Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak, a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.

 

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VIII. 2.2. pontja alapján a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületnek beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2017. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2008. (I.24.) határozatával alapító tagként 2008. február 18-án hozta létre a Társulást, mely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházási programjukat összehangoltan fejlesszék a közigazgatási területükön. A Társulást Érd, Tárnok, illetve Diósd települések önkormányzatai alkotják.

 

 

A 2017. évet érintően a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács öt alkalommal ülésezett, melynek során az alábbi tartalmú döntéseket hozta:

 

- Januári ülésén a Társulási Tanács elfogadta a Társulás költségvetését.

- Februári ülésén a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Társulás vegyen részt a Modern Városok program keretében az átadott pénzeszközök és kijelölt beruházási feladatok erejéig a Modern Városok program megvalósításában.

- Áprilisi ülésén a Társulási Tanács az elnöki feladatokkal T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét bízta meg, az alelnöki feladatokkal Szolnoki Gábort, Tárnok Nagyközség polgármesterét és Bogó Lászlót, Diósd Város polgármesterét bízta meg.

- Júniusi ülésén a Társulási Tanács a társult önkormányzatok testületi határozatai alapján (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 159/2017. (V.25.) számú határozata, Diósd Város Önkormányzata 170-A/2017. (V.30) számú határozata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata 108/2017. (V.25.) számú határozata) módosította a Társulási Megállapodást.  Döntött a 2016. évi költségvetés módosításáról és abeszámoló elfogadásáról is, melynek költségvetési főösszegét 2.089.278.699 forintban állapította meg.

- Augusztusi ülésén a Társulási Tanács kezdeményezte az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program befejezéseként  az érdi saját rész előfinanszírozására a Raiffeisen Bank Zrt-től igénybe vett kötvényprogram lezárását, a kötvények visszaváltását.

-          A Társulási Tanács döntött arról, hogy a lezáráshoz illetve kötvény visszaváltáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására – legfeljebb 2.300.000.000,- Ft értékben – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával pénzeszköz átadási megállapodást köt.

A Társulási Tanács felhatalmazta a Társulás Elnökét a Raiffeisen Bank Zrt. előtti, a fenti döntések képviseletére, a keret-megállapodás módosítására és a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

 

- Novemberi ülésén a Társulási Tanács meghozta az Érd és Térsége Szennyvíz- elvezetési és Szennyvíztisztítási Program lezárásához szükséges döntéseket, az alábbiak szerint:

 

-          A Társulási Tanács elfogadta az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Program Pénzügyi Beszámolóját, amelyet a társult önkormányzatok képviselő-testületei szintén elfogadtak.

-          A Társulási Tanács döntött a Társulási Megállapodás módosításáról a Programban létrehozott vagyonelemek kiadása érdekében, miszerint

o   az iszaptelep (érdi 0110/103 hrsz.) területének tulajdonjoga 100%-ban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába fog átkerülni

o   az érdi regionális jellegű szennyvíztisztítóban (érdi 26249 hrsz.), Érd és Diósd mellett Tárnok önkormányzata is tulajdonjogot szerez, amelynek nyomán az alábbi tulajdoni arányok kerülnek kialakításra:

§  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata:          78,02%

§  Diósd Város Önkormányzata:                            10,70%

§  Tárnok Nagyközség Önkormányzata:                11,28%

-          A Társulási Tanács döntött az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program során létrehozott vagyonelemek átadásáról a tagönkormányzatok részére, az alábbiak szerint:

 

Érd

Diósd

Tárnok

Összesen

Összesen nettó(Ft)

25 584 616 294

3 825 754 899

2 822 380 588

32 232 751 781

ÁFA(Ft)

6 907 846 399

1 032 953 823

762 042 759

8 702 842 981

Összesen bruttó(Ft)

32 492 462 693

4 858 708 722

3 584 423 346

40 35 594 762

 

-           A Társulási Tanács döntött a vagyonátadásról kibocsátandó számlák ÁFA tartalmának rendezésére az érintett önkormányzatokkal való Megállapodások megkötéséről is, az alábbiak szerint:

-          A Társulási Tanács tudomásul vette, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Diósd Város Képviselő-testülete, Tárnok Nagyközség Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Társulás által a Vagyonátadási Megállapodások alapján kibocsátandó számlákon szereplő, a Társulást, mint eredeti adóst terhelő fizetési kötelezettséget, valamint annak kamatait és pótlékait, mindösszesen 8.702.842.981,- Ft ÁFA értékben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:203. §-ában foglalt tartozásátvállalásra vonatkozó szabályok szerint átvállalják, az alábbiak szerint:

o   Érd:                      6.907.846.399 Ft

o   Diósd:                  1.032.953.823 Ft

o   Tárnok:                    762.042.759 Ft

-          A Társulási Tanács tudomásul vette, hogy az önkormányzatok az átvállalt tartozást, a visszaigénylendő ÁFÁ-ból eredő követelésük terhére történő átvezetéssel kívánják rendezni, ezért kérik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a részükre várhatóan járó, mindösszesen 8.702.842.981,- Ft  követelésből az átvállalt tartozásnak megfelelő összeget a Társulás, mint eredeti adós adószámlájára általános forgalmi adó befizetés jogcímén - a tartozásátvállalás jóváhagyását követően - vezesse át.

-          Az ÁFA rendezése a NAV-al megkötött háromoldalú megállapodás alapján 2018. március 13 -án realizálódott, amellyel lezárult az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program, és a létrehozott vagyonelemek átadása.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2017. tevékenységéről szóló beszámolót!

 

 

Érd, 2018. november 22.

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.