagasság átlaga (m)

Lk-1

SZ

500

50

30

0,8

6,5

Lk-1/g

SZ

1000

60

20

0,4

4,0

Lk-2

SZ

1000

40

35

1,2

7,5

 (2) A Rendelet 28. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) Az Lk-1 építési övezetben épületenként, az Lk-2 övezetben telkenként legfeljebb 4 lakó rendeltetési egység létesíthető.”

9. § (1) A Rendelet 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kertvárosias lakóterület övezetében a lakó rendeltetésű épületen belül, vagy a földhivatali alaptérképen szereplő melléképületben kézműipari rendeltetés is elhelyezhető

(2) A Rendelet 29. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 m2 telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető, figyelembe véve a 21. § (3a) bekezdését. Akkor is építhető 2 lakó rendeltetési egység, ha az adott telek területe közterület-szabályozás miatt csökken 1000 négyzetméter alá. A korábban jogerős építési engedély szerint épülő, de használatbavétellel nem rendelkező, 2 lakó rendeltetési egységet tartalmazó lakóház esetében 1000 négyzetméternél kisebb telken is kialakítható – a vonatkozó övezeti előírásoknak megfelelően – a 2 lakás. A két lakó rendeltetési egység egy épületben alakítható ki kivéve, ha az érintett ingatlanon főépületenként 300m2 hasznos alapterületnél nagyobb épületek valósulnak meg. Egy épületnek csak a legalább egy szinten minimum 12 négyzetméteres felületen csatlakozó fedett és legalább egy oldalfallal összeépített rendeltetési egységek számítanak. Az átmenő telkek beépítésére a 10. § (8) bekezdésének előírása vonatkozik.”

(3) A Rendelet 29. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A (15) bekezdést azokban a maximum 15%-ban beépíthető övezetekben nem kell alkalmazni, ahol a meglévő teleknagyság nem éri el az övezetben előírt legkisebb kialakítható telekméretet.”

10. § A Rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A falusias lakóterület övezetében a lakó rendeltetésű épületen belül, vagy a földhivatali alaptérképen szereplő melléképületben kézműipari rendeltetés is elhelyezhető.”

11. § (1) A Rendelet 31. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A településközpont területen építhető lakó, illetve egyéb rendeltetési egységek maximális száma az egyes övezetenként meghatározott szintterületi mutatóból és a telek nagyságából számított maximálisan építhető bruttó szintterület 130-al történő osztásából a lefelé kerekítés szabályai szerint számolt érték. A lakó illetve egyéb rendeltetési egység számának kiszámításnál nem vehető figyelembe a 2. § 16. pontban a terepszint alatti gépkocsi elhelyezés esetén meghatározott szintterület növekmény.”

 (2) A Rendelet 31. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Településközpont vegyes övezetekben az oktatási, nevelési, hitéleti, szociális és egészségügyi rendeltetésű épületek, valamint a 3000 négyzetmétert meghaladó bruttó szintterületű, fő rendeltetésében kereskedelmi épületek a szabályozási tervben jelölt építési vonal hiányában az építési helyen belül bárhol elhelyezhetők, a szabadonálló beépítési mód szabályai szerint is.”

(3) A Rendelet 31. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A településközpont vegyes építési övezeteiben a telekre előírt legkisebb zöldfelület minden 100 m2-ére legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombosfa ültetendő, figyelembe véve a 13. § (1) bekezdést.”

12. § A Rendelet 37.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az üdülőházas üdülőterületen épített vagy mobil csónakház, csónaktároló is kialakítható.”

13. § (1) A Rendelet 49. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdésekkel egészül ki:

„(2a) A Hamzsabég tér Z-0h jelű zöldterületén a (2) bekezdésben felsoroltak mellett elhelyezhető még buszmegálló, buszforduló, parkoló, parkfenntartó és illemhely épület, továbbá szabadtéri színpad is.

(2b) A Z-0a övezet területén csak vízgazdálkodással összefüggő építmények (árvízvédelmi-gát, szikkasztó-tér), valamint a szabadidő eltöltését szolgáló épületnek nem minősülő pihenési létesítmények és sétautak helyezhetők el.”

(2) A Rendelet 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Z-1 jellel szabályozott zöldterület (közpark) területén, a (2) bekezdés szerinti építmények, és a közpark funkciójához illeszkedő, a szabadidő eltöltését, a játékot, a sportolást szolgáló épületek helyezhetők el. A Z-1a övezet területén elhelyezhető továbbá többfunkciós víztározó, épített vagy mobil sport-rendeltetésű épület, rendezvényterem, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület, maximum 10 m magas kilátó is.”

