1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról

 

Bicskei Tibor Érdhő ügyvezető igazgató: Ismerteti a benyújtott beszámolót, kérdésekre válaszol.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Kérdése, hogy mi okozza a veszteséget? Milyen a fizetési morálja a lakosságnak?

 

Bicskei Tibor Érdhő ügyvezető igazgató: A távhőszolgáltatási tevékenység túlnyomórész determinált, a hatósági áron szolgáltatott távhő minden ügyfelének, közintézményi ügyfeleknek 2012 óta változatlan áron, lakossági ügyfeleknek fokozatosan csökkenő tarifák mellett, a költségek pedig nőnek. Az Energiahivatal végzi az árfelülvizsgálatot, ami alapos, elemző munka. Amikor megállapítják, hogy a bevétel nem elegendő, akkor megállapít egy kormányrendeletben támogatás, ez csökkent 2020-ban és 2021-ben is. Némi veszteség van, nem túl sok. 2022-re vonatkozó támogatás megállapításánál várhatóan kompenzálni fogják. 2013. óta a távhőszolgáltató kintlévősége folyamatosan csökken. 42 millió forint volt a nyilvántartott követelésállomány, ma már 16 millió forintnál tartunk, folyamatosan apad. Az éven túli követelésállomány is szépen csökkenő tendenciát mutat.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a beszámoló elfogadásáról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília utca 6.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

1/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésre

 

Füle István, a VOLÁNBUSZ Zrt. Érdi forgalmi terület vezetője: A település és a Volánbusz Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés egyértelműen arról nyilatkozik, hogy amennyiben a bevételekből és egyéb szociálpolitikai támogatásokból nem fedezhető a költségük, illetve plusz 5 % nyereség, akkor a település ellentételezést kell fizessen, éves szinten 24 millió forint. A bevétel fedezte a költségüket, ez a 24 millió forint elvileg visszajár a településnek. Az ITM olyan rendeletet hozott 2020-ra, hogy a településen átmenő helyközi autóbusz járatokon, amennyiben a településen belül helyi utazás bonyolódik, akkor ennek bizonyos költségeit a településnek meg kell téríteni. A korábbi évekhez képest ez mérsékelt hozzájárulás. Az ITM csak és kizárólag a településen belüli útvonal hosszán, arányában. A helyközivel végzett helyi tevékenység hozzájárulása 15,8 millió forintba kerülne az Önkormányzatnak az elmúlt évben, ami még nincs megfizetve, ugyanakkor a társaság nyilvántart egy 2018. évről elmaradt 17.058.000-forint meg nem térített ellentételezést, melynek megvitatására gondolja, hogy a későbbiekben kerül sor. A 24 millió túlfizetésből levonva ezt a két tételt az Önkormányzatnak 8,9 millió forint megfizetési kötelezettsége lenne. Az anyagban a Volánbusz Zrt. ezt javasolta, hogy ezt a három összeget vonjuk össze, leegyszerűsítve a fizetést.

 

Csornai Károly bizottsági tag: A 2018. évi tartozásról érdeklődik. Miért nem kerül rendezésre? Ezeket szabályos összevonni?

 

Füle István, a VOLÁNBUSZ Zrt. Érdi forgalmi terület vezetője: Azt tudja mondani, hogy a korábbi évek beszámolói alapján többször kért és javasolt dologról van szó. A 24 millió forinthoz hasonló ellentételezésről van szó, az okáról, hogy miért nem került kifizetésre nem tud nyilatkozni. Az összevonást javasolta a Volánbusz Zrt, úgy gondolja, hogy közgazdaságilag szabályos.

 

Csépán István elnök: Azt gondolja, hogy a korrekt megoldás az lenne, ha a túlfizetést visszakapná a város, majd a vezetők egyeztetnének a múltról. A 2020. évi beszámolóban lévő túlfizetést nem kellene együtt emlegetni a 2018. évi hátralékkal.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Tavaly nem merült fel a hátralék? Akkor mi volt a válasz a városvezetés részéről?

 

Füle István, a VOLÁNBUSZ Zrt. Érdi forgalmi terület vezetője: Ugyanúgy felmerült, mint most. Nem tud nyilatkozni az elmúlt évről. Részletekről nem tud.

 

Csépán István elnök: Nem látta ezt, mert ez egy 2018-ban datálódott tétel.

 

Füle István, a VOLÁNBUSZ Zrt. Érdi forgalmi terület vezetője: A 2020. évre is van egy 15,5 millió forintos tartozás.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Véleménye szerint le kellene venni a napirendről, hiszen volt idő egyeztetni, kidolgozni a javaslatot, nemmel fog szavazni.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest XIX. kerület, Üllői út 131.) közszolgáltatási szerződésben vállalt, 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának a „Javaslat a túlfizetés, illetve a meg nem térített összegek pénzügyi rendezésére” pontjában szereplő összegek összevont pénzügyi rendezésével nem ért egyet. Az Önkormányzatnak a helyi tevékenységgel kapcsolatosan felmerült 2020. évi túlfinanszírozásának összegére, 24 millió forint visszafizetésére igényt tart.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a fentiekre tekintettel, a „Javaslat a túlfizetés, illetve a meg nem térített összegek pénzügyi rendezésére” pont tételes egyeztetéséig a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság beszámolóját nem fogadja el.

Határidő:        döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

2/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésről

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésre vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Igen

 

 

3. NAPIRNEDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére

 

 

Kuslits Tibor főépítész: Röviden ismerteti a javaslatot, az eljárás elindításáról szól a javaslat.

 

Csépán István elnök: Ismerteti a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztés (Budapest – Érd – Százhalombatta szakaszok) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításának elősegítése céljából megindítja a hatályos 9/2016. (III. 31.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat 1. mellékletét képező Szabályozási Terv módosítását Érd külterületén, a Mély út – Fehérkeresztesi út – Battai út szakaszon.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja szerinti Helyi Építési Szabályzat tárgyalásos módosítási eljárását folytassa le.

Határidő:        módosítási eljárás megindítására – 30 nap

Felelős:           polgármester”

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

3/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

 

 

Kuslits Tibor főépítész: Apró, de fontos módosításról, a szöveg pontosításáról van szó egy beruházás kapcsán.

 

Csépán István elnök: Ismerteti a rendeletmódosítási javaslatot.

 

A szavazásra feltett rendeletmódosítási javaslat:

„TERVEZET

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

__/2021. (__.__.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében rögzített érintett államigazgatási szervek, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Gisz-2 jelű építési övezet területén a csapadékvizet elsősorban a telken belül kell elhelyezni és azt a talajba szikkasztáson túl szürkevízként, illetve kertészeti célra is fel lehet használni. Amennyiben a talajszerkezet szikkasztási képessége megengedi a szikkasztóakna az épületektől és a telekhatártól minimum 2 méter távolságban létesíthető. A csapadékvíz tárolására a használaton kívüli, megfelelő módon tisztított, fertőtlenített egykori szennyvíztároló akna is használható.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 22.§-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A Gisz-2 jelű építési övezet területén amennyiben a csapadékvíz helyben való gyűjtése, szikkasztása nem megoldható, az a közterületen lévő, illetőleg közcélú csapadékvíz csatornába, nyílt vízelvezető, vagy szikkasztó árokba, csak befogadói nyilatkozat, és az út kezelőjének hozzájárulása birtokában vezethető ki. Ez esetben legkésőbb a használatbavételig a telken keletkező csapadékvíz visszatartása érdekében, műszaki előírásokon alapuló, méretezéssel igazolt mennyiség befogadására alkalmas telken belüli átmeneti tároló/záportározó kialakítása szükséges. A közterületi vízgyűjtőbe való kivezetés csak a járda burkolata alatt valósítható meg.”

