Tisztelt Közgyűlés!

 

A távhőszolgáltatás biztosítása a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 20. pontja értelmében. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 6.§ (1) bekezdése alapján a területileg illetékes települési önkormányzat az engedélyes útján köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.

 

Az Érdhő Kft-vel (2030 Érd, Emília u. 6.), mint közszolgáltatóval 2015. szeptember 24-én kötött közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatónak minden tárgyévet követően az előző évi gazdálkodásáról részletes beszámolót kell készíteni.

 

A szerződés 4.3.3. pontjában foglaltak szerint a beszámoló a számviteli törvényben és a Tszt.-ben előírtak mellett, a közszolgáltató számviteli politikájában meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és ráfordításokat, a működtetés általános költségeit és ráfordításait, és az egyes tevékenységek eredményét. A tényadatok alapján a közszolgáltató köteles bemutatni a tervtől való eltéréseket és azok okait.

 

A fentiekre tekintettel az Érdhő Kft. benyújtotta a 2017. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolóját, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

 

Érd, 2018. szeptember 21.

 

T. Mészáros András

 

Előterjesztést készítette: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Kötelezettségvállalás: nincs

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília u. 6.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2017. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 Érdhő üzleti jelentés

 

Érdhő kiegészítő melléklet