JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2024. január 22-én 09:00 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Csépán István elnök

Andrasek Mónika bizottsági tag

dr. Bács István bizottsági tag

Bilik Jánosné bizottsági tag

Csornai Károly bizottsági tag

Gál Alex bizottsági tag

Kocsner János bizottsági tag

                       

Meghívottak: Dr. Csupor Endre aljegyző

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály vezetője

Vargáné Dunai Mónika, a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Habina-Ajtai Nóra, a Szociális és Egészségügyi Osztály ügyintézője

                              

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd, Felső utca 39. alatti, 6. számú szolgálati lakás bérbeadása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek

           

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 7 tag van jelen, így a bizottság határozatképes. Felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2024. január 22-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 1. A Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd, Felső utca 39. alatti, 6. számú szolgálati lakás bérbeadása

Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:           Csépán István elnök”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának jelenlévő 7 tagja a Bizottság 2024. január 22-ei nyilvános ülésének napirendjét 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

1/2024. (I. 22.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2024. január 22-ei nyilvános ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2024. január 22-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd, Felső utca 39. alatti, 6. számú szolgálati lakás bérbeadása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Csépán István elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

igen

dr. Bács István

igen

Bilik Jánosné

igen

Csépán István

igen

Csornai Károly

igen

Gál Alex

igen

Kocsner János

igen

 

1. N PIRENDI PONT

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

Csépán István elnök: Az előterjesztésben felsorolt érdi ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésére tesz javaslatot az előterjesztő. A javaslatban szereplő Bagoly utcai ingatlan nem beépíthető, azért nem ÁFA-s.

 

Kocsner János bizottsági tag: Mi van a közművekkel, kapnak építési engedélyt?

 

Csépán István elnök: A HÉSZ kidolgozása folyamatban van. Az ingatlanokon egyetlen új lakóegység alakítható ki, ebből adódóan a közműellátottság adott, kivétel a Bagoly utcai ingatlan, amely nem beépíthető.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Nem kellene szélesebb körben meghirdetni?

 

Csépán István elnök: Tudomása szerint a közgyűlés szeptemberi döntését követően több oldalon meghirdették az ingatlanok értékesítését. Hátránya az önkormányzati értékesítésnek, hogy a forgalmi értéket még növeli az ÁFA.

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály vezetője: Azért is kellene meghirdetni az ingatlanokat, mert most még érvényesek a 2023. augusztus végén elkészített értékbecslések.

 

Gál Alex bizottsági tag: Kérdése, hogy akkor is van ÁFA, ha az értékesítést egy önkormányzati tulajdonú ingatlanokat kezelő cég végzi?

 

Csépán István elnök: Ha lenne vagyonkezelő, akkor nincs ÁFA. Mivel több kérdés, észrevétel nincs, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

helyrajzi szám:

cím:

terület: (négyzetméter)

kikiáltási ár: (forgalmi érték)

5183/1

Korponai u. 24.

681

31.300.000,-Ft + Áfa

5183/2

Tátra u. 7.

681

31.300.000,-Ft + Áfa

5902

Börzsöny u. 12/A.

767

31.600.000,-Ft + Áfa

3349

Egervári u. 76.

1135

41.100.000,-Ft + Áfa

5241

Késmárki u. 63.

988

38.800.000,-Ft + Áfa

5252/1

Késmárki u. 52-1.

903

34.200.000,-Ft + Áfa

5252/2

Késmárki u. 52-2.

907

35.600.000,-Ft + Áfa

5073

Kolozsvári u. 16.

690

27.500.000,-Ft + Áfa

3343

Szigetvári u. 88.

591

24.500.000,-Ft + Áfa

16744/7

Bagoly u.

154

4.100.000,- Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete az új helyi építési szabályzat készítésének időszakára, településrendezési feladatai megvalósulásának biztosítása érdekében, a kertvárosias lakóterület (Lke) és településközpont (Vt) övezetekbe tartozó ingatlanokra változtatási tilalmat rendelt el.

A rendelet hatálya nem terjed ki azon tevékenységek esetére, melyek után az építési telken kizárólag és legfeljebb egyetlen új lakóegység marad vagy alakul ki.