2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 35. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A Gisz-2 jelű építési övezet telkein a 10. § (6) bekezdésben szabályozott építési vonaltól el lehet térni.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 35. §-a a következő (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Gisz-2 jelű építési övezet területén a 22. § (4) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni, ha az ipari területen a csapadékvíz-elvezetés hatóságilag jóváhagyott vízjogi tervdokumentáció alapján kerül kiépítésre.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

4/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására vonatkozó rendeletmódosítási javaslatot.

 

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Tartózkodás

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

 

 

Csépán István elnök: Ismerteti az előterjesztett módosítási javaslatot.

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: A mostani szabályozáshoz képest jobban átlátható, szigorúbb szabályozásról van szó.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Véleménye szerint itt mozgástér és hatáskör szűkítés történik a Gazdasági Bizottsággal szemben. Nemmel fog szavazni, nem hallott a közös tulajdonú ingatlanoknál, hogy milyen rendezési mód van, elővásárlási jog van-e.

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Közös tulajdonnál elővásárlási jog van, a Ptk. szabályozza a kérdéseket, törvénnyel szemben nem szabályozhatunk másképp.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a rendeletmódosítási javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett rendeletmódosítási javaslat:

 

„TERVEZET

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

…/2021. (____) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló a 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítésére vonatkozó listát vagy annak év közbeni módosítását – értékhatártól függetlenül – a Közgyűlés hagyja jóvá. A tulajdonosi jogkör gyakorlója - a 26. § (2) bekezdés kivételével – kizárólag a Közgyűlés által jóváhagyott listán szereplő ingatlanok elidegenítéséről dönthet.”

2. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása, hasznosítása, abban az esetben is, ha a vagyontárgy 10. § szerinti értéke a mindenkori költségvetési törvényben kötelező versenyeztetés szempontjából meghatározott egyedi forgalmi értéket nem haladja meg, kizárólag versenyeztetés alkalmazásával történhet.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt szabályokat

 • ha a vagyontárgy 10. § szerinti értéke a nettó egymillió forintot nem haladja meg;
 • a vagyontárgy cseréje esetén;
 • ha a vagyontárgy tulajdonjogának átruházása, illetve hasznosítása jogszabály rendelkezésein alapul;
 • ha a vagyontárgy valamely egyedi jellemzője miatt kizárólag egy személy részére értékesíthető vagy hasznosítható;
 • törvény a versenyeztetés alól felmentést ad.

(3) A versenyeztetés megvalósulhat

 • írásbeli pályázattal, vagy
 • árversennyel.

(4) Írásbeli pályázat kiírására akkor kerül sor, ha a legmagasabb ellenérték elérése mellett egyéb szempontokat is figyelembe kíván venni a kiíró a pályázat elbírálásánál.

(5) A pályázat nyilvános vagy indokolt esetben zártkörű is lehet. Nyilvános a pályázat, ha:

 • az ajánlattevők köre előre meg nem határozható, vagy
 • a meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert.

(6) Árverseny kiírására akkor kerül sor, ha a cél kizárólag a legmagasabb ellenérték elérése.

(7) A versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről a tulajdonosi jog gyakorlója dönt. A versenyeztetés lebonyolításával a kiíró képviselőjeként más személy vagy szerv is megbízható. A kiíró képviselője a versenyeztetés lebonyolításának egyéb, technikai szabályait – e rendelet keretei között és a kiíró feltételeinek figyelembevételével – maga állapítja meg és felelős a versenyeztetés szabályszerűségéért.

(8) Az Önkormányzat által kiírt versenyeztetés szabályait e rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

5/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletmódosítási javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Igen

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatására

 

 

Csépán István elnök: Kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

I. A Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatását rendeli el, ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a koncessziós eljárás teljes körű lebonyolításával megbízott ZOMO AND DRILL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/A.) által elkészített, a jelen határozat 1. mellékletét képező koncessziós hirdetmény és a koncessziós eljárás megindításához szükséges pályázati dokumentációnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről, valamint a koncessziós hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily), a hirdetmények elektronikus napilapjában való megjelentetéséről.

II. A Közgyűlés jóváhagyja a koncessziós szerződés 2. melléklet szerinti meghosszabbítását az új szolgáltatási szerződés beszerzésére irányuló eredményes koncessziós beszerzési eljárás alapján kötendő új koncessziós szerződés hatálybalépésével létrehozott koncessziós társaság működése megkezdésének időpontjáig.

III. A Közgyűlés az üzembiztonság biztosítása érdekében a gázmotor felújítására/cseréjére a 3. melléklet szerinti tartalommal szerződést köt az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2030 Érd, Emília utca 4.; cégjegyzékszáma: 13-09-088452) és a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2040 Budaörs,  Szabadság út 301.; cégjegyzékszáma: 13-10-041573).

Határidő:        a döntés végrehajtására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

 

6/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásáról

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd – Érd alsó összekötő vágány kapcsán végzett víziközmű kiváltások eredményeként létrehozott közművek ingyenes vagyonba vételére

 

 

Csépán István elnök: Két határozati javaslat van. Egyik az ivóvíz közműről szól, másik a szennyvíz közműről. Szavazást kér az I. számú határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett I. számú határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a V040.10 Érd – Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése” tárgyú projektben végzett ivóvízvezeték kiváltások eredményeként létrehozott közműveket a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet  25. § (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletében foglalt ivóvízvezeték kiváltásokra vonatkozó műszaki tartalom figyelembe vételével, a 2021. április 14-én műszakilag átvett közműveket a megadott könyv szerinti értéken az önkormányzat vagyonába veszi.

Az ivóvíz kiváltás eredményeként létrehozott közműveket a NIF Zrt. külön megállapodásban ajánlja fel térítésmentesen önkormányzatnak. A beruházás értéke – a mellékletben megadott hosszokon és mennyiségben megvalósult közművek vonatkozásában – könyv szerinti értéken 57 150 000 forint összegben került meghatározásra az ivóvíz közmű esetében.

Határidő:        megállapodás aláírására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

 

A Gazdasági Bizottság az I. számú határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

A szavazásra feltett II. számú határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a V040.10 Érd – Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése” tárgyú projektben végzett szennyvízvezeték kiváltások eredményeként létrehozott közműveket a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet  25. § (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletében foglalt szennyvízvezeték kiváltásokra vonatkozó műszaki tartalom figyelembe vételével, a 2021. április 14-én műszakilag átvett közműveket a megadott könyv szerinti értéken az önkormányzat vagyonába veszi.

A szennyvíz kiváltás eredményeként létrehozott közműveket a NIF Zrt. külön megállapodásban ajánlja fel térítésmentesen önkormányzatnak. A beruházás értéke – a mellékletben megadott hosszokon és mennyiségben megvalósult közművek vonatkozásában – könyv szerinti értéken 50 800 000 forint összegben került meghatározásra a szennyvíz közmű esetében.

