Tisztelt Közgyűlés!

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

1.1.Általános indoklás 

Az Országgyűlés 2017. június 15-én fogadta el a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

A 2017. évi költségvetési rendelethez kapcsolódóan Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetési koncepciót nem alkotott, tekintettel arra, hogy az annak elkészítésére vonatkozó rendelkezés az Áht. előírásai közül hatályon kívül helyezésre került.  Ugyanakkor Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 21-i ülésén megalkotta a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletet, amely az éves költségvetési rendelet elfogadásáig meghatározza a gazdálkodás kereteit. 

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet az előző évekhez hasonlóan korrigált bázis szemlélet megtartásával, a Közgyűlés által korábban hozott döntéseket, vállalt kötelezettségeket figyelembe véve készült. A korábbi évekhez hasonlóan a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítése során is figyelembe kellett vennünk számos jogszabály módosítást, amelyek a számviteli és gazdálkodási előírásokat érintették. 

A költségvetési rendelet szerkezeti felépítését, valamint a kötelező tartalmi elemeket a következő jogszabályok rögzítik: 

  1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr);
  2. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény;
  3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;
  4. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
  5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet. 

A költségvetési rendelet-tervezet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkciónként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazza a 2018. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és intézmények megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat. 

A költségvetési rendelet mellékletét képező, számszaki adatokat tartalmazó táblázatok szerkezeti felépítése az előző évekhez képest nem változott: a tervezés a 2018. évben is a Forrás SQL rendszer költségvetés tervezési modulja alkalmazásával történt.

A számviteli adatszolgáltatási követelmények aktuális előírásainak figyelembe vételével a 2018. évi rendelet-tervezet előirányzatait Ft-ban határoztuk meg. 

A rendelet-tervezet szerinti költségvetési főösszeg 57.378.363.797 Ft, amely hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között szerepel a 2017. év decemberben megelőlegezett, a Magyar Államkincstár által folyósított központi költségvetési támogatás a 2018. január havi finanszírozás megelőlegezésére átutalt összege 108.200.902 Ft összeggel.

A költségvetési rendelet-tervezetben a 2017. évi maradványból 16.157.481.134 Ft összeg szerepel, amely a zárszámadás elfogadását követően, a 2018. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával épül be teljes és pontos összeggel a költségvetésbe. 

2. Bevételek tervezése 

2.1. Önkormányzat bevételei

Az önkormányzati törvény és az Áht. alapján az önkormányzat bevételeit képezik a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei. 

2.1.1.  Központi költségvetésből származó támogatások 

Az önkormányzat központi költségvetési bevételeit a 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszer keretében kapja, amely az alábbi jogcímeken biztosítja a támogatásokat a kötelezően ellátandó feladatokhoz:

-          Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-          Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

-          Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok

-          Szociális feladatok.

A központi költségvetésből származó bevételek összege a rendelet-tervezetben a Magyar Államkincstár által az önkormányzat rendelkezésére bocsátott értesítő alapján került megtervezésre.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás összege az előző évihez képest összességében 2 %-kal növekedett.

A jogcímeket tételesen megvizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évhez képest az összességében nem jelentős változás az alábbiakra vezethető vissza:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13%-os csökkenést mutat, amely az adóerőképesség (jelenleg 20.304 Ft/fő) növekedésére vezethető vissza. A magasabb adóerőképesség miatt az ún. beszámítás összege (költségvetési támogatást csökkentő tétel) növekszik. A beszámítás összegének növekedése miatt a korábbiakkal ellentétben a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, a közvilágítás fenntartására és a köztemető fenntartására nem kap támogatást az önkormányzat.

-  Csekély mértékben növekedett az óvodák működtetésére kapott támogatási összeg, mivel bizonyos jogcímek tekintetében a fajlagos összeg növekedett.

- Jelentősebb mértékben emelkedett a gyermekétkeztetésre kapott támogatás a fajlagos összeg emelkedése miatt.

