Tisztelt Közgyűlés!

 

A Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alap (továbbiakban: Alap) az önkormányzat 27/2016. (IX.30.) rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) létrehozott, a költségvetés elkülönített alszámláján kezelt pénzalap, amelynek elsődleges célja a megépült szennyvízelvezető hálózatra történő csatlakozások elősegítése, a hálózat továbbfejlesztése.

 

Az Alap bevételei különösen a szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos csatlakozási hozzájárulás összege és az Alap felhasználható pénzeszközeinek befektetéseiből származó kamat. Az Alap terhére a következő kiadások teljesíthetők: az utólagos közműcsatlakozáshoz szükséges közművesítési, valamint víziközmű-társulati tagság esetén az érdekeltségi hozzájáruláshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez külön önkormányzati rendelet alapján nyújtott önkormányzati támogatások és a szennyvízelvezető hálózat további fejlesztése.

 

Az önkormányzati támogatások nyújtására a Rendelet alapján kerül sor, amelynek segítségével elő tudjuk segíteni a minél nagyobb arányú rácsatlakozást a szennyvízhálózatra, illetve támogatni tudjuk azokat, akik szociális helyzetüknél fogva nem tudják kifizetni az érdekeltségi hozzájárulást.

 

2018. december 31-én az elkülönített számlán kezelt Alap egyenlege: 83.554.216 Ft volt.

 

 

Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás írásban jelezte, hogy a legutóbbi igénylési időszak után több ingatlantulajdonos jelentkezett, akinek házi átemelőre van szüksége a házi szennyvízhálózat kialakításához. Az azóta összegyűlt igények és igénylések dinamikáját figyelembe véve várhatóan 20.000.000 Ft összegre van szükség a házi átemelők és aknák beszerzéséhez és telepítéséhez.

 

Tekintettel arra, hogy ezen munkák elvégzése tekintetében az Érdi Városfejlesztési Kft-nek nagy szakmai tapasztalata van, javaslom, hogy bízzuk meg az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló társaságot e feladat elvégzésével és biztosítsuk az ehhez szükséges forrást!

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és támogassa a határozati javaslatot!

 

Érd, 2019. március 22.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alapból 20.000.000 Ft-ot biztosít az Érdi Városfejlesztési Kft. részére a házi átemelők és kapcsolódó berendezések beszerzésére és telepítésére.

 

  1. A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési Kft.-t, hogy a beérkezett igénylések alapján a berendezéseket telepítse és a felhasználók részére az üzemeltetővel közösen átadja.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott feladat végrehajtása érdekében a város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződést kösse meg.

A forrás a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség. 

Határidő: 2019. április 15.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.