Határidő:        megállapodás aláírására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság a II. számú határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

A Gazdasági Bizottság a fenti szavazások értelmében az alábbi állásfoglalást hozta:

 

7/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

az Érd – Érd alsó összekötő vágány kapcsán végzett víziközmű kiváltások eredményeként létrehozott közművek ingyenes vagyonba vételéről

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd – Érd alsó összekötő vágány kapcsán végzett víziközmű kiváltások eredményeként létrehozott közművek ingyenes vagyonba vételére vonatkozó határozati javaslatokat.

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a ,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

Csornai Károly bizottsági tag: Az üzembe helyezés 2021. decemberéig meg is valósul?

 

Csépán István elnök: Tudomása szerint igen.

 

Andrasek Mónika bizottsági tag: A Molnár utcáról van szó, van más bekötő út, esetleg, ha elkezdik az építkezést?

 

Csépán István elnök: Volt egy terv a Pilisi Parkerdővel, hogy a gátat meghosszabbítanák, de régi meder rész, ezért nem járult hozzá a vízügy.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Tisztázzuk a helyzetet, mert kb. fél évvel ezelőtt a polgármester ujjongva közölte, hogy kiválasztódott a társaság, amely megépíti a Molnár utcát, akkor most újra ki lesz írva, új tervezés lesz?

 

Csépán István elnök: Tudomása szerint eredménytelenné vált az előző kiírás, aki megnyerte nem vállalta.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési iroda vezetője: Az elmondottak miatt újra kell a közbeszerzést kiírni.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Jó lett volna ezt elmondani az elején, hogy miért történik ez az előterjesztés.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Jó lett volna ezt az anyagban is leírni.

 

Csépán István elnök: Figyelni kell arra, ha ilyen előzmény van, akkor szerepeljen az anyagban, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés tárgyban elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a …/2021. (VI. 29.) számú határozathoz

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport-, illetve kulturális, turisztikai beruházás  (I./2. Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

a GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatási Okirat alapján

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érintett helyrajzi számok:

 • Molnár utca 24460 helyrajzi szám
 • Római út 24436/3 helyrajzi szám
 • Gereblye utca 24500 helyrajzi szám
 • Tárcsa köz 24516 helyrajzi szám
 • Borona köz 24523 helyrajzi szám
 • Eke köz 24531 helyrajzi szám
 • 24603 és 24605 helyrajzi számok

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közterületek

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (négyzetméter), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Útrekonstrukció:

A Molnár utca útrekonstrukciója 1.008,31 folyóméter hosszon 5,5 méter szélességben aszfalt burkolatból. A 984,19 folyóméternél 30 folyóméter hosszú parkoló felület csatlakozik, mely térkőből épül. A Molnár utca mentén 1,50 méter széles járda épül térkő burkolatból. A felújítandó szakaszon 10 darab menetdinamikai küszöb létesül.

Vízelvezetés:

A Molnár utca a teljes felújítandó hosszon bal oldali keresztesésű. Mély oldali szegély mellé kiosztott víznyelők és zárt csapadékcsatorna épül. Az útszakasz elején befogadó a Római út árka. A fennmaradó szakasz befogadójaként 2 darab párologtatómedence épül, előtte Bárczy-féle olajfogó.

Épül még:

T-1-0 jelű csapadékvíz csatorna 72,24 folyóméter hosszon NA300 KG-PVC, 3 darab EGY beton akna vegyes beömlésű víznyelőrács lefedéssel;

T-2-0 jelű csapadékvíz csatorna 175,8 méter hosszon NA300 KG-PVC, 5 darab, EGY beton akna vegyes beömlésű víznyelőrács lefedéssel + 2 darab EGY beton akna átfolyós aknaalj elemmel és vegyes beömlésű víznyelő ráccsal;

T-3-0 jelű csapadék csatorna 46,72 folyóméter NA400 KG-PVC + 227,40 folyóméter NA300 KG-PVC, 10 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel, felső beömlésű víznyelőráccsal + 1 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel és vegyes beömlésű víznyelő ráccsal;

T-4-0 jelű csapadék csatorna 172,47 folyóméter NA300 KG-PVC, 6 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel, felső beömlésű víznyelőráccsal;

T-5-0 jelű csapadék csatorna 152,90 folyóméter NA300 KG-PVC 1 darab EG beton akna felső beömlésű víznyelőráccsal + 6 darab EGY beton akna átfolyós aknaalj elemmel és felső beömlésű víznyelő ráccsal;

T-6-0 jelű csapadék csatorna 62,64 folyóméter NA300 KG-PVC, 3 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel, felső beömlésű víznyelőráccsal.

Közvilágítás: a meglévő oszlopsorra telepítendő közvilágítás 14 darab új lámpa és 5 darab új napelemes közvilágítási lámpa telepítendő.

Molnár utca útrekonstrukció, közműfejlesztés kivitelezési munkái beruházásműszaki ellenőrzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.)

Tervezői költségbecslés nettó 321.399.885 forint

A tárgyi beruházás kivitelezési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri tevékenység kamarai díjszabás alapján: 4.666.000 forint

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

központi költségvetési támogatás: Modern Városok Programja terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

Molnár utca útrekonstrukció és közműfejlesztés közbeszerzés útján

A műszaki ellenőri tevékenység beszerzési eljárás útján

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

az érintett területek az önkormányzat tulajdonában vannak

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

VIA-FUTURA által készített rekonstrukciós tervvel rendelkezünk

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

lásd az 5. pontban

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos és üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2021. december

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

nem releváns”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

8/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

a ,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés” tárgyban történő célokmány elfogadásáról

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés” tárgyban történő célokmány elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

9. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a VEKOP 1.2.4-17-2017-0001 azonosítójú üzleti infrastruktúra fejlesztés támogatásáról szóló célokmány elfogadására

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: A tervek elkészültek, a tervezői költségbecslés most terjeszthető elő.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP 1.2.4-17-2017-0001. számú 0001 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” tartalmú támogatás keretében a Sulák utca és környékén az ivóvíz, szennyvíz, útépítés és kapcsolódó közvilágítások kivitelezése tárgyban elkészített, határozat mellékletét képező célokmányt elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a …/2021. (VI. 29.) számú határozathoz

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

VEKOP 1.2.4-17-2017-0001 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden”

 

Sulák utca és környékén ivóvíz, szennyvíz, útépítés és kapcsolódó közvilágítások kivitelezése

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

IKT-2017-302-I1-00007402 iktatószámú Támogatási Okirat alapján

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érintett helyrajzi számok:

Mühlgang utca: 26246/2 és folytatásaként a 26249/3, 26249/5 helyrajzi számok

Sulák utca: 26230 és 26248 helyrajzi szám

Keresztező 1. számú út: 26249/2 helyrajzi szám

önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közterületek

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

1.) Szennyvízcsatorna kivitelezése, kivitelező kiválasztása

Az eljáráshoz csatolt műszaki dokumentációban szereplő 1A-10A-11T-12A és az átemelő más projekt részeként már megépült. Ez a szakasz nem képezi részét az ajánlatkérésnek, de a HD:ED.80/18 tervszámú dokumentációban szerepeltetve van. Továbbá a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság által vízellátásra és szennyvíz elvezetés építése vonatkozásában kiadott 35100/6760-17/2020 vízjogi létesítési engedély az ivóvíz hálózat kiépítését is tartalmazza, melynek megvalósítása nem ajánlatadó feladata, a vezeték a 26246/2 helyrajzi számú Mühlgang utcában már kiépült. A 26249/2 helyrajzi számú 1 számú út és a 26248 helyrajzi számú Sulák utcai vízvezeték építése 2021. március hónapban tervezett. Továbbá 2021.I negyed év van tervezve a helyrajzi szám 26246/2 és 26249/3 Mühlgang utcának egy szakaszán az elektromos betápkábel építésére.

Beszerzés rövid leírása: épül SZ 1-0 jelű csatornaszakasz 214,5 folyóméter hosszúságban, D200 KG-PVC méretben és anyagból; a szakaszon 6 darab tisztító akna és 3 darab tisztító idom. Az SZ 2-0 jelű csatornaszakasz építése a meglévő 12A jelű aknától indul és a 18 A jelű végaknáig épül, a 182,50 folyóméter hosszúságban D200 KG-PVC méretben és anyagból; a szakaszon 3 tisztító akna és 4 db tisztító idom. (megjegyzés: A szennyvíz, átemelő (1 darab) berendezésen és nyomócső (13 folyóméter) segítségével kerül a meglévő hálózatba. Az átemelő elektromos bekötése a hálózatba és az irányítás technika kiépítése más projekt keretében már megépült).

2.) Csapadékvíz-csatorna kivitelezése, kivitelező kiválasztása

Beszerzés rövid leírása: Épül CSK-1-0 Sulák utca (26248 hrsz) 23 akna, 454 folyóméter DN200, 3%° csőszakasz. Vezeték fektetése szennyvíz nyomó-és gravitációs vezeték, és nagyközép-nyomású gázvezeték közmű keresztezések mellett. CSK-2-0-0 Sulák utca (26230 helyrajzi szám) 8 akna 14, 64 folyóméter DN 315 KG-PVC; 119,38 fm DN 200 KG-PVC 3%° csőszakasz. Vezeték fektetése ivóvíz, szennyvíz nyomó vezeték, és nagyközép-nyomású gázvezeték közmű keresztezések mellett. CSK-2-1-0 Mühlgang utca (26246/2, 26249/3 helyrajzi szám) 23 akna, 454 folyóméter DN200, 3%° csőszakasz. Vezeték fektetése csapadék csatorna (TESCO), és nagyközép-nyomású gázvezeték közmű keresztezések mellett. CSK-2-1-1 (26249/2 helyrajzi szám) 9 akna, 173,78 folyóméter DN200, 3% csőszakasz.

3.) Útépítés és útrekonstrukció kivitelezési munkái, kivitelező kiválasztása:

Sulák utca vonatkozásában (helyrajzi szám 26230 és 26248) burkolat megerősítés (kopóréteg csere és szegélyépítés) teljes hosszban 779 folyóméter egyoldali járda építés, 2 darab gyalogos átkelőhely kiépítése.

Mühlgang utca vonatkozásában (helyrajzi szám 26246/2, 26249/3) 459 folyóméter 7,00 méter szélességben új út építése egyoldali járdával, csomópontban egy gyalogos átkelőhely építéssel.

1. számú út vonatkozásában (helyrajzi szám 26249/2) 179 folyóméter 7,00 méter szélességben új út építése, egyoldali járdával.

Szennyvízcsatorna, csapadékvíz-csatorna, valamint útépítés, útrekonstrukció és kapcsolódó közvilágítás tárgyú beruházás kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése, és részvétel a forgalomba helyezési eljárás során

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.)

Tervezői költségbecslés nettó 389.162.626 forint

A tárgyi beruházás kivitelezési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri tevékenység kamarai díjszabás alapján: 3.941.000 forint.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

aláírt támogatói szerződés: a beruházáshoz kapcsolódó költségek / terület-előkészítési költség

támogatási szerződés módosítása: beruházáshoz kapcsolódó költségek / építéshez kapcsolódó költségek – beruházáshoz kapcsolódó költségek / új építés – építéshez kapcsolódó költségek

VEKOP 1.2.4-17-2017-0001 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden”

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

a tárgyi beruházás kivitelezési munkái közbeszerzés útján

 

a kivitelezésre vonatkozó műszaki ellenőrzés beszerzési eljárás útján

 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

az érintett területek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában vannak

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

a HUN-DESIGN Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által készített kiviteli tervdokumentációval rendelkezünk

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

lásd 5. pontban

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos és üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a csapadékcsatornát kivéve a közművek tekintetében szolgáltatók üzemeltetnek)

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

Kivitelezési szerződés időtartama 12 hónap. Teljesítés véghatárideje 2022. 07.31.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Az utak és a csapadékcsatorna üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése útján.

Egyéb közművek esetében a szolgáltatók végzik az üzemeltetést.

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

nem releváns

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

9/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

a VEKOP 1.2.4-17-2017-0001 azonosítójú üzleti infrastruktúra fejlesztés támogatásáról szóló célokmány elfogadásáról

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a VEKOP 1.2.4-17-2017-0001 azonosítójú üzleti infrastruktúra fejlesztés támogatásáról szóló célokmány elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

10. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a,,Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

Csépán István elnök: A szóban forgó csomópont át lesz építve a Modern Városok Program keretében, célokmány elfogadása szükséges.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: A tervezői költségbecslés elkészült, ezért került előterjesztésre a célokmány.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Lámpás kereszteződés lesz, vagy táblás kereszteződés?

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Forgalomtechnikai táblákkal lesz szabályozva, plusz sáv készül. A forgalomszámlás során kiderült, hogy a fő irány a Tárnoki út, az kap főútvonalat.

 

Csornai Károly bizottsági tag: A célokmányban üzembe helyezésnek 2022. van feltüntetve, egyik célokmányban meg van jelölve pontosan a dátum, itt pedig csak az év.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Közbeszerzés elkészült, a célokmány elfogadására vár, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés nyilvánosságot kap, utána lehet tudni mennyi idő szükséges hozzá.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Ha ezt mind tudják, akkor miért nincs odaírva a hónap?

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: A kivitelező kiválasztása hosszabb folyamat, pontosan nem lehet megmondani, van pl. hiánypótlási határidő, ha a számok nem realizálódnak, újra előterjesztésre kerül a célokmány.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Ahogy máshol lehet kalkulálni, itt is lehetne az időpontot meghatározni.

 

Csépán István elnök: Végig kell vinni az eljárást és nem mindig lehet meghatározni a pontos időpontot, amikor tudják, akkor szerepel a célokmányban. Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Program keretében „Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont” tárgyban elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a …/2021. (­VI. 29.) számú határozathoz

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésének megvalósítása során felmerülő tevékenységek a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont vonatkozásában:

 • beruházás, kivitelezés
 • műszaki ellenőri tevékenység

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

A GF/SZKF/358/8/2018 és GF/JSZF/315/3/2019 iktatószámú Támogatási Okirat alapján.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Ürmös utca (helyrajzi szám 10926)

Tárnoki út (helyrajzi szám 10925, 11545/1)

Csaba utca (helyrajzi szám 12610)

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (négyzetméter), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Ürmös utca (helyrajzi szám 10926): Kijelölt gyalogos átvezetés létesül az utcán keresztül a 11425 helyrajzi számú ingatlan kapubehajtója mellett. Az átvezetés szélessége 3,00, hossza 6,25 méter. A parkolást a meglevő gyalogjárda kiemelt szegélye és a tervezett pollersor (7 darab) akadályozza meg. Innen a Tárnoki út irányába (a sarkon) 2,00 méter széles gyalogjárda épül 18 méter hosszban, aszfalt burkolattal, az úttól kiemelt szegéllyel elválasztva. A kerítés melletti gyalogjárda elbontásra kerül (11 négyzetméter). Munkába vett hossz: 37,98 méter.

Tárnoki út (helyrajzi szám 10925, 11545/1): 2,00 méter széles, 23,00 méter hosszú (összesen: 92 négyzetméter) párhuzamos parkoló létesül mindkét oldalt, összesen 8 darab parkolóállással. A parkoló 8 centiméter vastag térkőből épül. A parkolók mellett gyalogjárda létesül kb. 1,50 méter szélességben. Az északi oldalon 6 centiméter vastag térkövezett (~27 folyóméter), a déli oldalon aszfaltozott (~40 folyóméter), a parkolók és járdák között kiemelt szegély épül (54 méter). A parkoló végében, a 12647 helyrajzi számú ingatlan kapubehajtója mellett, 3,00 méter széles, 6,00 méter hosszú gyalogos átvezetés létesül. Innen a 2,00 méter széles aszfalt burkolatú gyalogjárda létesül a Csaba utca meglevő gyalogjárdájáig (~80 méter hosszon). A járda mellett kiszélesítésre kerül a közút burkolata (~170 négyzetméter útalap épül) és kopórétegcsere (~410 négyzetméter) történik rajta 5 centiméter vastagságban. A kapubehajtók 8 cm vastag térkövezést kapnak (~28 négyzetméter). Gyalogjárda létesül 1,50 méter szélességben 45,00 méter hosszban, kerti szegéllyel, a Csaba utca csomópontjától. Itt 2 parkolóállás kerül kialakításra (2,00 x 11,50 méter = 23 négyzetméter) 8 centiméter vastag térkőből, a járdától kiemelt szegéllyel elválasztva (15,5 méter). A Csaba utca és a Tárnoki út sarkán jobbra kanyarodó sávot alakítunk ki (~63 négyzetméter), a sáv szélén kiemelt szegély létesül (~40 méter). A Tárnoki úton (K) balra kanyarodó sávot alakítunk ki a Tárnoki út (Ny) felé. Továbbá az elsőbbséggel rendelkező irányt a Csaba utca helyett a Tárnoki út felé alakítjuk ki. Munkába vett hossz: 143 méter.

Csaba utca (helyrajzi szám 12610): A Tárnoki utca két járdaszakasza között gyalogos átvezetést létesítünk 3,00 m szélességben és 9,00 + 5,50 méter hosszban. A két átvezetés között ~10 négyzetméter nagyságú szigetet alakítunk ki 8 cm vastag térkőből és kiemelt szegéllyel, a gyalogos átvezetés helyén süllyesztett szegéllyel (13 méter). Aszfaltozott, 2,00 méter széles, kiemelt szegélyes gyalogjárda vezet a Csaba utca irányába kb. 30 méter hosszon (~60 négyzetméter). Munkába vett hossz: 43,39 méter.

Tervezett közvilágítás: A gyalogátkelők környékén összesen 4 darab közvilágítási oszlopokat helyezünk el, igazodva a meglevő állapothoz (Philips lámpatestek). Az Ürmös utcában 1 darab, a Tárnoki úton 2 darab, a Tárnoki út és Csaba utca sarkán 1 darab kerül elhelyezésre.

Tervezett vízelvezetés: A vízelvezetést a meglevő hálózat biztosítja. Áthelyezésre kerül 3 meglevő víznyelő a két csomópont között és kiépítésre kerül 2 tervezett víznyelő a jobbra kanyarodó ágnál. Egyes kapubehajtókban vízelvezető rácsokat létesítünk, melyeket a hálózatba kötünk be. A Tárnoki út mellett meglevő 3 méter hosszú nyíltárok kiváltásra kerül.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.)

Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont kivitelezési munkái beruházás műszaki ellenőrzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása:

A kivitelezés becsült költsége: 31.529.391 forint.

A műszaki ellenőri feladatok becsült költsége: 1 millió forint.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Modern Városok Program terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

Kivitelezési közbeszerzés útján.

A műszaki ellenőri tevékenység beszerzési eljárás útján

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az érintett területek az önkormányzat tulajdonában vannak.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkezünk.

Építési engedély ügyiratszáma: PE-06/ÚT/00352-19/2020.

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

lásd az 5. pontban.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos és üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2022

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

önkormányzat saját költségvetése terhére, ÉKFI útján

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

nem releváns”

 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

10/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

a,,Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont” tárgyban történő célokmány elfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a,,Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont” tárgyban történő célokmány elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

11. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

 

Andrasek Mónika bizottsági tag: Érdeklődik, hogy mi alapján lett kiválasztva a lista? A befolyt összeget mire akarjuk költeni?

 

Csépán István elnök: Van, ami már korábban is ki volt írva értékesítésre.  Felhívja mindenki figyelmét, hogy az ÁFA-t is ki kell fizetni. Ezekből az ingatlanokból közel fele 1.000 m2 feletti. Tudomása szerint a befolyt összeg egy részét városfejlesztésre fordítják, végrehajtás alatti ingatlan megvásárlására. Úgy gondolja, hogy a jövő ez lenne, ne csak eladjunk, hanem vásároljunk is.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Hol lesznek meghirdetve ezek az ingatlanok a honlapon kívül?

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Az ügyfélszolgálaton, illetve akik már korábban jelentkeztek, részükre külön ki is küldjük a táblázatot.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Máshol nem lesznek meghirdetve?

 

Csépán István elnök: Tudomása szerint egyik országos sajtóban is meg lesz hirdetve.

Csornai Károly bizottsági tag: Javasolja, hogy ne csak a városi honlapon hirdessék.

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Aki vásárolni szeretne, rögtön a honlapon keresi az ingatlanokat. Ma már mindent az interneten keresünk.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: A polgármester már 2012-ben, 2010-ben, 2015-ben többször kihangsúlyozta, hogy ingatlan gazdálkodjon az önkormányzat. Továbbra sem látja, hogy az Önkormányzat ingatlan gazdálkodást folytatna. Vagyis az elad, vesz és a nyereséget pedig befordítja vagyonnövelésre. Ez közvagyon, ennek nem szabad csökkennie, hanem növekednie szabad. Annak idején mindig megkapták a bizottság tagjai a vagyonkatasztert. Jegyző asszony a mai napig azt mondja, hogy nincs kész. Azt szeretné, hogy tényleg legyen gazdálkodás, amit a polgármester elmondott több helyen, az valósággá válna, gazdálkodnánk a vagyonunkkal.

 

Csépán István elnök: Jegyző Asszony felé ugyanez volt a kérése, azt mondta, hogy max. 30 napon belül megpróbálja mindenki részére elérhetővé tenni, türelmet kért.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Falusi Ferenc felvetéséhez csatlakozik. Május 31-én elküldte elnök úr részére is az e-mailt, melyben május 31-ig kérte a linket, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a 2020. évi gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg előterjesztett ÉMJV 2020. december 31-ei vagyonkimutatását, azaz a vagyonkatasztert. A vagyonkataszternek legkésőbb május 31-ig a honlapon elérhető formában elérhetőnek kellene lenni, jogszabály írja elő. Amit kapott link, az semmit nem tartalmaz, hol a régi?