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, azok közterületről köthetők be.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2024. március 26. (kedd) 16 óra 30 percig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Főosztály).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán +36 23 522 397 vagy a +36 23 522 362 telefonszámon.

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2024. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

Határidő:        honlapon történő megjelenésre – 2024. január 31.

árverseny lebonyolítására – 2024. április 16.

folyamatos hirdetésre – 2024. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

1/2024. (I. 22.) állásfoglalása

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

igen

dr. Bács István

nem

Bilik Jánosné

igen

Csépán István

igen

Csornai Károly

igen

Gál Alex

igen

Kocsner János

igen

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

Csépán István elnök: A Közgyűlés a 150/2022. (VI.23.) határozatával döntött az Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található Dr. Staud József Egészségházban található 101, 102, 103, 104  számmal jelzett, összesen 26,63 m2 alapterületű helyiségeknek a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról ,,egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” közfeladat ellátása érdekében. A társaság most kérelmet nyújtott be, melyben a felsorolt helyiségek ingyenes használatának közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte. Kérelmében a praxis ellátásának pénzügyi optimalizálására hivatkozott. Az épületben működő további egészségügyi szolgáltatók részéről a helyiség használatával kapcsolatos igény nem merült fel.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Több észrevétele van. Egyik, hogy az előterjesztés nem tartalmazza, hogy a későbbiekben mi lesz ezekkel a helyiségekkel. Másik észrevétele, hogy az alaprajzon látható 101-s szám több, mint negyven négyzetméteres lépcsőház. Itt van közösköltség?

 

Csépán István elnök: Többen használják a lépcsőházat, így a közlekedési lehetőség rá eső hányadát használatba kellett adni.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A határozati javaslatban úgy szerepel, hogy a határozat mellékletét képező alaprajz szerint 101, 102, 103, 104 jelű helyiségek kikerülnek a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft. használatából.

 

Csépán István elnök: A lépcsőház is helyiség, szeretne a Bizottság választ kapni a felvetéseke. Kéri, hogy dr. Csupor Endre aljegyző és Mayer Péter főosztályvezető jöjjenek át az ülésre a felmerülő észrevételekre választ adni. Kérdése, hogy a Humán-szolgáltatási Főosztály miért érintett az előterjesztés kapcsán?

 

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály vezetője: A háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötésével, megújításával kapcsolatos javaslatokat a Humán-szolgáltatási Főosztály készíti elő.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Megnézte az eredeti határozatot, abban is így szerepelnek a helyiségek, tehát most ugyanúgy kell visszavenni.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Négy ingatlanról van szó, ezek egyenként mekkorák, milyen funkciót töltenek be, milyen állapotban vannak, mire tervezzük használni?

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: A házorvosi feladatok ellátása mellett a kérelmező egyéb tevékenységre is igényelt helységet, arról, hogy milyen célra, arról a Humán-szolgáltatási Főosztály tudna felvilágosítást adni. A Közgyűlés úgy döntött, hogy a háziorvosi feladatok ellátására kötött szerződés egészüljön ki a Dr. Staud József Egészségházban található 101, 102, 103, 104 számmal jelzett helyiségekkel is. A társaság most kérelmet nyújtott be, melyben a felsorolt helyiségek ingyenes használatának közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte.

 

Csépán István elnök: Közös költség érinti ezeket az ingatlanokat?

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Igen, és nyilván már nem akar rezsit fizetni. A kérelmező a Humán-szolgáltatási Főosztályt arról tájékoztatta, hogy nem kívánja ezeket a helyiségeket használni, és szeretné, ha ezek kikerülnének a szerződéséből. Jogi részét el tudja mondani, mely szerint most a bizottságnak a helyiségek visszavételéről kell döntést hoznia, ezek után kikerülnek a szerződéséből a jelzett helyiségek.

 

Csépán István elnök: Jövőben mit szeretnénk kezdeni a helyiséggel, hogy nézett ki a helyiség, amikor megkapta a szolgáltató, ki veszi át, ki van-e fizetve a közös költség?

