Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. 

A Sport és Ifjúsági Bizottság ennek megfelelően elkészítette a 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékleteként megtekinthető. 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el! 

Érd, 2018. január 12.

 

Mórás Zsolt 

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

B E S Z Á M O L Ó 

a Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. évi tevékenységéről 

A Sport és Ifjúsági Bizottság 15 alkalommal tartott ülést. A bizottsági ülések témája – a saját hatáskörű döntések mellett – a Közgyűlés előterjesztéseinek véleményezése volt, de megvitatásra kerültek bizottsági tagok által napirendre javasolt kérdések is. A Bizottság minden esetben határozatképes volt. 

A Bizottság a Közgyűlés ülései elé kerülő rendelet tervezeteket, rendeletmódosítási és közgyűlési határozat javaslatokat több alkalommal véleményezte:  

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

2. Javaslat a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe történő bevonásához szükséges döntés meghozatalára

3. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására

4. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak adományozására

5. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására 2018. évre 

A Bizottság fentieken kívül több más előterjesztést is megvitatott, így aktívan részt vett az önkormányzati munkában, ezáltal is segítve a Közgyűlést a megalapozott döntések meghozatalában. 

1. Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

2. Javaslat a Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadására. 

Megvitatta civil szervezet egyedi támogatás nyújtására irányuló, az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez és Közgyűléséhez benyújtott kérelmét, melyben működése biztosítása érdekében az önkormányzat anyagi támogatását kérte. 

1.      Javaslat az Érd Városi Sport Egyesület egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelmének elbírálására 

Döntött a hatáskörébe tartozó pályázatok kiírásáról, felosztásáról és az olimpikonok, paralimpikonok támogatásáról, valamint a nyertes pályázók szakmai és pénzügyi elszámolásáról: 

1.      2017-ben is kiírásra került a Sport és Ifjúsági Keret pályázat, melynek összege 5.500.000,- Ft volt. A megadott határidőig a Humán Irodára 16 db pályázatot nyújtottak be.  A bizottság 14 pályázatot elfogadott, és a keret erejéig támogatott. A támogatottak közül 1 pályázó visszalépett, így 600.000,- Ft maradvány keletkezett. A Bizottság 2017 augusztusában újra kiírta a Sport és Ifjúsági Keret pályázatot, 2017. október 17-ei döntésével újabb két pályázót részesített támogatásban.

2. Kiírásra került a Sportszervezeti pályázat is. Erre a célra a Közgyűlés 35.000.000,- Ft keretösszeget határozott meg. A megadott határidőig a Humán Irodára 15 db pályázatot nyújtottak be.  A bizottság 14 pályázatot elfogadott, és a keret erejéig támogatott.

3.      Az előterjesztés megtárgyalásánál a Bizottság továbbra is javasolta 2017-ben az érdi olimpikonok és paralimpikonok támogatását. A támogatásra 6 fő nyújtott be kérelmet, melyből a Bizottság 5 főt részesített támogatásban. Mivel az olimpikonok támogatására elkülönített összegből 1.100.000,- Ft megmaradt, a pályázatot a Bizottság 2017 júniusában újra kiírta és 2017. július 10-ei döntésével újabb 5 főt részesített támogatásban.

4.      Javaslat a civil szervezetek 2016. évi Sportszervezeti Pályázat támogatásával kapcsolatos szakmai beszámolók és elszámolások elfogadására.

5.      Javaslat a 2016. és 2017. évi Civil Keret pályázati támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására. 

Véleményezte, illetve döntött az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.)önkormányzati rendelet értelmében hatáskörébe tartozó díjakról: 

1.      2017. évben az Érdi Sport Díjat Szántó Erzsébet Gizella, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője részére javasolta adományozni a Bizottság.

2.      Érd Kiváló Sportolója Díjat 15 fő részére adományozta.

3.      Érd Kiváló Sportcsapata Díjazásban pedig 7 csapatot részesített. 

Zárt ülésen döntött:

1.      Az Érdi Sport Díj adományozásáról,

2.      A Pest Megyei Közgyűlésnek javaslatot tett az általa alapított sport díjakra. 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt az üléseken, a Bizottsági munkában. 

Érd, 2018. január 12.

 

Mórás Zsolt 

 

elnök