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Negyedévente küldik az adatokat a cégnek, amely átvezeti. Mai napi adatokat nem tudnak adni.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Nem a mai napi adatokat kérte, hanem a 2020. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatásnak kellene fent lennie jogszabály szerint 2021. május 31-ig a város honlapján. Úgy emlékszik, hogy van szerződés egy céggel, akkor miért nem teljesítjük a jogszabályi előírásokat? Ennek a honlapon kellene lennie.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Volt olyan idő, hogy cd-t is kaptak.

 

Csépán István elnök: Kéri dr. Fiam Ildikó csoportvezetőt, hogy ennek nézzenek utána. Kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

helyrajzi szám

cím

terület

(négyzetméter)

kikiáltási ár

(forgalmi érték)

övezeti besorolás

967

Betonozó utca 58-1.

813

20.800.000 forint + áfa

Lke-1

2458

Festő utca 7.

1218

25.600.000 forint + áfa

Lke-1

2461

Festő utca 5.

1363

28.600.000 forint + áfa

Lke-1

3349

Egervári utca 76.

1135

24.600.000 forint + áfa

Lke-1

3603

Visegrádi utca 79.

1460

21.000.000 forint + áfa

Lke-3/o

5241

Késmárki utca 63.

988

24.200.000 forint + áfa

Lke-1

5252/1

Késmárki utca 52/1.

903

20.600.000 forint + áfa

Lke-1

5252/2

Késmárki utca 52/2.

907

21.800.000 forint + áfa

Lke-1

5073

Kolozsvári utca 16.

690

12.500.000 forint + áfa

Lke-2

 Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

 • hitéleti,
 • nevelési, oktatási,
 • egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – törvényben meghatározott kivételekkel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal – a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követő – 30 napon belül szerződést köt.

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2021. július 23. (péntek) 10 óráig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportjánál a +36 23 522 362 telefonszámon.

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2021. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

Határidő:        honlapon történő megjelenésre – 2021. július 6.

árverseny lebonyolítására – 2021. augusztus 31.

folyamatos hirdetésre – 2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellettaz alábbi állásfoglalást hozta:

11/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Tartózkodik

Kocsner János

Igen

 

 

Csornai Károly bizottsági tag: Kéri Csépán István elnököt, hogy az elhangzott javaslatát, mely szerint országos napilapban is jelenjen meg a hirdetés, mondja el a Közgyűlésen.

 

 

12. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

 

Csépán István elnök: Ismerteti a javaslatot, mely szerint a bérlő élni kíván az ingatlanon történt, számlákkal és szerződésekkel alátámasztott felújítás költségeinek a bérleti díjba való beszámítása jogával, 3.995.903-forintnak megfelelő tételről van szó. 2021. április 1-től kezdődően 31 havi részletben határoznánk meg havi bruttó 127 ezer forint összegű rész- és bruttó 58.903,-forint összegű végszámlát kiállítani, mely a fizetendő bérleti díjba beszámít. 31 hónapról van szó, azért 24 hónapnál vizsgáljuk meg, hogy az akkori piaci bérleti jogviszony értéke fedi-e az akkori valóságot. Hátha csökkenteni vagy emelni kell, ez valahogy legyen leszabályozva.

 

Dr. Bolváry-Vild Éva, a Jogi Csoport munkatársa: Korábban erről közgyűlési határozat született, értékbecslő állapított meg bérleti díjat, hogy ennyit lehet elszámolni arra négyzetméterre. Határozatlan időre lett megkötve, lehetőség van a felülvizsgálatra. Tudomása szerint ehhez értékbecslő kell.

 

Csépán István elnök: Menetközben, ha változnak a piaci viszonyok, akkor ezt valahol majd piacivá kell tenni, gazdálkodjunk vele. Cél, hogy adott időszakonként legyen erre rálátásunk. Ezt, mint Gazdasági Bizottság felülvizsgálhatják 31 hónap után?!

 

Csornai Károly bizottsági tag: Az elvégzett munkákat, amit be akarnak számolni, ki ellenőrizte hogyan, milyen formában?

 

Csépán István elnök: Tudomása szerint az ÉKFI részéről voltak kint és átvette a munkát.

 

Dr. Bolváry-Vild Éva, a Jogi Csoport munkatársa: A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vette át műszakilag, jogilag személye ellenőrizte.

Kocsner János bizottsági tag: Nem érti az egészet. Ők kérték, ők választották a helyet. Amit beszámítana az az állagfenntartási munka, berendezés saját költségére kell menjen. Miért mi fizetjük, hogy egy épületet átalakítanak saját képükre.

 

Csépán István elnök: Amikor megnyerte, az volt a kitétel, hogy mi nem tudtuk volna rendbe tenni, berendezési tárgyak nincsenek benne, raktárhelyiség volt.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Nem értik, hogy mit mond Kocsner János. Lényeg, hogy az értékbecslés kimondta, hogy víz, villany, csatorna nélkül havi 127 ezer forint a bérleti díj. Ehhez képest az épületben már van minden, de mi ugyanúgy 127 ezer forint bérleti díjat kérünk. A bérlő vállalta, hogy fel fogja újítani, összeállított egy pályázatot, döntött róla a közgyűlés. A 127 ezer forint ne üzlethelyiségre, kávézó bérleti díja, hanem az egy teljes közművesítés nélküli raktárhelyiség bérleti díja. Itt nagy lyuk van az egészben. Azt mondjuk, hogy nincs 4 millió forintunk a felújításra, most pedig kiadjuk 127 ezer forintért. A bérlő a benyújtott pályázatában vállalta, hogy amit felújít, azt lelakja a bérleti díjból, így lett megírva a szerződés. Úgy lett megírva a szerződés, hogy a komfort nélküli bérleti díjat számoljuk fel akkor is, ha komfortos az épület? Egy kávézót továbbra is egy komfort nélküli raktár bérleti díjáért adnak ki?

 

Dr. Bolváry-Vild Éva, a Jogi Csoport munkatársa: A pályázat úgy volt kiírva, hogy a felújítás költségeit lelakhatja.

 

Dr. Bács István bizottsági tag:  Ezt érti, de most egy kávézóra nem ugyanannyi a bérleti díj összege, mint egy komfort nélküli raktárnak.

 

Kocsner János bizottsági tag: Teljesen más a jelenlegi bérleti díj.

 

Andrasek Mónika bizottsági tag: Alapvetően az volt a probléma, hogy kihasználatlan volt a raktár. Van hozzá egy kerthelyiség.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Az nincs benne, közterület, ma dönt a Jogi és Közbiztonsági Bizottság a közterület használatról, de a lényeg, hogy szabálytalanul pakolt közterületre, nem kért és kapott engedélyt.

 

Andrasek Mónika bizottsági tag: Vegyék figyelembe, hogy most a sétány azon részén van élet.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A jogszabályok mindenkire vonatkoznak, próbáljuk meg betartani. Az Önkormányzatnak felelős gazdálkodásra van szüksége, amennyiben 4 millió forintot nem tudtak rááldozni a felújításra, úgy gondolja, hogy akkor nem mindegy, hogy 31 hónap vagy 12 hónap alatt lakja le a bérlő a költséget. Javaslata, hogy értékbecslő állapítsa meg a kávézó jelenlegi bérleti díját.

 

Csépán István elnök: A Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vizsgálja meg, hogy a jövőben a bérleti díj emelése, hogyan realizálható.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Eddig fizette a bérleti díjat?

