Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 152/2018. (VI.28.) határozatával a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására pályázatot írt ki.  A magasabb vezetői megbízás betöltésére irányuló pályázati felhívás a jogszabályoknak megfelelően 2018. július 6-án a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán közzétételre került. A pályázat benyújtási határideje 2018. augusztus 15. volt, melyre összesen négy pályázat érkezett.

 

Érd Megyei Jogú Város jegyzője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) és (10) bekezdése alapján véleményező bizottságot hozott létre. A háromtagú bizottság a Szociális Szakmai Szövetség delegáltjából, a fenntartó képviselőjéből és az előkészítő képviselőjéből állt.

 

A Véleményező Bizottság a beadott pályázati dokumentációk teljességét megvizsgálta, majd a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálta a pályázatok jogszabályoknak és a pályázati kiírásnak való megfelelését, és értékelte az intézmény vezetésére, fejlesztésére kidolgozott programokat. A pályázati dokumentációk átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy két pályázat hiányosan került benyújtásra, így azok érvénytelennek minősülnek. A Bizottság az érvényes pályázatot benyújtó két pályázót 2018. augusztus 29-ei ülésén személyesen hallgatta meg. A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Szociális Gondozó Központ integrált intézmény, mely jelenleg 19 fajta szociális és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít, valamint az engedélyezett alkalmazotti létszáma 196 fő, indokoltnak tartom, hogy az intézményvezetői beosztásra irányuló megbízást olyan személy nyerje el, aki mindenképpen széleskörű szakmai és vezetői gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik. Tekintettel arra, hogy az érvényes pályázók egyike sem felelt meg ennek a feltételnek, ezért javaslom, hogy a Közgyűlés a pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek és egyben döntsön az új pályázati kiírásról!

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2018. szeptember 14.

T. Mészáros András

  

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló - 152/2018. (VI.28.) határozatával kiírt – pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően - a Szociális Gondozó Központ (2030 Érd, Emma u. 7.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételt pályázatot ír ki.

 

3. Az új intézményvezető jogviszonyának létrejöttéig a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői feladatait Érsek Sándorné intézményvezető-helyettes látja el.

 

 

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Melléklet a Közgyűlés ../2018.(IX.27.) határozatához

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Közgyűlése

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§, illetve 20/B §-a alapján

pályázatot hirdet a

 

Szociális Gondozó Központ
Intézményvezető (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony.

A munkakör megnevezése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott ágazatspecifikus munkakör, intézményvezetői megbízással.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás 5 évig terjedő határozott időre, 2019. január 1. napjától, 2023. december 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 

Az integrált intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint az intézmény képviselete. Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel. A pályázat részét képező vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció alapján történő feladatellátás.

 

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó döntései alapján történik.

 

 

Pályázati feltételek:

 

 

  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
  • cselekvőképesség,
  •  büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének intézményvezetőre vonatkozó, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség és szakképesítés,
  • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
  • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szociális- és gyermekvédelmi területen szerzett, legalább három éves vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         pályázó szakmai életrajza,

·         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

·         a végzettséget, szakképesítést, szakmai és vezetői gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata,

·         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

·         nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,

·         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6.§-ban meghatározott vezetőképzés teljesítését,

·         hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,

·         pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,

·         pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

·         nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné nyújt a 23/522-345 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

·         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 1.)

vagy

Személyesen Körmöczi Józsefné irodavezető részére (Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.)

·         A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-12/2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december havi ülése

 

A pályázat www.kozigallas.hu –n való közzétételének időpontja: 2018. október 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· www.erd.hu: 2018. október.

·         Érdi Újság: 2018. október.

 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.