1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására

 

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Beszélj Velem Alapítvány öt érdi sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelését látja el köznevelési szerződés alapján.

A 2021. évi terveik között vannak nagyon jó elképzelések, pl. az óvodás busz. Sajnos a jelenleginél nagyobb támogatást nem tudunk nekik biztosítani.  

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, felteszi véleményezésre a határozati javaslatot.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslat:

 "Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés 3.3.7. pontja alapján – a Beszélj Velem Alapítvány (1221 Budapest, Alkotmány utca 2.) – 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót elfogadja.”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

 

1/2021. (VI.24.) KÖMIB

állásfoglalás

 

a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslatot.

 

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára

 

Gregus László elnök: Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az új Topoly utcai központ elkészült, ez ingatlan változásokat hozott magával.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Határozati javaslat II-ről kell most szavazni: a régi Parkvárosi Közösségi Ház épületéről van szó, melyből a Szociális Gondozó Központ dolgozói kiköltöztek, a javaslat szerint ezért visszakerülhet a művelődési központhoz. Jelenleg is használják civil szervezetek, közösségek. A működtetéshez szükséges plusz két státuszról is szavazni kell.

 

T. Mészáros András bizottsági tag: Véleménye szerint a Parkvárosi Közösségi Ház melletti 2 telket meg kellene vásárolni, (a körforgalom irányába 2 db házas ingatlant), a közösségi ház mögötti terület az önkormányzat tulajdonában van. Így egy új közintézményhez szükséges terület alakulhatna ki. Az épület az 1940-es években épült mozi céljára, bontásra érett. Ez félmegoldás, nem támogatja a határozati javaslatot.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Ez átmeneti megoldás, addig is gazdát kell találni az épületnek.

 

Gregus László elnök: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, felteszi véleményezésre a Határozati javaslat II-t.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslat:

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 191/2020. (XI. 26.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2021. szeptember 1. napjától a 3. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 4. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ álláshelyeinek számát 2021. augusztus 1. napjától 19,5 főben állapítja meg. A személyi juttatás és járulék összegének előirányzata 2.530.000 forinttal megnövelésre és a város 2021. évi költségvetésében annak soron következő módosításakor átvezetésre kerül.

A Közgyűlés a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

2/2021. (VI.24.) KÖMIB

állásfoglalás

 

a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozataláról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslat II-t.

 

 

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Nem

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához

 

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a további csatlakozást.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, felteszi véleményezésre a Határozati javaslatot.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához.

 A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben felhasználható keretösszeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város 2022. évi költségvetésében biztosítani szükséges.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2022. évi költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel.”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

3/2021. (VI.24.) KÖMIB

állásfoglalás

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslatot.

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

 4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Tehetséggondozó Ösztöndíj és az Esélyteremtő Ösztöndíj pályázatok kiírására

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a most távol levő Varga László bizottsági tagtól előzetesen kikérte véleményét az idei ösztöndíj kiírásával kapcsolatosan. Varga László szerint megfontolandó a külföldi oktatási intézményben tanuló diákok jogosultsága. Vitára bocsátja ezt.

 

Bakos Petra bizottsági tag: Véleménye szerint az „államilag elismert külföldi nevelési-oktatási intézmény” Magyarországon működő intézményt jelent. Ezért nem zárná ki a pályázatból.

 

Gregus László elnök: A jogosultsági feltételeknél szerepel az igazolatlan mulasztás, melyet javasol kivenni. Vitára bocsátja.

 

Csengeri Attila bizottsági tag: Nem javasolja kivenni, ez is egy szűrő, sokan jelentkeznek erre a pályázatra.

 

T. Mészáros András bizottsági tag: Javasolja, hogy minden rendelet módosítást igénylő javaslatot írásban terjesszenek a Bizottság elé.

 

Gregus László elnök: Mivel további hozzászólás nem volt, felteszi szavazásra a határozati javaslatokat.

 

A szavazásra feltett határozati javaslatok:

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 5. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – a Tehetséggondozó Ösztöndíj 2021/2022. tanévre vonatkozó pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.”

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

 Az ösztöndíj célja

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tehetséggondozó Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak. 

Jogosultsági feltételek

A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben

a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,

b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és

c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanévben kimagasló, de legalább a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri.

Alapfokú nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggondozó Ösztöndíjban legkorábban a hatodik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

 • Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás
 • Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről)
 • Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van)
 • A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is)

A pályázatot - a pályázó által aláírva - 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3.), vagy postai úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1. Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap.

A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt:

a) a pályázó tanulmányi eredménye,

b) a pályázó családjában élő eltartottak száma.

Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

A döntésre jogosult a pályázó tanulmányi eredményén túl figyelembe veheti a műveltségi vagy szakmai versenyeredményeit is.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik.

 Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság”

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

6/2021. (VI.24.) KÖMIB

határozat

 

a Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat kiírásáról

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 5. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – a Tehetséggondozó Ösztöndíj 2021/2022. tanévre vonatkozó pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.

 

Határidő: a pályázat megjelentetésére 2021. augusztus 20.

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

 

Az ösztöndíj célja

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tehetséggondozó Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak.

 

Jogosultsági feltételek

 

A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben

 

a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,

b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és

c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanévben kimagasló, de legalább a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri.