 

Csépán István elnök: Nem, mert ez visszamenőleges hatályú.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A felújítás költségét lelakhatja, ez nem azt jelenti, hogy a szerződés aláírása napjától nem kellett volna bérleti díjat fizetnie. Amikor a szerződést aláírja, bérleti díj fizetési kötelezettsége van.

 

Dr. Bolváry-Vild Éva, a Jogi Csoport munkatársa: A veszélyhelyzet alatt hatályba lépett egy kormányrendelet, hogy az önkormányzati fenntartású ingatlanok esetében a bérleti díjat el kell engedni. Volt félreértés a Közgazdasági Irodánál, felhívta a figyelmet, hogy ugyanez a kedvezmény nem vonatkozott itt. 2021. február 8-án lépett hatályba a kormányrendelet, akkor a bérlő már birtokban volt az ingatlanban, viszont ezt a tevékenységet 2020. novemberben még nem folytatta, ez nála nem valósult meg, nem volt jogszerű. A csatornakiépítés miatt lett meghatározva, hogy 2021. április 1-től kellene bérleti díjat fizetnie.

 

Csépán István elnök: Véleménye szerint hozzanak olyan állásfoglalást, mely szerint javasolják a Közgyűlésnek, hogy vegye le napirendjéről az előterjesztést.

 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

12/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadásáról

 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására vonatkozó előterjesztést ne tárgyalja.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

13. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonására

 

Csépán István elnök: Nem került végrehajtásra a 2020. december 17-ei határozat, ezért szeretnék visszavonni. Kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozatát visszavonja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság 7igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

 

13/2021. (VI. 28.) GB.

állásfoglalás

 

az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonásáról

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

14. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Magyar Állam tulajdonát képező Tárnok 040 és 041 helyrajzi számú ingatlanon vízelvezetési szolgalom alapítására

 

 

Csépán István elnök: Ismerteti a határozati javaslatot, kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

A Gazdasági Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-5.3.3-17-2017-00013 „Zámori – Fehérvári utaknál csomópont tervezése” tárgyú pályázatban foglaltak megvalósítása érdekében kezdeményezi a határozat 1-3. mellékletét képező, MNV Zrt.-vel kötendő megállapodásokban foglaltak szerint a Magyar Állam tulajdonát képező Tárnok 040 és 041 helyrajzi számú ingatlanokon összesen 40.260 forint + áfa összegű kártalanítás megfizetése ellenében vízvezeték, szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetését szolgáló közcélú létesítmények elhelyezése érdekében szolgalmi jog/vezetékjog alapítását.

Határidő:        a kártalanítási megállapodás megkötésére 90 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

14/2021. (VI. 28.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Magyar Állam tulajdonát képező Tárnok 040 és 041 helyrajzi számú ingatlanon vízelvezetési szolgalom alapításáról

 

A Gazdasági Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-5.3.3-17-2017-00013 „Zámori – Fehérvári utaknál csomópont tervezése” tárgyú pályázatban foglaltak megvalósítása érdekében kezdeményezi a határozat 1-3. mellékletét képező, MNV Zrt.-vel kötendő megállapodásokban foglaltak szerint a Magyar Állam tulajdonát képező Tárnok 040 és 041 helyrajzi számú ingatlanokon összesen 40.260 forint + áfa összegű kártalanítás megfizetése ellenében vízvezeték, szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetését szolgáló közcélú létesítmények elhelyezése érdekében szolgalmi jog/vezetékjog alapítását.

 

Határidő:        a kártalanítási megállapodás megkötésére 90 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

15. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Magyar Állam tulajdonát képező és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő érdi 18473/12 és a 0106/3 hrsz-ú ingatlanok egy részének megvásárlására, útépítés céljára (Tolmács utca I.-II. ütem)

 

Csépán István elnök: Ismerteti a két határozati javaslatot, szavazást kér.

 

 

A szavazásra feltett I. számú határozati javaslat:

”A Gazdasági Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Érd Tolmács u. I.-II ütem a (I. ütem Velencei út- Jegyző utca között, a II. ütem a Jegyző utca és a Délibáb utca között) útépítési, forgalomtechnikai és csapadékvíz elvezetési munkálatok, megvalósításához – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásáról a Magyar Állam tulajdonában lévő (vagyonkezelő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.) érdi 18473/12 hrsz-ú, kivett, üzemi terület, vasúti pályatest, vasútállomás egyéb épületek (4 egyéb épület) minősítésű ingatlanból – a mellékelt kisajátítási változási vázrajzon jelölt - 3338 m2 nagyságú területet10.350.000,- Ft (3.100.-Ft/m2) vételáron. 

Amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a vételi ajánlatot, úgy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás megindítását.

Az ingatlanrész vásárlásra a pénzügyi fedezetet a Modern Városok Program keretén belül az „Ófalu – Duna parti gyógy-, sport illetve, kulturális turisztikai beruházás, valamint Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” elnevezésű projekt biztosítja.

Határidő:         a vételi ajánlat megtételére 90 nap

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2021. (VI. 28.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Magyar Állam tulajdonát képező és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő érdi 18473/12 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról

 

A Gazdasági Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Érd Tolmács u. I.-II ütem a (I. ütem Velencei út- Jegyző utca között, a II. ütem a Jegyző utca és a Délibáb utca között) útépítési, forgalomtechnikai és csapadékvíz elvezetési munkálatok, megvalósításához – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásáról a Magyar Állam tulajdonában lévő (vagyonkezelő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.) érdi 18473/12 hrsz-ú, kivett, üzemi terület, vasúti pályatest, vasútállomás egyéb épületek (4 egyéb épület) minősítésű ingatlanból – a mellékelt kisajátítási változási vázrajzon jelölt - 3338 m2 nagyságú területet10.350.000,- Ft (3.100.-Ft/m2) vételáron. 

 

Amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a vételi ajánlatot, úgy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás megindítását.

 

Az ingatlanrész vásárlásra a pénzügyi fedezetet a Modern Városok Program keretén belül az „Ófalu – Duna parti gyógy-, sport illetve, kulturális turisztikai beruházás, valamint Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” elnevezésű projekt biztosítja.

 

Határidő:         a vételi ajánlat megtételére 90 nap

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

A szavazásra feltett II. számú határozati javaslat:

A Gazdasági Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Érd Tolmács u. I.-II ütem a (I. ütem Velencei út- Jegyző utca között, a II. ütem a Jegyző utca és a Délibáb utca között) útépítési, forgalomtechnikai és csapadékvíz elvezetési munkálatok, megvalósításához – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásáról a Magyar Állam tulajdonában lévő (vagyonkezelő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.) érd 0106/3  hrsz-ú, kivett közút minősítésű ingatlanból – a mellékelt kisajátítási változási vázrajzon jelölt - 430 m2 nagyságú területet1.570.000,- Ft (3.650.-Ft/m2) vételáron. 

Amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a vételi ajánlatot, úgy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás megindítását.

Az ingatlanrész vásárlása a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhére történik.