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Gyakorlati részét nem tudja megmondani, nem ismeri, hogy milyen állapotban vannak a helyiségek. Tudomása szerint a szerződésben rögzítve van, hogy eredeti állapotban kell visszaadni a helyiséget.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Miért így alakult ki a helyiséglista, ha társasházi közös helyiség? Az eredeti határozat is a teljes 101-s helyiségről szól. Ki tudja megmondani, hogy mi lesz a helyiséggel?

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Az Érdi Városgazda üzemeltetésében van. Gyanítja, hogy minden használónak szerepel a 101-s helyiség.

 

Vargáné Dunai Mónika, a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője: A további hasznosításról nem tud semmit mondani, annyit tud, hogy az épületben működő további egészségügyi szolgáltatók részéről a helyiség használatával kapcsolatos igény nem merült fel. Korábban körzeti megbízotti irodának volt kialakítva, nem használták, majd a kérelmező kérte használatát, de most szeretné visszaadni a helyiségeket. Az Érdi Városgazda fogja átvenni a helyiséget. Adatai nincsenek arról, hogy a költségeket fizették-e.

 

Csépán István elnök: A helyiség visszavétele után majd kérik Somogyi Tamást, az Érdi Városgazda vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy történt meg a helyiségek átvétele.

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Alapvetően a háziorvosi feladat-ellátáshoz kapcsolódnak ezek a helyiségek. Alapesetben úgy működik, hogy amikor a feladat-ellátási szerződést tárgyalja a közgyűlés, a haszonkölcsön szerződés azzal együtt mozog. Ez azért speciális eset, mert a kérelmező a háziorvosi feladatain túl kérte egyéb tevékenység végzéséhez a helyiségeket.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Megnézte a szerződést, teljes káosz, később rendbe kell tenni, a szerződésben nem 101 van, hanem I01. Maga az alapszerződés sem szól arról, hogy az I01-t odaadjuk, hanem úgy van, hogy az iroda I-hez tartozik a 2, 3, 4-s kiszolgáló helyiség.

 

Csépán István elnök: Megköszöni a Humán-szolgáltatási Főosztály munkatársainak részvételét az ülésen. Szerepeljen a jegyzőkönyvben, ha egy főosztályvezető, osztályvezető meghívót kap az osztályát érintő előterjesztés kapcsán a bizottság ülésére, akadályoztatása esetén gondoskodjon helyettesítéséről. Nehéz volt a javaslat tárgyalása, mivel háziorvosi praxis működésével kapcsolatos kérdések merültek fel. Mivel több kérdés, észrevétel nincs, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a Közgyűlés 111/2021. (VI.02.) számú határozata alapján a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel háziorvosi alapellátási feladatok működtetése céljából határozott időre megkötött haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel úgy módosítja, hogy – a határozat mellékletét képező alaprajz szerint 101, 102, 103, 104 jelű helyiségek – kikerülnek a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft. használatából.

A Gazdasági Bizottsága felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződés módosítását írja alá.

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős :           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel háziorvosi alapellátási feladatok működtetése céljából megkötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

2/2024. (I. 22.) határozata

 

a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel háziorvosi alapellátási feladatok működtetése céljából megkötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a Közgyűlés 111/2021. (VI.02.) számú határozata alapján a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel háziorvosi alapellátási feladatok működtetése céljából határozott időre megkötött haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel úgy módosítja, hogy – a határozat mellékletét képező alaprajz szerint 101, 102, 103, 104 jelű helyiségek – kikerülnek a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft. használatából.

 

A Gazdasági Bizottsága felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződés módosítását írja alá.

 

Határidő:         30 nap a szerződés megkötésére

Felelős :           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozat mellékletét képező alaprajz .pdf formátuma miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

igen

dr. Bács István

igen

Bilik Jánosné

igen

Csépán István

igen

Csornai Károly

igen

Gál Alex

igen

Kocsner János

igen

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érd, Felső utca 39. alatti, 6. számú szolgálati lakás bérbeadása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

Csépán István elnök: Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – úgy dönt, hogy az Önkormányzat bérbe adja az Érd, Felső utca 39. (helyrajzi szám: 22765) 6. ajtószám alatti, 53 négyzetméter alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakását szolgálati jelleggel 2024. március 1. napjától 2026. március 1. napjáig, de legfeljebb Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén védőnői munkaköre ellátásáig Huszár Anita részére havi 42.400,- Ft + Áfa bérleti díjért.

Határidő:        a szerződés aláírására 2024. február 29.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül az Érd, Felső utca 39. alatti, 6. számú szolgálati lakás bérbeadásáról az alábbi határozatot hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

3/2024. (I. 22.) határozata

az Érd, Felső utca 39. alatti, 6. számú szolgálati lakás bérbeadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – úgy dönt, hogy az Önkormányzat bérbe adja az Érd, Felső utca 39. (helyrajzi szám: 22765) 6. ajtószám alatti, 53 négyzetméter alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakását szolgálati jelleggel 2024. március 1. napjától 2026. március 1. napjáig, de legfeljebb Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén védőnői munkaköre ellátásáig Huszár Anita részére havi 42.400,- Ft + Áfa bérleti díjért.

 

Határidő:         a szerződés aláírására 2024. február 29.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

igen

dr. Bács István

igen

Bilik Jánosné

igen

Csépán István

igen

Csornai Károly

igen

Gál Alex

igen

Kocsner János

igen

 

 4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Egyebek

 

 

Bilik Jánosné bizottsági tag: A bizottság októberi ülésén, amikor elfogadták a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési tervet, jelezte, hogy az Ágnes utca elején – ahol ki lehet menni Érd-Alsó vasútállomásra – ismét helyezzenek el sótároló edényt. Akkor Bán Szvetlána, a Városfejlesztési és Beruházási Osztály vezetője ígéretet tett arra, hogy jelezni fogják az Érdi Városgazdának. Nem lett kitéve sótároló edény, többen is elestek. 

 

Csépán István elnök: Az ülés után jelezni fogja Somogyi Tamásnak, az Érdi Városgazda intézményvezetőjének.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Kérdése, ha nem a város kezelésében lévő főutakkal, kereszteződésekkel, csomópontokkal kapcsolatban merül fel probléma – kátyú  van – ki foglalkozik, hogy minél gyorsabban megoldódjon a probléma, mert a Tesconál lévő körforgalomban van egy nagy kátyú.

 

Csépán István elnök: A Városfejlesztési és Beruházási Főosztálynál kell jelezni a problémát, akik továbbítják az Érdi Városgazda felé, ha nem az intézményhez tartozik az útszakasz, akkor megkeresik az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t.

 

Bilik Jánosné bizottsági tag: Amikor van egy bejelentés a Városfejlesztési és Beruházási Főosztály felé, miért nem kap visszajelzést a bejelentő?

 

Csépán István elnök: Ennek ellent kell mondania, napokban tett bejelentést, melyre kapott visszajelzést.

 

Bilik Jánosné bizottsági tag: Saját példáját kell akkor, hogy említse. Az Ágnes utcánál van egy gázfogadó és nyomásszabályozó állomás, lehetett látni, hogy valaki próbált ott gyújtogatni, bejelentette a Városfejlesztési és Beruházási Főosztálynak, fotót is csatolt, nem kapott semmilyen választ, de jelezte a problémát a gázművek felé is, akik ki is mentek megnézni. Véleménye szerint itt térfigyelő kamerát is el lehetne helyezni.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Kérdése, hogy a Tárnok-Sóskút határában épülő akkuipari beruházás mennyire érinti Érdet? A sajtóban olvasta, hogy elég nagy felháborodás van, közel van a tárnoki lakóházakhoz.

 

Csépán István elnök: Erről talán Tetlák Örs alpolgármester tudna bővebb felvilágosítást nyújtani, tudomása szerint valójában nem építettek semmit, hanem egy régi raktárépületet vettek meg.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Ahogy olvasta, akkumulátor fedlapokat fognak gyártani.

 

Csépán István elnök: A cikkekből az is kiderül, hogy Sóskút Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a beruházás támogatásáról. Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

A Gazdasági Bizottság ülése 10 óra 05 perckor befejeződött.

 

 1. m. f.

 

 

 

Csornai Károly

bizottsági tag

Csépán István

elnök