-  A szociális feladatok támogatására kapott összeg 5,5 %-al emelkedett az ellátotti létszám és – néhány jogcím tekintetében - a fajlagos összeg növekedése miatt.

- Lényegesen emelkedett a Bölcsődékre kapott támogatás. Ennek oka, hogy 2018. évtől megváltozott a finanszírozás módja. Az óvodai neveléshez hasonlóan a bölcsődékre vonatkozóan is kétféle támogatási összeg kerül megállapításra: a szakmai dolgozók bértámogatása, valamint a bölcsődék üzemeltetési támogatása. Az új finanszírozási rendszer alapján az előző évinél 92.644.700 Ft-tal magasabb összegű támogatást kap a fenntartó.

Az alábbi táblázatban jogcímenként összesítettük a 2018. évre járó feladatfinanszírozási támogatásokat, összehasonlítva a tavalyi évi adatokkal.

 

 

2.1.2. Adóbevételek 

Az önkormányzati saját bevételek között meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi adóból, valamint az átengedett központi adók közül a gépjárműadóból származó bevételek.

Az alábbi táblázat a 2018. évre a helyi adókból és gépjárműadóból származó, tervezett bevételeket tartalmazza adónemenkénti bontásban. A tervezés során figyelembe vettük az előző évi és a várható teljesítéseket, valami az előírt adó összegét és az adótárgyak számát. 

Adónem

2017. évi           terv (e Ft)

2017. évi teljesülés (e Ft)

2018. évi           terv (e Ft)

Építményadó

1 200 000

1 150 059

1 200 000

Telekadó

160 000

187 614

190 000

Idegenforgalmi adó

1 000

5 142

1 000

Iparűzési adó

1 800 000

2 147 295

1 900 000

Gépjárműadó

220 000

239 401

220 000

Pótlék

35 000

20 093

25 000

Bírság

20 000

25 320

20 000

Talajterhelési díj

15 000

20 632

15 000

Összesen:

3 451 000

3 664 999

3 571 000

 

Az önkormányzati adóhatóság alapvető célkitűzése – valamennyi adónemet érintően - a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.

Az adóhatóság a beszedési tevékenységet illetően fontosnak tartaná az informatikai támogatottság kiteljesítését, mely további javulást eredményezhet a végrehajtás hatékonyságában és eredményességében. 

2.1.3. Modern Városok Program 

A Modern Városok Program keretében az Önkormányzat 2016-2017. években jelentős támogatási összegekben részesült. A 2016-2017. években összesen 35.172.106.469  Ft  támogatás érkezett az Önkormányzathoz, amelyből 2017. december 31-ig összesen 5.003.625.335 Ft került kifizetésre a különféle projektekre. A fel nem használt összegből 15.457.481.134 Ft maradványként épül be a 2018. évi költségvetésbe.

2018. január hónapban további 7.623.972.859 Ft támogatási összeg érkezett az önkormányzat számlájára.

A Modern Városok programmal összefüggésben beérkezett támogatásokról projekt elemenként készült kimutatást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 2017. december 22-én hatályba lépett módosítása lehetőséget biztosított arra, hogy az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapír vásárlásával hasznosítsa. A jogszabályban foglalt lehetőséggel élve az önkormányzat 2017. december hónapban 14.711.000.000 Ft összegben vásárolt 6 hónapos lejáratú kincstárjegyet. A kincstárjegyek vásárlására leköthető összeg meghatározása a Modern Városok Programmal összefüggésben várható fizetési kötelezettségek figyelembe vételével történt. A kincstárjegyek formájában lekötött forrás a 2018. évi költségvetésben a „Kincstárjegyek visszaváltásának bevételeként” szerepel a finanszírozási bevételek között. A kincstárjegyekbe fektetett források a 2018.06.30-i visszaváltást követően a Modern Városok Programmal kapcsolatos fejlesztésekre kerülnek felhasználásra.