 

Alapfokú nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggondozó Ösztöndíjban legkorábban a hatodik évfolyamtól lehet részesülni.

 

 

A pályázat benyújtásának szabályai

 

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

 

 • Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás
 • Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről)
 • Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van)
 • A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is)

 

A pályázatot - a pályázó által aláírva - 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3.), vagy postai úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1. Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.

 

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

 

A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap.

A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt:

a) a pályázó tanulmányi eredménye,

b) a pályázó családjában élő eltartottak száma.

 

Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

A döntésre jogosult a pályázó tanulmányi eredményén túl figyelembe veheti a műveltségi vagy szakmai versenyeredményeit is.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

 

Az ösztöndíj összege és folyósítása

 

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára.

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik.

 

 Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.

 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

 

A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 16. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – az Esélyteremtő Ösztöndíj 2021/2022. tanévre vonatkozó pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.”

„Melléklet a …/2021.(VI.24.) KÖMIB határozathoz

PÁLYÁZATI KIírás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS esélyteremtő ÖSZTÖNDÍJÁRA

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben:

a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,

b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik,

c) tanulmányi eredménye a 3,5-es átlagot eléri,

d) magatartása jó vagy példás, és

e) igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia:

a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,

b) családba fogadott,

c) átmeneti nevelésben részesülő,

d) védelembe vett,

e) ideiglenes hatállyal elhelyezett,
f) utógondozói ellátásban részesülő.
Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

 • Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás
 • Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről)
 • Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van)
 • A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulóknak, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban részesülő pályázó esetén, annak fennállását igazoló határozat másolata
 • A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is)

A pályázatot - a pályázó által aláírva - 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3.), vagy postai úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1. Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: ” Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap.

A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik.

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

 

7/2021. (VI.24.) KÖMIB

határozat

 

az Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat kiírásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 16. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – az Esélyteremtő Ösztöndíj 2021/2022. tanévre vonatkozó pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.

 

Határidő:a pályázat megjelentetésére 2021. augusztus 20.

 

 

Melléklet a 7/2021.(VI.24.) KÖMIB határozathoz

 

 

PÁLYÁZATI KIírás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS esélyteremtő ÖSZTÖNDÍJÁRA

 

 

Az ösztöndíj célja

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak.

 

Jogosultsági feltételek

 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben:

 

a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,

b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik,

c) tanulmányi eredménye a 3,5-es átlagot eléri,

d) magatartása jó vagy példás, és

e) igazolatlan mulasztása nincs.

 

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia:

 

a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,

b) családba fogadott,

c) átmeneti nevelésben részesülő,

d) védelembe vett,

e) ideiglenes hatállyal elhelyezett,
f) utógondozói ellátásban részesülő.

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

 

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

 

A pályázat benyújtásának szabályai

 

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

 

 • Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás
 • Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről)
 • Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van)
 • A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulóknak, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban részesülő pályázó esetén, annak fennállását igazoló határozat másolata
 • A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is)

 

A pályázatot - a pályázó által aláírva - 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3.), vagy postai úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1. Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: ” Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.

 

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

 

A pályázatok elbírálása

 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap.

A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

 

Az ösztöndíj összege és folyósítása

 

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára.

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik.

 

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.

 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 

 

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

 5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Gregus László elnök:  Ismerteti a „Könyvkerék” nevű programot, melyet a Szegedi Egyetem tanára, könyvtár tanszék vezetője indított el.  Megkereste a várost. A program lényege, hogy selejtezésre váró, kidobandó könyveket gyűjtenek össze önkéntesek segítségével. A cél az, hogy könyv ne kerüljön a kukába. Ezért országszerte kiépítenek egy hálózatot, melyek gyűjtőpontokat működtetnek. Innen egy adatbázis segítségével eljuttatják a könyveket a megfelelő helyre, ahol igény van rá. Nemzetközi pályázatok is vannak erre a célra. Ezt a tevékenységet egy bejegyzés alatt álló egyesület fogja végezni, mely alapító okiratába Érd városa is bekerülhetne, mint alapító tag. Egy megfelelő helyszín szükséges a könyvek tárolására. Ehhez kéri a Bizottság támogatását. A következő ülésre kívánja előterjeszteni.

 

Gál Alex bizottsági tag: Megéri utaztatni ezeket a könyveket? Amit mások kidobnának, esetleg nem képviselnek olyan értéket.

 

Gregus László elnök:  Akinek szüksége van rá, annak érték.

 

Csengeri Attila bizottsági tag: A tárolását hogy lehet megoldani ezeknek a könyveknek?

 

Gregus László elnök:  Tőlünk kérnek helyet erre a célra. Azokat a könyveket, amelyek nem kellenek senkinek, könyvszobrászat céljára lehetne átadni.

 

T. Mészáros András bizottsági tag:  Véleménye szerint ez az ötlet életszerűtlen, nem működik. Nem támogatja.

 

Gregus László elnök:  Elmondja, hogy a következő bizottsági ülésre beterjeszti, kéri a Bizottság támogatását.  Az egyebek napirendi pont után a nyilvános ülést bezárja, a következő napirend megtárgyalása zárt ülés keretén belül folytatódik.

 

 

 

 

 

A Bizottság nyilvános ülése 16.15 órakor ért véget.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

  Balla Imre                                                                                                  Gregus László

bizottsági tag                                                                                                        elnök