Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. december 20-án 10 éves időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében megbízta az Érdi Városfejlesztési Kft-t, mint közszolgáltatót, hogy - különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában, a társaság alapító okiratában, valamint a város sportkoncepciójában foglaltakra-, az általa haszonbérbe vett Érd, Velencei út 39-41. szám alatti, 18778 helyrajzi számú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működtetésével szabadidős és sport-szolgáltatásokat lásson el.

 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a támogatást nyújtó minden év március 30-ig köteles az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról beszámolót készíteni a miniszter számára a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal.

 

Az alábbiakban a jogszabályban foglaltak szerinti beszámoló kerül benyújtásra a Miniszter részére.

 

A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő beszámoló kötelező adattartalma:

 

  1. Egyedi támogatás esetében:

1.1. Kedvezményezett neve/megnevezése, székhelye/címe

 

                Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

                2030 Érd, Alispán utca 2.

 

1.2. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma:

 

                TVI-3262/2013/CS/1/01.

               

1.3. Támogatást nyújtó elnevezése:

 

                Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

1.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére):

 

            A sporttal, valamint más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

1.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a megjegyzések rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]

 

             Vissza nem térítendő támogatás.

 

1.6. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik:

           

            Szabadidő és sportszolgáltatás különös tekintettel a sportról szóló 2004.évi I. törvény 55.§-ában foglaltakra. Kormányzati funkció szerint 081030.

               

1.7. Az ellentételezés összege:

 

             298.308.000,- Ft (kettőszázhatvankilencmillió-négyszázhetvenkettőezer)

 

1.8 .A közszolgáltatás működtetéséből származó bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint, a költségek pedig ugyanezen határozat 3-ik bekezdése szerint:

 

Kiadások:

 

Összeg

Anyagköltség

 

            76.463.060

Igénybe vett szolgáltatások

 

162.275.634

Eladott áruk beszerzési értéke

 

10.370.443

Alvállalkozói szolgáltatások

 

43.428.379

Egyéb szolgáltatások

 

3.033.527

Bérköltség

 

60.779.793

Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

17.826.351

Bérjárulékok

 

15.534.166

Kis értékű eszköz beszerzések

 

2.115.959

Igazgatási költségek arányos része

 

10.912.705

Költség összesen

 

402.740.017

 

 

 

1.9. Bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint:

 

              Bevételek:

 Részösszeg

Összeg

Támogatás

 

         298.308.000   

Saját bevétel

 

         103.082.169   

Bevétel összesen

 

         401.390.169   

 

Bevétel - költség

 

-            1.349.848   

 

 

1.10. Ésszerű nyereség a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (5)-(8) bekezdése szerint:

 

A költségek meghaladták a bevételeket ezért, nyereség nem keletkezett.

 

1.11. A túlkompenzáció ellenőrzésének eredményei, figyelemmel a 2012/21/EU bizottsági határozat 6. cikkére. A visszafizetett túlkompenzáció összege:

 

A költségek meghaladták a bevételeket ezért, túlkompenzáció nem merült fel.

               

1.12. A 2012/21/EU bizottsági határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában:

 

Iratmegőrzés: rendezett jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelő iroda

2030 Érd, Alispán u. 2.

értékhatár: az engedélyezett összeghatáron belül

megbízási időtartam: 10 év.

 

1.13. Megjegyzések:

 

Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft által működtetett Érd Velencei út 39-41.szám alatti (18778 hrsz.) uszoda és sportcsarnok fenntartási és üzemeltetési költségei meghaladták a sportcsarnok működtetéséből és a támogatásból származó bevételeit, a bevétel és kiadás különbözetét – 1.349.848,- forintot – a gazdálkodó szervezet más tevékenységéből származó bevétellel fedezte. A beszámolóban bemutatott bevételek és kiadások a gazdálkodó szervezet által főkönyvi kivonattal alátámasztásra került.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

 

 

Érd, 2019. március 21.

 

 

 

 

 

 

 T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek küldje meg.

 

 

 

Határidő: határozat közlésére 2019. március 30.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges