Tisztelt Közgyűlés!

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium, mint Támogató pályázatot hirdet Pest megye területén kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására.

1. A pályázat célja:

A pályázai kiírás célja a Pest megyei települési önkormányzatok területén a helyi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása, illetve a települések kerékpárosbarát fejlesztéseinek támogatása, a megyék kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának bővítése, a meglévő kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévő elemek hálózatba szervezése. A távlati cél a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakosság körében, a hivatásforgalmi kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése.

2. A pályázók köre:

Pest megyei települési önkormányzatok (GFO 321).

 

3. A támogatás formája:

Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

 

 

 

4. A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támgoatás összege minimum 20 millió Ft, maximum 200 millió Ft.

 

5. A támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől:

A pályázó település 2017. évi adóerő képessége

Az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke

0 – 20.000 forint/lakos

95%

20.001 – 50.000 forint/lakos

85%

ű.001 forint/lakos

70%

 

Önkormányzatunk esetében tehát 5% önerővel számolhatunk.

 

6. Határidő

A pályázatok benyújtása 2018. szeptember 24-étől lehetséges a Magyar Államkincstár által működtetett EBR42 rendszeren keresztül.

 

Javaslom, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Érdi Városliget és a Duna-parti Eurovelo6 kerékpárút kerékpáros elérésének elősegítése Érd Megyei Jogú Város több városrészéből I. ütem” tárgyában nyújtson be pályázatot!

 

 

7. A pályázat tartalma

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kerékpárforgalmi hálózati fejlesztést kíván megvalósítani annak érdekében, hogy javítsa két, turisztikai fejlesztés előtt álló területe kerékpáros megközelíthetőségét, és egyben fejlessze a városi kerékpározás feltételeit is az érintett városrészek és a városközpont között.

 

Az ún. Papi földek és a Duna-parti EuroVelo városi hálózatba kötésének, összekapcsolásának nyomvonalaira döntés-előkészítő tanulmány készült az Önkormányzat megrendelésében, mely alapján kiválasztásra kerültek az ebben az első, erre alapuló projektben megvalósítani kívánt nyomvonal-szakaszok.

 

A bekapcsolni kívánt területek, városrészek

A Papi földek fejlesztési terület Érdligeten, Érd és Budapest XXII. kerülete (Budafok-Tétény) határán található, itt az Önkormányzat záportározó és erre épülő vizes szabadidőpark létesítését tervezi. A szabadidőpark körül kerékpárosbarát sétány kialakítása tervezett, a létesítmény városi kerékpáros kapcsolatai jelenleg nincsenek megteremtve.

 

Az EuroVelo 6 kerékpárút kijelölt érdi szakasza a Duna-parton vezet, és jelenleg szintén nem rendelkezik megfelelő városi kerékpáros ráhordó hálózattal, és a városi lakosság számára sem érhető el vonzó körülmények között a Duna-part kerékpárral.

 

Az érintett városrész (Érd-Ófalu) és turisztikai ill. természeti értékei (a volt téglagyár területe, illetve a Beliczay-sziget, az érdi Magaspart stb.) turisztikai, rekreációs fejlesztését tervezi a következő években az Önkormányzat, így a kapcsolatait is fejleszteni szükséges, mert a városközponttal nincs kijelölt kerékpáros kapcsolata.

 

Az EuroVelo nyomvonal ráadásul Budapest irányából csak a Budapest XXII. kerületi közigazgatási határától készült el, a budapesti összeköttetés hiányzik a fővárosi hálózati elemekkel. Így Érd jelenleg csak a Nagytétényi út – Bányalég utca irányból közelíthető meg a főváros felől, a Duna-parti EuroVelo szakasz budapesti szakaszának kiépülése egyelőre bizonytalan, az érdi szakasz jelenleg hálózati kapcsolat nélkül van.

 

Fejlesztési célok és feladatok

Az Önkormányzat célja a fent említett két fejlesztési terület bekapcsolása a városi és lehetőség szerint a közeli városkörnyéki kerékpárforgalmi hálózatba is. Ennek érdekében a kidolgozott projektjavaslat az alábbi kapcsolatok javítását szolgálja:

·        az érdligeti Papi földek fejlesztési terület kerékpáros elérhetőségének megteremtését a városközpont valamint Parkváros irányából, valamint ezt kiegészítve a helyi lakosság számára egy attraktív kerékpáros útvonal kialakítását a város nyugati területei és Érdliget (valamint Diósd és a XXII. kerület dél-nyugati része) között is;

·        a Duna-parti rekreációs területek, Érd Ófalu és az EuroVelo attraktív kerékpáros elérésének biztosítását több városrész felől is;

·        egyben a Papi földek és az EuroVelo százhalombattai irányának összekapcsolását;

·        az EuroVelo 6 nyomvonal fővárosi szakaszának elkészültéig alternatív nyomvonal kialakítását Budapest felől az érdi EuroVelo meglévő szakaszához és a Duna-parton található fejlesztési területekhez (pl. a volt téglagyár területéhez); erre jó lehetőséget ad, hogy az Érd és Budafok-Tétény mai elsődleges kerékpáros kapcsolatát adó Bányalég utca lényegében a Papi földeknél éri el Érdet, emiatt nem szükséges külön nyomvonalak kialakítása, a fenti célok könnyen összeegyeztethetőek.

