J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2024. január 30-ai a Polgárok Háza 117. tárgyaló termében tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

A megválasztott 11 bizottsági tagból 6 fő van jelen: Csornainé Romhányi Judit elnök, Gregus László, Balla Imre, Fülöp Sándorné, Demjén Attila és Tímár Istvánné

 

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Mayer Péter Humán-szolgáltatási Főosztályvezető

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 11 tagjából 6 tag van jelen, így a bizottság határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Gregus László bizottsági tagot kéri fel.

 

Gregus László bizottsági tag a felkérést elfogadja

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

  1. Új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó javaslat
  2. Háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatása

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságának jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

5/2024. (I. 30.)

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2024. január 30-ai

 rendkívüli nyilvános ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2024. január 30-ai rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. Új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó javaslat
  2. Háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatása

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Távol

Szentes Gyula

Távol

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó javaslat

 

 

Mayer Péter Humán-szolgáltatási Főosztályvezető: Elmondja, hogy a felnőtt háziorvosi és a gyermek háziorvosi körzetek elég nagy létszámúak. Erre tekintettel kezdeményezi az előterjesztő, hogy új körzetet alakítson ki az Önkormányzat. A Bajcsy-Zsilinszky úti rendelő adott, ahonnan a védőnők kiköltöztek.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Mivel nincs kérdés, hozzászólás szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a lakosságszám növekedésére és a jelenlegi körzetek magas lakosságszámára tekintettel – kezdeményezi Érd Megyei jogú város területén új háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet kialakítását.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az új körzetek kialakítása érdekében folytassa le az előkészítő egyeztetéseket a rendelő épületének tulajdonosával, az érintett praxisokkal továbbá a praxiskezelővel.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        2024. június 30.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

12/2024. (I. 30.)

állásfoglalása

 

új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó javaslatról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Távol

Szentes Gyula

Távol

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatása

 

 

Mayer Péter Humán-szolgáltatási Főosztályvezető: Elmondja, hogy tavaly január 1-től az alapellátáshoz tartozó háziorvosi ügyelet hatásköri és jogszabályi szempontból az Önkormányzattól elkerült és állami feladattá vált. Ennek az állami feladatnak az átvétele folyamatosan történt a 2023-as évben, az Országos Mentőszolgálat hónapról hónapra újabb vármegyéket vont be az ügyeleti rendbe és most került sor Pest Vármegyére. Február 1-től a jelenlegi rendszer átalakul, a feladat az Országos Mentőszolgálathoz kerül. Ezzel összefüggésben az önkormányzatnak a feladat-ellátási kötelezettsége megszűnik. A Mentőszolgálat munkanapokon 22 órától másnap reggel 8 óráig biztosít ügyeletet, amit a 1830-as telefonszámon lehet elérni. A telephelye ugyanott van, ahol eddig volt, a Szabadság u. 9. szám alatt, illetve délutánonként 16 óra és 22 óra között a háziorvosokból szervez ügyeletet az OMSZ. A háziorvos ezt a feladatot vagy személyesen látja el, vagy saját maga helyettesítéséről gondoskodik. 8 óra és 16 óra között azonban nincsen ügyelet, ebben az időszakban minden háziorvosnak a saját körzetében kötelessége rendelkezésre állni, elérhetőnek lenni. Ez a változás a háziorvosoknak lényegében többlet terhet jelent, valamint többlet órát, ezeket próbálja az Önkormányzat finanszírozni. Ennek pontos formája még kimunkálás alatt van, Polgármester úr többször is tárgyalt háziorvosokkal, illetve a szomszédos települések polgármestereivel.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a napközbeni szolgáltatási idő 8 órán túlnyúló része tekintetében a 2024. évi költségvetésben fedezetet biztosít az érintett háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisok támogatására.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény felmérésére és a szükséges fedezetnek a 2024. évi költségvetésben történő tervezésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        A 2024. évi költségvetés hatályba lépése”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

13/2024. (I. 30.)

állásfoglalása

 

háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Gregus László

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Távol

Szentes Gyula

Távol

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Megköszöni a jelenlétet és bejelenti, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság rendkívüli nyilvános ülését bezárja.

 

 

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottság rendkívüli nyilvános ülése 8:00 perckor befejeződött.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

       Csornainé Romhányi Judit                                                          Gregus László                                                                   

                      elnök                                                                                bizottsági tag