Fentiek alapján a Modern Városok Programmal kapcsolatosan összesen 42.796.079.328 Ft összegű fejlesztési előirányzat szerepel a 2018. évi költségvetésben. A projektek végrehajtása az egyes projektekre vonatkozóan a Közgyűlés által elfogadott beruházási célokmányok szerint történik.

A teljes forrás 2018. évben természetesen nem kerül majd felhasználásra, a fel nem használt összegek maradványként fognak beépülni a következő évek költségvetéseibe, fedezetet képezve az elkövetkezendő évek fejlesztéseihez.


3. A Polgármesteri Hivatal bevételei 

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott intézményektől elkülönítve a 7., 8., 9., számú mellékletekben kerültek bemutatásra.

A jogszabályi előírás alapján a Polgármesteri Hivatalnál saját bevételeként 2018. évre összesen 6.794.500  Ft működési bevétel mutatható ki, amely nem tartalmazza az Önkormányzat által a Hivatal működéséhez biztosított finanszírozás összegét. A Hivatal működésének biztosításához a 2018. évi költségvetés tervezetében az Önkormányzat 1.476.195.382 Ft összegű forrást nyújt.

A Hivatal saját bevételei között hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevétel, bérleti díj, valamint a továbbszámlázott kiadások kerültek kimutatásra. 

4. Kiadások 

4.1. Az Önkormányzat kiadásai

A 2017. évi bevételi korlátokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Közgyűlés által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen. 

A szakmai iránymutatások alapján a polgármester, alpolgármesterek és a képviselők, továbbá a mezőőrök személyi juttatásai és a közgyűlési ülések kiadásai az Önkormányzat költségvetésébe kerültek betervezésre.

A jogszabály alapján az önkormányzatok kiadásai között szükséges bemutatni továbbá a városgazdálkodási, építmény-üzemeltetési, vagyongazdálkodási, tömegközlekedés biztosításával kapcsolatos, valamint az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, továbbá a szociális jellegű kiadásokat, egyéb támogatásokat és a tartalékokat. 

4.1.1. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadásként került megtervezésre az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés keretében a Sportcsarnok üzemeltetésére tekintettel fizetett, továbbá a Galéria üzemeltetésére fizetett támogatás, az önkormányzati társulások részére fizetendő tagdíjak, valamint a polgármesteri keret és a civil keret összege, a sportszervezetek, és a nyugdíjas klubok támogatásai. Az említett tételek a költségvetési rendelet 15. és 16. számú mellékleteiben találhatók. 

4.1.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Közgyűlés a 155/2017. (V.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósítandó vízelvezetési és útépítési programmal kapcsolatos feladatok végrehajtásával az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást bízza meg és ebből a célból pénzeszközöket ad át a Társulás részére. A határozat alapján az Önkormányzat költségvetésében az Érdligeti záportározó létrehozására 1.800.000.000 Ft, vízelvezetési rendszer fejlesztésének II. ütemére  1.980.315.000 Ft, nagyforgalmú utak építési feladataira 885.000.000 Ft szerepel a Társulás részére történő pénzeszközátadásként, amely összegek fedezete a 2017. évi maradvány. A vízelvezetési rendszer fejlesztésének II. ütemére 2018. évben beérkezett 1.870.000.000 Ft  összegű támogatás szintén a Társulás részére kerül átadásra. 

4.1.2. Tartalék

A Tartalék előirányzatok között 100.000.000 Ft összegben szerepel általános tartalék, valamint 499.747.686 Ft összegben az Önkormányzat és intézményei részére elkülönített céltartalék, amelynek jogcímenkénti tételes felsorolását a rendelet-tervezet 20. számú melléklete tartalmazza. 