A fentieket úgy kívánja az Önkormányzat megvalósítani, hogy a nyomvonal bekapcsoljon városi kerékpározási célpontokat is, javítsa a fejlesztési területek megközelítése és a szabadidős kerékpározás mellett a helyi közlekedési célú kerékpárhasználat feltételeit, vonzerejét is.

A döntés-előkészítő tanulmányban felvázoltak alapján az alábbi városi kerékpáros útvonalak előkészítése kezdődhetne meg elsőként:

A megvalósítani kívánt nyomvonalak és beavatkozások leírása 

A döntés-előkészítő tanulmányban felvázoltak alapján az alábbi városi kerékpáros útvonalak előkészítése kezdődhetne meg elsőként:

 1. szakasz: a Papi földeket és a Városközpontot összekötő nyomvonal

2. szakasz: az EuroVelot és az Érd-ófalusi Duna-partot a városközponttal összekötő nyomvonal

3. szakasz: a Papi földeket (és az 1. szakaszon át a városközpontot) Parkváros keleti oldalával összekötő nyomvonal

4. szakasz: a Városközpont (és ezen keresztül a fenti nyomvonal-szakaszok) elérését a nyugati városrészek felől biztosító nyomvonal

A teljes terv nyomvonalait mutató áttekintő térkép az 1. sz. mellékletben található. Az egyes szakaszok részletes leírása a 2. sz. mellékletben található.

 

A pályázati források és a határidők korlátai miatt sajnos jelen pályázati forrásból nem valósítható meg a teljes projekt. Ezért a megvalósítás ütemezetten történhet.

 

A pályázatban a projekt I. ütemeként szerepelnek az alábbi elemek:

-          1/A. Papi földek – Városközpont közötti kerékpáros kapcsolat fejlesztése (kijelölés, táblázás), de azon csomópontok fejlesztése nélkül, ahol a Közúttal való egyeztetés időigénye miatt nincs lehetőség a pályázat beadásig engedélyt kapni

-          4/A. Velencei út – Fehérvári út 2,2 km hosszú szakaszán kerékpársáv kialakítása (az engedélyköteles beavatkozást igénylő elemek, mint pl. csomópontok tervezése és engedélyeztetése, stb., nem része a pályázatnak);

-          Közterületi kerékpártámaszok telepítése (Aréna, Magyar Földrajzi  Múzeum, Papi Földek).

 

Minden más műszaki tartalmat „II. ütemnek” tekintünk, amelyeket a pályázattal párhuzamosan terveztet az Önkormányzat és későbbi, szintén pályázati forrásból lehet majd megvalósítani, amennyiben lesznek ilyen kiírások.

 

 

Illeszkedés a Kerékpárforgalmi hálózati tervhez

 

Érd Megyei Jogú Város elfogadott Kerékpárforgalmi hálózati tervvel rendelkezik (továbbiakban KHT), melynek I. üteme tartalmazza a projektjavaslatban szereplő, az érintett városrészek között kapcsolatot teremtő hálózati tengelyeket, a fejlesztések kisebb kialakításbeli eltéréseken túl illeszkednek az abban megfogalmazottakhoz.

 

Az egyes szakaszok pontos nyomvonalában vagy kialakításában elsősorban azért vannak eltérések, mert a KHT-ban megfogalmazott javaslat az adott útszakasz teljes felújításával lenne megfelelően kialakítható (pl. nyitott kerékpársáv egy leromlott burkolatú gyűjtőúton), így a mostani projektbe reálisan egy alacsonyabb költségű megoldás alkalmazásával emelhető csak be. Hasonló okból a megvalósítani kívánt fejlesztések több szakaszon kisforgalmú, ma is kiépített (burkolt) utca kijelölésével és szükség esetén sebességkorlátozásával, forgalomcsillapításával kerülnek kialakításra.