(3) A Rendelet 49. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Z-1, Z-2 jelű övezet területének legfeljebb 3%-a építhető be. Az épületek szabadonállóan, a Z-1 övezetben legfeljebb 4,5 m homlokzatmagassággal, a Z-2 övezetben legfeljebb 7,5 méter homlokzatmagassággal alakíthatók ki. A Z-1a övezetben szálláshely, sport rendeltetésű épület és rendezvényterem esetében 6,5 m homlokzatmagasság is kialakítható.”

14. § A Rendelet 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Vízművek övezetében (V-v) csak a rendeltetésüknek megfelelő építmények és köztárgyak létesíthetők. A V-vm jelű övezetben a víziközműszolgáltató egyetértésével, a vízbázis-védelmi szabályok figyelembevételével emlékmű építmény elhelyezhető.”

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba."

 

 

A Gazdasági Bizottság a rendeletmódosítási javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Tartózkodik

Kocsner János

Igen

 

A Gazdasági Bizottság a  fenti szavazások rételmében az alábbi állásfoglalást hozta:

 

17/2021. (IX. 27.) GB.

állásfoglalás

 

Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó

Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek

 • a Településszerkezeti Terv módosítására vonatkozó határozati javaslatot és a
 • az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

 

Csornai Károly bizottsági tag: Nagyon rövid a benyújtási határidő.

 

Csépán István elnök: Minden évben kiírásra kerül a pályázat, kéri a szavazást.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására – a határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.

Határidő:        a pályázati felhívás közlésére – 2021. október 1.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …/2021. (IX.30.) határozatához

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2021.

I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a …/2021.(IX.30.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellé­kel­nie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a városi főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.

Feltétel továbbá:

A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület használatbavételére.

Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírásokat és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.

A sikeres pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.

A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA

A pályázatot 2021. október 12-ig kell az érdi Polgármesteri Hivatal főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209.). Postai úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni.

A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve kell összeállítani és benyújtani.

A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:

 • nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni),
 • teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz) 1 példányban nyomtatva és 1 példányban elektronikusan, vetítésre alkalmas módon CD/DVD-re írva,
 • jogerős építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb esetben az ezzel egyenértékű okirat,
 • fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokból felvéve.
 • A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.

V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

A Bíráló Bizottságot a város polgármestere, a Gazdasági Bizottság elnöke, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke, felkért építészeti oktató, vagy más szaktekintély és a városi főépítész alkotják. A Bizottság elnöke a polgármester, előadója a városi főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt.

VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

 • az épület, létesítmény telepítése, környezetbe illesztése,
 • az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,
 • a létesítmény építészeti formálása,
 • a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon belül elbírálja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a díjazásra.  Egy évben legfeljebb két díj adható ki.

A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenleg az Érdi Építészeti Nívódíjjal járó anyagi elismerés 200 ezer forint) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és díszoklevelet vehetnek át.

VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni személyesen a városi főépítésznél.

Érd, 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírás és nevezési lap 2021. október 1-jétől október 5-ig beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi csoportjánál (2030 Érd, Budai út 10., F1/1-es iroda.), illetve az a www.erd.hu honlapról letölthető.

További felvilágosítással Somkutiné Bitskey Katalin szolgál a +36 23 522 380 telefonszámon.

Nevezési lap

Érd Megyei Jogú Város Építészeti Nívódíja 2021. évi pályázatára

 

A PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE:

 

 

Az épület, létesítmény adatai:

Cím:

 

Hrsz:

 

Használatbavételi engedély száma:

 

Kelte:

 

Nem épület esetében jóváhagyás,

megvalósulás időpontja:

 

 

 

         

 

A PÁLYÁZATOT BENYÚJTÓ ADATAI:

Amennyiben a TERVEZŐ(K) a benyújtó, ADATAI*:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

Amennyiben a TULAJDONOS a benyújtó, ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

Amennyiben a KIVITELEZŐ a benyújtó, ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

*Aki jogosult díjazás esetén az emlékérmet, és a díszoklevel(ek)et átvenni.

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (A Pályázó megbízottja) ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

 Nyilatkozat

A benevezett épület, létesítmény pályázaton való indításához hozzájárulok, megtekintését biztosítom.