Határidő:        a vételi ajánlat megtételére 90 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

16/2021. (VI. 28.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Magyar Állam tulajdonát képező és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő érdi 0106/3 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról

 

 

A Gazdasági Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Érd Tolmács u. I.-II ütem a (I. ütem Velencei út- Jegyző utca között, a II. ütem a Jegyző utca és a Délibáb utca között) útépítési, forgalomtechnikai és csapadékvíz elvezetési munkálatok, megvalósításához – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásáról a Magyar Állam tulajdonában lévő (vagyonkezelő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.) érd 0106/3  hrsz-ú, kivett közút minősítésű ingatlanból – a mellékelt kisajátítási változási vázrajzon jelölt - 430 m2 nagyságú területet 1.570.000,- Ft (3.650.-Ft/m2) vételáron. 

 

Amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a vételi ajánlatot, úgy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás megindítását.

 

Az ingatlanrész vásárlása a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhére történik.

 

Határidő: a vételi ajánlat megtételére 90 nap

Felelős: dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Igen

 

 

 

16. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat terembérleti díj csökkentéséről (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

Csépán István elnök: Terembérleti díj csökkentésével kapcsolatban érkezett kérelem.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Mennyi forintosítva

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: 4000-ft / óra helyett 2000-ft/ óra.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Kéri, hogy legközelebb szerepeljen az előterjesztésben.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban a JP Dance Company Egyesület részére táncoktatás céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. június 1-jétől 2022. június 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

17/2021. (VI. 28.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központban - a JP Dance Company Egyesület részére táncoktatás céljára -bérbe adott helyiség bérleti díja csökkentéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban a JP Dance Company Egyesület részére táncoktatás céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. június 1-jétől 2022. június 1-jéig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Nem

Kocsner János

Igen

 

17. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Pár szóban szeretné megkérni a Gazdasági Bizottságot, hogy a következő ülésre foglaljanak állást a Puszpáng utcával kapcsolatosan. Mindenki tudja, hogy a Puszpáng utcában mi történt, úgy gondolja, hogy most már tovább nem húzható ez a dolog, jó lenne, ha a Bizottság vagy a Bizottság által megnevezett 3 fős albizottság az egész ügyet körbejárná, hogy sikerült a polgármesternek úgy aláírnia, hogy nem tudta mit is ír alá igazándiból. Készíttettünk külső szakértővel egy értékbecslést, amely 17 millió forint különbözetet mutatott. Jelenleg készül egy értékbecslés bírósági értékbecslő által, előzetesen még magasabb az ár, itt 34 millió forint. Úgy érezzük, hogy az Önkormányzat nagyon sokat vesztett ezen az üzleten, úgy gondolja, hogy a bizottságnak ezt mindenképp meg kell tárgyalni, vagy három fős albizottsággal meg kell oldja ezt az ügyet, hogy mi történt ezen a területen, emellett nem lehet el menni, túl sok ez a 17 millió forint. Kéri, hogy az szerepeljen a jegyzőkönyvben.

 

Csépán István elnök: Puszpáng utcát úgy tudja jellemezni, hogy nem talál benne olyan hibát és problémát, amelyet Falusi Ferenc lát. Nem akarja senki ténykedését gátolni, elmondja véleményét. Megkeresés érkezett polgármester úrhoz - ha jól emlékszik, e-mailen - amely azt taglalta, hogy a közelben lévő cég szeretné megvásárolni ezt a két kisebb ingatlant, parkolót szeretne létesíteni. Ha nem csalnak emlékei, akkor Falusi Ferenc javaslatára azt is elfogadták, hogy az egyik ingatlanon lévő fát termeljék ki, adják rászorulóknak, ez is megtörtént. A bizottsági döntés után Falusi Ferenc jelezte valakinek, hogy nem értett egyet az ingatlanok értékesítésről szóló döntéssel. Azt, hogy ki, hogy szavazott most irreleváns. Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy volt rá 3,5 hónapos időintervallum a bizottsági ülés és a szerződés aláírása között. Ha kétely merült fel bárki részéről, Falusi Ferenc részéről is, akkor miért ne a 3,5 hó nap alatt történt meg. Személye a Gyurivill vezetését nem ismeri, Nem vélt felfedezni a bizottság részéről, személye részéről hibát. Van egy adásvételi szerződés menet. Bejött a kérelem, utána megvizsgálták, értékbecslést kérték, ezek elkészültek, ezekből indultak ki. A 3,5 hónap alatt senki nem mondta, hogy ez nem jó. Aláírták az adásvételi szerződést, eltelt 5-6 hónap, utána jelezte Falusi Ferenc, hogy véleménye szerint itt valami nem jó. Ha arra kerül a sor, szívesen elmegy bírósági tárgyalásra.

 

Kocsner János bizottsági tag: Parkolónak adtuk el, az a gyanú, hogy lakásépítés lesz a vége, módosítsuk a HÉSZ-t.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Már nem lehet, pert indít ellenünk, megnyeri, eladtuk, szerződésben nincs benne, hogy parkoló építésére vette meg, ingatlan van benne, azt épít rá, amit a HÉSZ engedélyez.

 

Csépán István elnök: Akkor rosszhiszemű vásárló volt felénk, mint Önkormányzat felé, mert a polgármesterhez beérkező e-mai azt tükrözi, hogy mint cég jövőben parkolóként szeretné hasznosítani.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: A szerződés akkor miért nem így készült el? Nincs benne a szerződésben.

 

Csépán István elnök: Nem látta a szerződést, a kérelemben parkoló van, ha ez így van, akkor pert kell indítani a cég ellen, mert nem arra vásárolta meg az ingatlant, mint a jövőbeni hasznosítási cél.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: A szerződésben miért nem szerepelt?

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője: Nem lehet beleírni a szerződésbe, nem mehetünk szembe a HÉSZ-el.  

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Erről van szó, pontosan ez a lényege, hogy nem mehetünk szembe a HÉSZ-el.

 

Csépán István elnök: Nyilván Falusi Ferenc megteszi a jogi lépéseket, vagy a másik variáció, hogy a város megtévesztés miatt semmissé nyilvánítja a szerződést, ezt indítják el jogi formában. A kérelemben parkoló létesítése szerepel.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Az előterjesztés, amit tárgyalt a bizottság, abban mi szerepelt?

 

Csépán István elnök: Az előterjesztésben az szerepelt, hogy a cég a két ingatlan külső parkolóként szeretné használni. Erre irányult az e-mail a polgármester felé.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Az ingatlannak van egy értéke, összevonás után kb. 30 millió forint körül van. Megvesznek két ingatlant, összevonják, HÉSZ megengedi a társasház építését. A szerződés úgy készült, hogy nincs benne a hasznosítás célja. Ebben a témában mehetünk bárhova. Kimegy egy információ, azóta gazban hever az egész terület, nem történik semmi. Egy közvagyonból 17 millió forint eltűnik, ez borzasztó.

 

Csépán István elnök: Vállalja a bírósági eljárást, nem kapott ezért semmit, nem ismeri a tulajdonosi kört, nem akart senkit helyzetbe hozni, előterjesztés került a bizottság elé, a bizottság jóhiszeműen döntött. Megjegyzi, ha az elmondottak így vannak, akkor mindenki meg lett vezetve. Úgy emlékszik, hogy az egyik ingatlan régi helyrajzi számon hasznosíthatatlan, összevonva már lehet, hogy más.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Itt az információ hiánya, nincs információja a bizottsági tagoknak. Először itt kellene megvizsgálni, hogy lehet helyrehozni ez azt ügyet. 

 

Csépán István elnök: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

 

A Gazdasági Bizottság ülése 16 óra 40 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

      Andrasek Mónika                                                                        Csépán István

        elnökhelyettes                                                                                      elnök