4.1.4. Gazdasági Társaságok

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részére 2018. évben fizetendő pénzösszegek a társaságok által elkészített üzleti tervek figyelembe vételével kerülnek meghatározásra. A Közgyűlés az Érdi Sport Kft. üzleti tervét már elfogadta a 2017. decemberi ülésén. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervét a 2018. januári ülésen fogadta el a Közgyűlés.

Az egyes társaságok tevékenységével összefüggésben 2018. évre tervezett és a Közgyűlés által elfogadott üzleti tervek az alábbi önkormányzati forrásokat  tartalmazza:

eFt 

Társaság megnevezése

Szolgáltatás és felhalmozás

Támogatás

Összesen

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

256 791

298 308

555 099

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft.

137 200

 

137 200

Érdi Sport Kft.

358 140

 

358 140

Összesen

752 131

298 308

1 050 439

 

4.1.5. Szociális kiadások 

A 14. számú melléklet elsősorban a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) számú rendeletben foglalt ellátások 2018. évi fedezetét tartalmazza, összesen 164.584.000 Ft összegben. Az összeg csak az Önkormányzat által teljesítendő kifizetéseket tartalmazza, a Szociális Gondozóközpont által teljesítendő kifizetések az intézmény kiadási előirányzatai között kerültek megtervezésre.

A számviteli szakmai ajánlások figyelembe vételével a tüzelőtámogatásra, az újszülöttek támogatására, valamint a 80, 90, 100 évesek támogatására tervezett kiadás, összesen 32.519.300 Ft + Áfa összegben a dologi kiadások között szerepel.

Az Önkormányzat költségvetésében jelentkező szociális kiadások összességében az előző évihez képest hasonló nagyságrendben kerültek beépítésre a költségvetésbe, az előző évihez képest új jogcím nem került meghatározásra. 

5. Polgármesteri Hivatal kiadásai 

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiként kerültek tervezésre a Hivatal foglalkoztatottjainak személyi juttatásai. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a rendelet tervezet beterjesztése időpontjában 183,5 fő. A köztisztviselői illetményalap az előző évhez képest nem változott, összege a 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 40.000 Ft.

Cafeteria juttatásként a költségvetési törvényben meghatározott 200 000 Ft került a foglalkoztatottak részére tervezésre.

A közszférában dolgozók részére megállapított bérkompenzáció a munkavállalók nyilatkozatai alapján került megállapításra. A bérkompenzáció pontos összege csak a Magyar Államkincstár által elkészített havi bérszámfejtéseket követően határozható meg, ezért módosításként fog beépülni a költségvetésbe.

A felhalmozási kiadások között a Hivatal működéséhez szükséges ügyviteli, számítástechnikai eszközök, valamint a jogszabályváltozások miatt szükséges szoftverfejlesztési kiadások kerültek tervezésre, továbbá a Hivatal épületének szükséges felújítási, karbantartási kiadásai. 

6. Intézmények költségvetése 

Az Önkormányzat irányítása alatt álló óvodák és szociális intézmények költségvetési előirányzatainak megtervezése a FELFIN rendszer alkalmazásával történt.

 A kulturális intézmények, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény előirányzatai a költségvetési egyeztető tárgyalásokon kerültek kialakításra.

Az intézményi kiadási és bevételi adatokat a rendelet-tervezet 11. és 12., 13. számú mellékletei tartalmazzák. Az intézményi felhalmozási kiadások a rendelet 13. mellékletében kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) tervezett összes kiadása 6.796.060.842 Ft, amelyhez központi költségvetési forrásból 2.174 368.154 Ft feladatfinanszírozási bevételt kap az Önkormányzat, az intézményi saját bevételek tervezett összege 2.775.238.840 Ft. Ez azt jelenti, hogy az intézményekre tekintettel az Önkormányzat részéről összesen 1.846.453.848 Ft fenntartói kiegészítést terveztünk, amely az összes kiadás 30,2 %-a.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közül a legkisebb arányú fenntartói kiegészítés az óvodák tekintetében szükséges, a központi költségvetési támogatások esetükben csak néhány százalékos fenntartói kiegészítést tesznek szükségessé. Az összes kiadásaihoz mérten a legnagyobb arányban a Magyar Földrajzi Múzeum kiadásaihoz kell az Önkormányzatnak hozzájárulnia, mivel ehhez a tevékenységhez összesen 3.000.000,-Ft feladatfinanszírozási támogatást biztosít a központi költségvetés. Az önkormányzati forrás kiegészítésére pályázati forrásból van lehetőség. Szintén jelentős, 73,67%-os mértékű az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által ellátott feladatokhoz szükséges fenntartói kiegészítés.