A pályázati hirdetmény feltételeit magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

A pályázattal járó nyilvánosságot eredménytelenség esetén

vállalom / nem vállalom. (aláhúzással kérjük megjelölni)

Érd, 2021. …

 

Tervező

 

Tervező

 

Építtető, megbízó

Tulajdonos

 

 

Kivitelező

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

18/2021. (IX. 27.) GB.

állásfoglalás

 

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Tartózkodik

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Az előterjesztést tudomása szerint lekerül a közgyűlés napirendjéről. A helyi közutak kezeléséről szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet jelenleg hatályos, 4. mellékletében megállapított igénybevételi díjak magasabbak az nemrég született ITM rendeletben megállapított díjaknál. Az előterjesztésben nem látja, hogy mekkora lesz a kiesés, hogyan kívánják orvosolni.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Hiányosnak tartja az előterjesztést, hogy mekkora kiesést okoz a módosítás.

 

Csépán István elnök: Javasolják a Közgyűlésnek, hogy ne tárgyalja a rendeletmódosítási javaslatot.

 

A szavazásra feltett javaslat:

"A Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot ne tárgyalja, vegye le a napirendről."

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

19/2021. (IX. 27.) GB.

állásfoglalás

 

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek, hogy a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot ne tárgyalja, vegye le a napirendről.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

 

Csépán István elnök: Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés határidejének 2022. december 31. napján történő lejártát megelőzően, a szolgáltatás ellátására vonatkozó nyílt pályázati felhívás közzététele előtt, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezése alapján előírt kötelező információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában az alábbiak szerint közzéteszi.

Az illetékes hatóság: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)

A tervezett odaítélési mód: a nyilvánosan meghirdetett pályázat eredményeként, a nyertes pályázóval történő közszolgáltatási szerződés megkötése.

Az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások: az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén, valamint kapcsolódó szolgáltatásként jegy és bérlet árusítás biztosítása. A helyi közlekedés helyközi szolgáltatásokkal való ellátása Magyarország Innovációért és Technológiáért felelős Miniszterének megbízása alapján, az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében történik.  

Határidő:        30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

20/2021. (IX. 27.) GB.

állásfoglalás

 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételéről

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány, Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételre

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Szakirodával egyeztetve alakult ki a három javaslat. Amikor van ilyen lehetőség, mindig élnének vele.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Az egy létesített zebrával milyen a tapasztalat? Erre a háromra készült terv, költségvetés?

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Van egy pályázati kiírás, melyre benyújtjuk a pályázatot, ehhez biztosítunk önrészt.

 

Martin Norbert, a Pályázati Csoport munkatársa: Lehet kevesebb helyszínre kapunk támogatást.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat részt kíván venni a Generali Biztonságért Alapítvány által meghirdetett, „Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer” című pályázaton, az alábbi helyszínek tekintetében:

 • Diósdi út (Tulipán utca – Harangvirág utca)
 • Szent István út (Petőfi Sándor utca)
 • Bajcsy-Zsilinszky út (CBA – Artúr üzletház)

Tekintettel arra, hogy a pályázat az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza, a Közgyűlés a pályázathoz szükséges bruttó 4.191.000 forint önrészt, az önkormányzat 2021.évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

Az önrész összege a benyújtott három megjelölt helyszín költsége, mely a nyertes megvalósítási helyszínek függvényében változhat.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülaz alábbi állásfoglalást hozta:

 

21/2021. (IX. 27.) GB.

állásfoglalás

 

a Generali a Biztonságért Alapítvány, Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételről

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Generali a Biztonságért Alapítvány, Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételre vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

7. NAPIRNEDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Elejétől kezdve zavaros volt az egész ügy, egyrészt a jogi háttér, jogi kidolgozás. Most sincs olyan kitétel, ha azt mondja az üzemeltető, hogy nem megy az üzlet, bezár, akkor mit csinálunk? Nem támogatja az előterjesztést.

 

Dr. Bolvári-Vild Éva, a Jogi Csoport munkatársa: El kell számolni akkor egymással, bármelyik fél felmondhatja a szerződést, ezért is javasoltuk a 100 %-os beszámítást. Minden szerződés háttér jogszabálya a Polgári Törvénykönyv.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Minden bérleti szerződés tartalmazza a Ptk-t, mint háttér jogszabályt, az elszámolás menetét. Ez jogszabály, erre hivatkozni tudnak, de jogszabály tartalmát nem lehet a szerződéstervezetbe bemásolni, ezért történik hivatkozás. A  korábbi ülésen felmerült kérdésekre is próbáltak választ adni a jelenlegi előterjesztésben.