 

Az Önkormányzatnak célja emellett, hogy ezzel az I. ütemmel minél több, ma még a kerékpározásban kezdő, tapasztalatlan helyi lakost tudjon elérni, és legyen családi kerékpározásra is vonzó. Ha a fejlesztett útvonalak ezeknek a kerékpárosoknak lesznek elsősorban attraktívak, az segítheti a kerékpározás kipróbálását, elterjedését a városban. Ebből adódóan nem mindenhol a KHT-nak megfelelő kerékpárforgalmi létesítménytípus került kialakításra, attól helyenként eltérünk a közúti forgalomtól jobban elválasztott megoldások alkalmazása érdekében.

 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a KHT I. üteméhez illeszkedő, illetve a projektjavaslatban attól eltérő szakaszokat. Utóbbiak kapcsán a KHT felülvizsgálata indokolt esetben elvégezhető:

 

 

Nyomvonal szakaszok

KHT-ban kerékpárforgalmi létesítmény kialakítására I. ütemben megjelölt utca

Jelen projektjavaslat útvonalát képező, de a KHT-ban kerékpár-forgalmi létesítmény szempont-jából nem kitüntetett utcák:

1. szakasz: Papi földek – városközpont közötti kerékpáros kapcsolat

Sárd utca (forgalomcsillapítás)

Duna utca (nyitott kerékpársáv)

Aranyos utca – Ágnes utca – Cecília utca (kisforgalmú)

Budai út (kerékpársáv)

Árva utca, Aranyos utca, Cecília utca, Erika utca, Eszter utca, Éva utca, Edit utca, Karolina utca (csak forgalomcsillapított zóna részeként)

2. szakasz: Érd-Ófalu – városközpont közötti kerékpáros kapcsolat

Béke tér (nyitott kerékpársáv)

Alsó utca (forgalomcsillapítás, nem kerékpárút)

Felső utca (szervizút és nyitott kerékpársáv)

Teréz utca, Mecset utca (kisforgalmú)

Felső utca kerékpárút M6 alatt (csak későbbi ütemben)

Szántó utca (csak forgalom-csillapított zóna részeként)

3. szakasz: Papi földek – Érdliget – Parkváros közötti kerékpáros kapcsolat

Tétényi utca, Porcsinrózsa utca, őszirózsa utca, Fürdő utca (kisforgalmú)

Alsóvölgyi utca, Felsővölgyi utca (forgalomcsillapítás)

-

4. szakasz: Városközpont – Velencei út – Fehérvári út kerékpáros kapcsolat

Szabadság tér, Velencei út, Fehérvári út (kerékpársáv)

Múzeum sétány (gyalogos-kerékpáros övezet)

-

 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat benyújtását támogassa, valamint hatalmazza fel a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére!

 

 

Érd, 2018. szeptember 21.

 

 

 

Simó Károly

 

 
Előkészítette:Polgármesteri Kabinet

Kötelezettségvállalás: város 2018. évi költségvetése terhére

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek: Pályázati Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1.      Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Érdi Városliget és a Duna-parti Eurovelo6 kerékpárút kerékpáros elérésének elősegítése Érd Megyei Jogú Város több városrészéből - I. ütem” tárgyában pályázatot nyújt be, amelynek támogatási összege 200.000.000 Ft.

 

2.      A teljes projekt I. ütemeként az alábbi projektelemek valósíthatók meg:

1/A. Papi földek – Városközpont közötti kerékpáros kapcsolat fejlesztése (kijelölés, táblázás) Edit utca: 22574, Béke tér: 22552/43, Emma utca: 22503, Kornélia utca: 22677, Erzsébet utca: 22542, Kornélia utca: 22422, Éva utca: 22408, Eszter utca: 22359, Elvira utca: 2315, Eszter utca hrsz.: 2229, Erika utca hrsz.: 22305, Budai út hrsz.: 22263, Önkormányzati ingatlan: 22260, Ágota utca: 22259, Budai út: 22037/2 (kezelő Magyar Közút), Cecília utca: 22117, Ágnes utca: 22082/1, Önkormányzati ingatlan.: 22082/2, Aranyos utca: 21955, Duna utca: 21942, Aranyos utca: 21915, Garam utca: 21723, Apály utca: 21788, Önkormányzati ingatlan: 21724, Garam utca: 21698, Aranyos utca: 21699, Hortobágyi utca: 21618, Árva utca hrsz.: 21556.

-          4/A. Velencei út (hrsz.: 18893/2) – Fehérvári út (hrsz.: 17777) 2,2 km hosszú szakaszán kerékpársáv kialakítása.

-          Közterületi kerékpártámaszok telepítése (Aréna 18893/2 hrsz., Magyar Földrajzi  Múzeum 22713 hrsz., Papi Földek 03/4 hrsz.).

 

3.      A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2018. évi költségvetés Céltartalék sor terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege,10.527.000- Ft.

 

 

 

Határidő: 2018. szeptember 27.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

 kerékpár1

 

kerékpár2

kerékpár kiírás módosítás