Az önkormányzat az intézményhálózaton keresztül történő feladat ellátásához a személyi juttatások soron az alábbi intézmények részére határozott idejű kereset kiegészítést biztosít. A közalkalmazotti törvény illetmény megállapítási rendszerében az a középfokú végzettségű közalkalmazott, aki 3 éves munkaviszonnyal rendelkezik ugyanazt a garantált minimálbért kapja, mint aki 30 éve munkaviszonyban áll (2018. évben 180.500,-Ft) a bérfeszültség enyhítése és a feladatellátás biztosítása, valamint a munkaerő megtartása érdekében a fenntartó saját költségvetési forrásból finanszírozza a kereset kiegészítés összegét az alábbiak szerint.

-          Intézményi Gondnokság 3.600.000 Ft+járulék

-          Szociális Gondozó Központ 14.000.000 Ft+járulék

-          Érdi Közterület fenntartó Intézmény 79.497.907 Ft+járulék.

Az intézmények fenntartásához biztosított normatív bevételt és fenntartói kiegészítést intézményenkénti bontásban az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.


7. „Kitekintő” határozat 

A Közgyűlésnek a korábbi évekhez hasonlóan a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódóan is határozatban kell rögzítenie az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre, amelyet az Áht. 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján kell meghatároznia. A 2018. évi költségvetési rendelethez elkészített kitekintő határozat adósságszolgálati kötelezettséget nem tartalmaz.

Tisztelt Képviselőtársaim! A 2018. évi költségvetési javaslatról hozott döntésükkel meghatározzák a város jelen és jövőbeni működőképességének megtartását, és fejlődésének lehetséges mértékét. E felelősség tudatában kérem az előterjesztett költségvetési javaslat megvitatását!

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét jelen előterjesztés, illetve az annak mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a város 2018. évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot szíveskedjen elfogadni! 

Érd, 2018. február 9.

 

T. Mészáros András


HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg: 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Adatok Ft-ban 

Kötelezettség jogcíme

 

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Lízingdíj

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése szerint

Megnevezés

 

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

1.

Helyi adókból származó bevételek

3 291 000 000

3 291 000 000

3 291 000 000

3 291 000 000

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

162 000 000

162 000 000

162 000 000

162 000 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

6.

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

3 552 000 000

3 552 000 000

3 552 000 000

3 552 000 000

 

Saját bevételek 50 %-a

1 776 000 000

1 776 000 000

1 776 000 000

1 776 000 000

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

1 776 000 000

1 776 000 000

1 776 000 000

1 776 000 000

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. 

Határidő:     határozat továbbítására: az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

 Felelős:         T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Előterjesztés 1. melléklet 

Előterjesztés 2. melléklet 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága, Sport és Ifjúsági Bizottsága, valamint Közrendvédelmi Bizottsága, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, 

valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje 

1. § (1)A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra. 

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: 

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1-3.

Szociális Gondozó Központ

Érd, Emma u.7.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd, Felső u. 39-41.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Érd, Fehérvári út 69/B.

Intézményi Gondnokság

Érd, Budai út 14.

 

Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:

 

Intézményi Gondnokság

Érd, Budai út 14.

Magyar Földrajzi Múzeum

Érd, Budai út 4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

Érd, Alsó u. 9.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok u. 14.