 

Kocsner János bizottsági tag: Egy problémát lát. A bérbevételre, amikor bekerült az anyag, nem került akkor az anyagba a költség.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A pályázat része volt.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Továbbra is rizikósnak tartja, nem támogatja.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a pályázat útján hasznosításra meghirdetett Érd, Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú, „kivett, közterület, múzeum” megnevezésű önkormányzati ingatlanon található Helytörténeti Gyűjtemény épületének hátsó – a mellékelt alaprajzon jelölt – 38,6 négyzetméter épületrészében Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó által végzett bruttó 3.995.903 forint összegű felújítást jóváhagyja. A Bérlő 2021. április 1-jétől kezdődően 31 havi részletben jogosult a felújítási költségekről havi bruttó 127 ezer forint összegű rész- és bruttó 58.903 forint összegű végszámlát kiállítani, mely a fizetendő bérleti díjba beszámít.

Határidő:        szerződés aláírására 60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellettaz alábbi állásfoglalást hozta:

 

22/2021. (IX. 27.) GB.

állásfoglalás

 

a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Tartózkodik

 

 

8. NAPIRNEDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

 

Csornai Károly bizottsági tag: Készítenek aláírt értékbecslést?

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Elektronikusan kapják meg.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Vannak olyan ingatlanok, ahol kis sufni van és telekadót fizet.

 

Csépán István elnök: A legközelebbi HÉSZ módosításba az ilyeneket be kellene tenni.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Határozatot kell hozni, hogy vizsgálják felül.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Véleménye szerint írják le, és nyújtsák be a polgármester felé.

 

Csépán István elnök: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3625/6 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, 131 négyzetméter alapterületű ingatlant a közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt 740.000, azaz hétszáznegyvenezer forint vételáron Lantos János érdi lakos részére.

Határidő:        90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester"

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülaz alábbi állásfoglalást hozta:

23/2021. (IX. 27.) GB.

állásfoglalás

 

az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

9. NAPIRNEDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

 

Csépán István elnök: A Bizottság elmúlt évi tevékenységéről van szó. Kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        határozat közlésére – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülaz alábbi állásfoglalást hozta:

24/2021. (IX. 27.) GB.

állásfoglalás

 

beszámoló a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

10. NAPIRNEDI PONT

 

Tárgy: Javaslat dr. Romics László Egészségügyi Intézményben szolgálati jelleggel történő lakás bérbe  adására

 

Csépán István elnök: Kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 21. § (1) bekezdés szerinti bérleti díj ellenében – a munkáltató véleményének kikérését követően – az önkormányzat bérbe adja a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (Felső u. 39., helyrajzi szám: 22765) A épületének 9-es számú, összesen 40 négyzetméter alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakását szolgálati jelleggel – 2021. október 1-jétől 2024. szeptember 30-áig – a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló Tereczi Szilvia részére havi  32.000 forint + áfa bérleti díjért. 

Határidő:        a bérleti szerződés aláírására - 2021. október 1.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülaz alábbi határozatot hozta:

18/2021. (IX. 27.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben lévő lakás szolgálati jelleggel

történő bérbeadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 21. § (1) bekezdés szerinti bérleti díj ellenében – a munkáltató véleményének kikérését követően –  az önkormányzat bérbe adja a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (Felső u. 39., helyrajzi szám: 22765) A épületének 9-es számú, összesen 40 négyzetméter alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakását szolgálati jelleggel – 2021. október 1-jétől 2024. szeptember 30-áig – a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló Tereczi Szilvia részére havi  32.000 forint + áfa bérleti díjért. 

 

 

Határidő:       a bérleti szerződés aláírására - 2021. október 1.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

 

11. NAPIRNEDI PONT

Tárgy: Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

Csornai Károly bizottsági tag: Hiányosnak tartja az anyagot, hogy mennyi volt, mennyi lesz.

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Benne van az előterjesztés elején, direkt Csornai Károly kérésére került bele. Minden kérelemre két határozati javaslat készült, egyik arról szól, hogy a kedvezményt megadja, a második határozati javaslat arról szól, hogy a Bizottság nem adja meg a kedvezményt.

 

Kocsner János bizottsági tag: Tudjuk, hogy óránként mennyit kér?

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Ezt nem lehet tudni, hisz van, hogy senki nem jön.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Vállalkozói szemmel gondolkodva megjegyzi, hogy azért vállalkozik valaki, mert szeretne több pénzt keresni, ez a vállalkozók rizikója. Azt, hogy fél áron kap ingatlant, nem támogatja.

