JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2024. január 25-én 09:45 órakor, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) 117. tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Csépán István elnök

Andrasek Mónika bizottsági tag

dr. Bács István bizottsági tag

Bilik Jánosné bizottsági tag

Csornai Károly bizottsági tag

Gál Alex bizottsági tag

Kocsner János bizottsági tag

                       

Meghívottak: Szűcs Gábor alpolgármester

Dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály vezetője

                               Kuslits Tibor főépítész                

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

  1. A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. (hrsz.: 6527) szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Csépán István elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a meghívottakat, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 7 tag van jelen, így a bizottság határozatképes. Felkéri Csornai Károly bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Csornai Károly bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

Csépán István elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2024. január 25-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

  1. A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. (hrsz.: 6527) szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Határidő:        azonnal

Felelős:           Csépán István elnök”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának jelenlévő 7 tagja a Bizottság 2024. január 25-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

4/2024. (I. 25.) határozata

 

a Gazdasági Bizottság 2024. január 25-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 2024. január 25-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

  1. A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. (hrsz.: 6527) szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Csépán István elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

igen

dr. Bács István

igen

Bilik Jánosné

igen

Csépán István

igen

Csornai Károly

igen

Gál Alex

igen

Kocsner János

igen

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. (hrsz.: 6527) szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Alapvetően arról döntünk, hogy egy HÉSZ módosítási folyamat meginduljon, amelynek keretében a beruházó, az önkormányzat és a településtervező kialakítja végleges koncepcióját, amely vissza fog kerülni a Közgyűlés elé. Az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti telekre még az 1950-60-as években lehetett, amikor bejegyeztek egy alábányászott terültet, ami majdnem minden beruházást gátol. Ennek a levételére van szükség. A beruházó Rossmann áruháznak szeretné az általa felépített épületet bérbe adni, rendelkezik szerződéssel. Egy szintes épületről van szó, ahol van két üzlet, raktár, kerékpártároló. A parkolók kialakítása tekintetében van eltérő vélemény, melyet rendeznek a HÉSZ-ben.

 

Kocsner János bizottsági tag: Nincs rendesen betömedékelve a terület.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A telepítési tanulmánytervben több oldalas szakvélemény benne van, hogy a kőzetrétegek a tervezett építmény teherviselésére alkalmasak. Mindenképp erre oda fogunk figyelni, hogy a beruházó készíttessen még egy szakértői véleményt.

 

Csépán István elnök: A területet a Szolnoki Bányakapitányság felügyeli, aki véleményezésre megkapja a HÉSZ-t is.

 

Kuslits Tibor főépítész: Azt kell kikötni, hogy részletes talajmechanikai vizsgálat készüljön.

 

Csépán István elnök: Mivel több észrevétel nincs, szavazást kér a határozati javaslatról.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a határozat melléklete szerinti telepítési tanulmányterv alapján az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti, 6527 helyrajzi számú földrészletre vonatkozó helyi építésügyi előírásoknak a megjelölt cél érdekében történő módosítása kidolgozását.

  1. A Közgyűlés egyetért az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti telekre vonatkozó helyi építésügyi előírásai módosításáról szóló telepítési tanulmánytervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az alábbi feltételekkel írja alá:

A településrendezési szerződésben az Önkormányzat részéről az alábbi vállalások kerülnek rögzítésre:

- a településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy a helyi építési szabályzat telepítési tanulmány kezdeményezéseit figyelembe vételével készített módosítása tervezetét a Közgyűlés elé terjeszti.

A Fejlesztő, a cél megvalósítója a fejlesztés megvalósításával párhuzamosan a következő kötelezettségeket vállalja:

- a készülő településterv érintett területre vonatkozó előírásai módosításának költségei viselője lesz.

Határidő:        azonnal, illetve a településrendezési szerződésben foglaltak szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A telepítési tanulmányterv .pdf formátuma miatt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint településrendezési szerződés megkötéséről az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

2/2024. (I. 25.) állásfoglalása

 

az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint településrendezési szerződés megkötéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmányterv támogatására, valamint településrendezési szerződés megkötésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

igen

dr. Bács István

igen

Bilik Jánosné

igen

Csépán István

igen

Csornai Károly

igen

Gál Alex

igen

Kocsner János

igen

 

 

Csépán István elnök: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

A Gazdasági Bizottság rendkívüli ülése 09 óra 55 perckor befejeződött.

 

  1. m. f.

 

 

 

Csornai Károly

bizottsági tag

Csépán István

elnök