Szivárvány Óvoda

Érd, Hegesztő u. 2-8.

Kincses Óvoda

Érd, Béke tér 1.

 2.  A 2018. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata 

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 26.509.882.663 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 14.711.000.000 a 2017. évi maradvány igénybevételét 16.157.481.134 Ft-ban, a bevételi főösszegét 57.378.363.797 Ft-ban állapítja meg. 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 57.270.162.895 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 108.200.902 Ft-ban, a kiadási főösszegét 57.378.363.797 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be. 

(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket. 

(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat. 

(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. 

(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. 

(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. 

(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben. 

(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. 

(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. 

(11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben. 

(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. 

(13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. 

(14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. 

(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben. 

(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. 

(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza. 

(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza. 

(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

(20) A 18. melléklet tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban. 

(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a támogatói okiratokban foglaltak szerint. 

(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben. 

(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza. 

3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 599.747.686 Ft, ebből

általános tartalék

100.000.000 Ft

céltartalék

499.747.686 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál. 

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások 

4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt. 

5. § (1) A Polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja. 

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal. 

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal. 

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100.000.000 Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. 

(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására. 

(6)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatokatsaját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt. 

(7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. 

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik. 

(9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik. 

(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) számú önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is. 

 4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások 

6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk. 

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

(4) Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget a Szervezeti és Működési Szabályzat 63/A. §-ban foglaltak szerint vállalhatnak. 

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása 

7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000.000 Ft erejéig kötelezettséget vállalhat. 

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható. 

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2018. évben a 2018. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe. 

(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb: 

a)      a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, 

b)      szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. 

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás 

8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. 

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a szerint 2018. évben 40.000 Ft. 

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 324/2017. (XII.21.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek. 

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 12%-osmértéket. 

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. 

(6) A költségvetési szervek a 2018. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik. 

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél 

9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. 

(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani. 

(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás. 

10. § (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja. 

11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet. 

8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések 

12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. 

(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg: 

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás). 

(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg. 

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen. 

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel. 

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett: 

a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, 

b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek. 

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége 

13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 

10. Egyéb rendelkezések 

14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) számú önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 

15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt. 

16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott. 

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat. 

17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak. 

(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint. 

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el. 

(2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre. 

19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

20. § A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor. 

21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatás havi összegét – az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembe vételével – az Önkormányzat Gazdasági Vezetője állapítja meg. 

22. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2018. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 189.612,- Ft, koporsós temetés esetén bruttó 238.647,- Ft, szórásos temetés költsége bruttó 168.671,- Ft. 

23. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére, 

24. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot. 

(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében - ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is - a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni. 

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik. 

(4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118.§-ait kell alkalmazni. 

11. Záró rendelkezések 

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 

26. § A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Az egyes pályázati keretekben meghatározott összeg fel nem használt része a tárgyévben a Közgyűlés döntése alapján más pályázati keretre átcsoportosítható.” 

27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet.


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei

Tájékoztató táblák 

Hatásvizsgálati lap 

 Rendelet-tervezet:

Bizottsági véleményezés

Környezetvédelmi Bizottság

2018.02.12.

6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

2018.02.14.


Közrendvédelmi Bizottság

2018.02.12.

3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2018.02.13.

9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Sport és Ifjúsági Bizottság

2018.02.13.

7 igen szavazattal szavazattal elfogadásra javasolja.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

2018.02.14.


Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2018.02.13.

6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

 

 

Határozati javaslat 

Bizottsági véleményezés

Környezetvédelmi Bizottság

2018.02.12.

7 igen szavazattal mellett elfogadásra javasolja.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

2018.02.14.


Közrendvédelmi Bizottság

2018.02.12.

3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2018.02.13.

10 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Sport és Ifjúsági Bizottság

2018.02.13.

7 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

2018.02.14.


Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2018.02.13.

6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.