Tisztelt Közgyűlés!

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-a alapján  a települési önkormányzat rendelettel környezetvédelmi alapot hozhat létre környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében.

A fenti felhatalmazás alapján került megalkotásra a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet).

 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi alap bevételei az alábbi területeken használhatóak fel:

 

a.) a zaj- és rezgésvédelemre,

b.) a levegőtisztaság védelmére,

c.)  a környezeti terhek káros hatásainak csökkentésére,

d.) a környezetvédelmi mérésekre,

e.) a védett természeti értékek megőrzésére, eredeti állapotának helyreállítására,

f.) zöld területek védelmére, növelésére és fejlesztésére,

g.)  a környezet védelmét szolgáló tanulmányok, tervek készítésére,

h.) környezetvédelmi oktatási és propaganda céljait szolgáló szabadidős tevékenységek, társadalmi munkák támogatására,

i.)  az egészségre káros, közterületen meglévő gyomok irtására,

j.) a csapadékvizek elvezetésének hiányosságaiból fakadóan létrejött vízállások környezet-egészségügyi problémáinak (csípőszúnyog lárva tenyészőhelyek, csapadékvíz kommunális jellegű szennyeződése) megszüntetésére, a felszíni vízelvezetés ilyen célú rendezésének támogatására, a felszíni vízelvezető árkok és az átereszek építésére, felújítására, karbantartására,

k.) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok részvételi díjára.

 

A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló összeg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának adatai alapján 2018. december 31-én 20.884.645,- Ft volt.

 

Városunk az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül, melynek egyik jeleként a települési úthálózat egy része is megújult.  Ugyanakkor visszatérő probléma az illegális hulladék lerakása, amely eddig koncentráltan a periférikus területeken jelent meg, de mára már a belterületeken, az új burkolattal ellátott utak mentén is felbukkant. A tapasztalatok szerint az adott helyen illegálisan elhelyezett hulladékhalmok napokon belül felduzzadnak, sőt újabbak alakulnak ki, melyet a megszaporodott lakossági bejelentések is jeleznek. A környezettudatos viselkedés elsajátítása érdekében elengedhetetlen, hogy a jelenség kezelése folyamatos legyen, és mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a lakosságot a környezetkímélő és jogkövető magatartásra ösztönözzük.

 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a környezetvédelmi alapot 2019. évben a tavalyi évhez hasonlóan a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására, és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítsuk. Az illegális hulladék begyűjtésével és elszállításával az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt javaslom megbízni.

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról!

 

Érd, 2019. február 8.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

 

A környezetvédelmi alapban 2018. december 31-én rendelkezésre álló 20.884.645,- Ft-ot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely feladattal az Érdi Közterület- fenntartó Intézményt bízza meg.

 

A forrás a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség.

 

 

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.