 

Csépán István elnök: Azt gondolja, hogy az egész év a pandémia miatt is arról szólt, hogy többen már megkapták a kedvezmény, a most érkezett kérelmezőkkel szúrjunk ki, hogy nem kapják meg?

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Érdi Falusi Ferenc bizottsági tagot, de itt nemcsak vállalkozói szemmel kell nézni, hanem, hogy minél több szolgáltatást nyújtsunk a lakosságnak.

 

Gál Alex bizottsági tag: Amilyen gazdasági helyzetben van a város, kicsit központosítani kellene a hasznosításokat.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér az I. számú határozati javaslatról

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban és a Parkvárosi Közösségi Házban Marosiné Engler Edit részére „Bukfenc torna” mozgásfejlesztő tevékenység céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. október 1-jétől 2022. október 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50 %-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkülaz alábbi határozatot hozta:

19/2021. (IX. 27.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központban és a Parkvárosi Közösségi Házban – „Bukfenc torna” mozgásfejlesztő tevékenység céljára - bérbe adott helyiség bérleti díja csökkentéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban és a Parkvárosi Közösségi Házban Marosiné Engler Edit részére „Bukfenc torna” mozgásfejlesztő tevékenység céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. október 1-jétől 2022. október 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50 %-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Igen

 

 

A szavazásra feltett II. számú határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban „Kerekítő” mondókás, zenés gyerekfoglalkozás és a  Parkvárosi Közösségi Házban „Így tedd rá” elnevezéssel gyermek néptánc foglalkozás megtartása céljára Kucsera Klára részére bérbe adott helyiségek bérleti díja  2021. október 1-jétől 2022. október 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50 %-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester"

 

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkülaz alábbi határozatot hozta:

 

20/2021. (IX. 27.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központban – „Kerekítő” mondókás, zenés gyerekfoglalkozás - és a  Parkvárosi Közösségi Házban - „Így tedd rá” elnevezéssel gyermek néptánc foglalkozás céljára - bérbe adott helyiség bérleti díja csökkentéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban „Kerekítő” mondókás, zenés gyerekfoglalkozás és a  Parkvárosi Közösségi Házban „Így tedd rá” elnevezéssel gyermek néptánc foglalkozás megtartása céljára Kucsera Klára részére bérbe adott helyiségek bérleti díja  2021. október 1-jétől 2022. október 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50 %-ában kerüljön megállapításra.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Igen

 

 

A szavazásra feltett III. számú  határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Parkvárosi Közösségi Házban Tóth Éva részére „Hasizomfejlesztő tréning”, „Intim torna tréning” és „Senior torna” mozgásfejlesztő tevékenység céljára bérbe adott helyiségek bérleti díja 2021. október 1-jétől 2022. október 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50 %-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester"

 

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkülaz alábbi határozatot hozta:

 

21/2021. (IX. 27.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Parkvárosi Közösségi Házban – „„Hasizomfejlesztő tréning”, „Intim torna tréning” és „Senior torna” mozgásfejlesztő tevékenység céljára adott helyiség bérleti díja csökkentéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Parkvárosi Közösségi Házban Tóth Éva részére „Hasizomfejlesztő tréning”, „Intim torna tréning” és „Senior torna” mozgásfejlesztő tevékenység céljára bérbe adott helyiségek bérleti díja 2021. október 1-jétől 2022. október 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50 %-ában kerüljön megállapításra.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Igen

 

 

Gál Alex bizottsági tag: Ezeket a döntések nagyon ad hocnak érzi, alakítsanak ki vagyongazdálkodási stratégiát. Vagyonkataszter témában jutottunk előre? Meg kell határozni, hogy jövő év végére milyen célokat szeretnénk elérni.

 

Csépán István elnök: Jegyző asszonynál kérelmezi a bizottság tagjai részére a vagyonkatasztert. 

 

EGYEBEK napirend folytatás

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: A bizottság következő ülésére szeretne választ kapni, hogy az Ipartestületnek eladott ingatlant vissza  kívánja-e vásárolni az Önkormányzat? Lejárt a visszavásárlási kötelezettség, nem valósult meg a beépítési kötelezettség.

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Utána néznek, hogy mi lett vele.

 

Csépán István elnök: Megköszöni a részvételt, a bizottság nyilvános ülését bezárja.

 

A Gazdasági Bizottság nyilvános ülése 15 óra 55 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

            Gál Alex                                                                                            Csépán István

         bizottsági tag                                                                                              elnök