Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Kft. alapítója 161/2018. (VI.28.) határozatában 2018. szeptember 30. napjával visszahívta Szántó Erzsébet Gizella ügyvezetőt. Miután az ügyvezető jelezte nekem, hogy egészségi állapota miatt az ügyvezetői feladatait a fenti határidőig nem tudja ellátni, szükségessé vált az operatív ügyek intézése érdekében egy másik ügyvezető megválasztása.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 3:196. § lehetőséget ad arra, hogy egyszerre több ügyvezetőt is megválasszon az Alapító. Javasolom, hogy az ÉTH Kft. ügyvezetőjét, dr. Boldog Annát bízzuk meg ezzel a feladattal határozatlan időtartamra. Az Érdi Sport Kft. javadalmazási szabályzata IV. 1.1. pontja értelmében a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségei megtérítésén kívül az ügyvezető – mivel az ÉTH Kft.-ben már vezető tisztségviselő - javadalmazásra nem jogosult. Ebből következően az ügyvezető megbízási jogviszonyban fogja ellátni a tisztségét, mely jogviszony a Kft és az ügyvezető között jön létre. 

Az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottságának két tagja Márton Lajos és Gurubi Flórián 2018. június 28. napjával lemondtak e tisztségükről.

A Ptk. 3:122. § (4) bekezdése értelmében „(4) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.” Az ügyvezetés a fenti jogszabályi rendelkezésnek eleget téve kezdeményezte az alapítói döntést, amikor eljutatta nekem a lemondó nyilatkozatokat.

A Ptk. 3:121. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. 

Javasolom az Alapítónak, hogy a mai naptól kezdődően 2023. február 15. napjáig terjedő határozott időtartamra Baller Lászlót és Barits Mátét a felügyelőbizottság tagjának válassza meg, és ennek megfelelően módosítsa az alapító okiratot. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) rendelet 13. § (2) bekezdése, és 27. § (7) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés rendkívüli ülésen történő tárgyalását, valamint a munkaterv szerinti ülésre vonatkozó szabályoktól való eltérést az indokolja, hogy az ügyvezető akadályoztatását és a felügyelőbizottsági tagok lemondását követően – melyekről július 5-én, illetve 2018. június 28-án szereztünk tudomást - soron kívül gondoskodnunk kell a társaság és a felügyelőbizottság működőképességének a megőrzéséről. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatokat! 

Érd, 2018. július 09.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság másik ügyvezetőjének 2018. július 9. napi hatállyal dr. Boldog Annát választja meg  önálló képviseleti és cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

2. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 12. pontját az alábbiakra módosítja: 

„ 12. Az ügyvezetők 

12.1. A társaság ügyvezetője: 

Név: Szántó Erzsébet Gizella

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje:  

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. március 1.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

 

12.2. A társaság ügyvezetője: 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje:

adóazonosító jele: 

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. 

12.3. Az ügyvezetők önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkeznek. Az ügyvezetők fizetőképességi nyilatkozat tételére kötelesek.” 

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

Határidő: határozat továbbítására – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

1. melléklet a _/2018. (07.09) önkormányzati határozathoz

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

…/2018.(VII.09.) alapítói határozat 

1.  Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság másik ügyvezetőjének 2018. július 9. napi hatállyal dr. Boldog Annát választja meg  önálló képviseleti és cégjegyzési joggal, határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

2.  Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiakra módosítja: 

„ 12. Az ügyvezetők

12.1. A társaság ügyvezetője: 

Név: Szántó Erzsébet Gizella

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje:  

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. március 1.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. 

12.2. A társaság ügyvezetője: 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje: 

adóazonosító jele:  

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. 

12.3. Az ügyvezetők önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkeznek. Az ügyvezetők fizetőképességi nyilatkozat tételére kötelesek.” 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

Érd, 2018. július 9.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. július 09. napján ellenjegyzem:

 

 HATÁROZATI JAVASLAT II. 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) Márton Lajos és Gurubi Flórián 2018. június 28-ai hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. július 9. napjáig terjedő határozott időtartamra Baller Lászlót és Barits Mátét a felügyelőbizottság tagjának választja meg.

2. Az Alapító az az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 15. pontját az alábbiakra módosítja: 

„15. Felügyelőbizottság 

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 

15.2. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: Kerezsi Loránd

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 26.

A megbízatás lejárta: 2023. február 15. 

Név: Barits Máté

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A megbízatás lejárta: 2023. július 9. 

Név: Baller László

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A megbízatás lejárta: 2023. július 9.” 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: határozat továbbítására – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

1. melléklet a _/2018. (07.09) önkormányzati határozathoz

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

…/2018.(VII.9.) alapítói határozat 

1.  Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) Márton Lajos és Gurubi Flórián 2018. június 28-ai hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. július 9. napjáig terjedő határozott időtartamra Baller Lászlót és Barits Mátét a felügyelőbizottság tagjának választja meg.

2. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) 15. pontját az alábbiakra módosítja: 

„15. Felügyelőbizottság 

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 

15.2. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: Kerezsi Loránd

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 26.

A megbízatás lejárta: 2023. február 15.

 

Név: Barits Máté

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9

A megbízatás lejárta: 2023. július 9.

 

Név: Baller László

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A megbízatás lejárta: 2023. július 9.” 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

Érd, 2018. július 9.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. július 09.. napján ellenjegyzem: