Tisztelt Közgyűlés!

 

A városunkban folyamatban lévő beruházások előrehaladása miatt szükségessé vált, hogy a Közgyűlés még a nyári szünet előtt döntsön olyan kérdésekben, mint Beliczay ház karbantartása, üzemeltetése, a Sasvárosi orvosi rendelő folyamatos üzemeltetésének a biztosítása, illetve a Gulyás tanya közművesítésének koordinálása. Az előterjesztés értelmében a döntések az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetési illetve projektkoordinátori feladatainak bővítésével járnak, és ennek következtében a 2019-es üzleti tervének a módosítását is igénylik.

 1. A Modern Városok Program keretén belül valósul meg az „Érd Ófalu – Duna –parti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás”. A fejlesztés közvetlenül hozzájárul a településrész rehabilitációjához, a városban turisztikai attrakciók kialakításával fellendíti a helyi turizmust, valamint a szolgáltató kis- és középvállalkozásokat. A fejlesztés több ingatlant is érint, amelyből az érdi 056 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület, gyümölcsös művelési ágú, összesen 12399 m2 nagyságú ingatlant 2018. július 9-én vásárolta meg az Önkormányzatunk. A több mint egy hektáros területen egy kétszintes lakóház található. A fenti beruházás ingatlant érintő szakaszának megindulásáig szükséges az ingatlan kizárólagosan állagfenntartási célú karbantartása, üzemeltetése, hiszen az átmeneti időben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény munkavállalói részére szolgálati férőhelyként funkcionálhatna.

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján un. „in house” beszerzés keretében közbeszerzési eljárás nélkül meg tudjuk bízni az ilyen feladatokban már jártas 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az üzemeltetési feladatok ellátásával.

 

Az üzemeltetési feladatoknak ki kell terjednie

 1. a) az épület külső, belső állagának megóvására,
 2. b) villany, víz és fűtési rendszerek karbantartására javítására, szükség esetén cseréjére,
 3. c) egyéb berendezések karbantartására, és üzemeltetésére,
 4. d) rágcsálóirtásra,
 5. e) téli időjárás esetén hó- és síkosság mentesítésre,
 6. f) az ingatlanon található növényzet gondozására, gyommentesítése, kiszáradt, elhalt növények eltávolítására.

 

Az üzemeltetési szerződés határozatlan időre, az ingatlanon megvalósítandó turisztikai beruházás megkezdéséig kerülne megkötésre. Az üzemeltetés költségeit a Közgyűlés a mindenkori hatályos üzleti terv részeként fogja meghatározni.

 

 1. A Közgyűlés 2016 novemberében döntött arról, hogy a Modern Városok Program keretében a Sasváros településrész alapfokú egészségügyi ellátásának javítása érdekében a Bagoly utca - Fehérvári út kereszteződésénél lévő ingatlanon található épületegyüttes bontását követően, új egészségügyi szolgáltató épületet valósít meg. Az érdi 17775 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található három szintes (földszint, emelet, tetőtér) Sasvárosi orvosi rendelő új épületében, amely rövidesen – előre láthatóan 2019. július végére - átadásra kerül, négy orvosi rendelő, védőnői blokk, gyógyszertár, KMB iroda, valamint közösségi helyiség kap helyet. Az épület teljes mértékben önkormányzati tulajdonban van, így a többféle funkció összehangolása érdekében az üzemeltetési feladatokat magunkra kell vállalnunk.

Az I. pontban foglaltaknak megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül meg tudjuk bízni Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az üzemeltetési feladatok ellátásával.

Az üzemeltetési feladatoknak ki kell terjednie többek között

 1. a) az épület külső, belső állagának megóvására,
 2. b) villany, víz és fűtési rendszerek karbantartására javítására, szükség esetén cseréjére,
 3. c) egyéb berendezések karbantartására, és üzemeltetésére,
 4. d) rágcsálóirtásra,
 5. e) téli időjárás esetén hó- és síkosság mentesítésre,
 6. f) az ingatlanon található növényzet gondozására, gyommentesítése, kiszáradt, elhalt növények eltávolítására, pótlására,
 7. g) riasztó karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
 8. j) tűz átjelző rendszer karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
 9. k) fűtés és hűtés rendszerek karbantartására, üzemeltetésére, javítására.

 

Az üzemeltetési szerződés határozatlan időre kerülne megkötésre. Az üzemeltetés költségeit a Közgyűlés a mindenkori hatályos üzleti terv részeként fogja meghatározni.

A fent leírt feladatokra a 2019. év júliustól-decemberig terjedő időszakra az önkormányzat a társaság részére 9 522 000,-Ft-ot biztosít, mely összeg a gyógyszertár és a háziorvosok  beköltözése után felülvizsgálatra kerül, miután az önkormányzat, az üzemeltető és az ingatlant használók között a háromoldalú megállapodás létrejön. Az összeg felülvizsgálata azért szükséges, mivel a használók részére fogyasztás és négyzetméter arányosan a költségek egy része továbbszámlázásra kerül az üzemeltető által. Az önkormányzati forrás összege a háromoldalú megállapodások megkötése után várhatóan csökkeni fog, mivel az üzemeltető továbbszámlázza a használók részére a jogosan megállapított üzemeltetési díj arányos részét, így az üzleti terv is módosításra fog kerülni.

 

 • Mint az Önök által is ismert, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és  Pest Megye Önkormányzata között december 8-án konzorciumi megállapodás jött létre az érdi 0187/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 57889 m2 nagyságú ingatlanon (megosztás után: érdi 0187/42, 0187/44, és a 0187/45 hrsz-ú, Gulyás tanya) létrehozandó Precíziós Diagnosztika Innovációs Központ megvalósítása  érdekében.

A szerződésben a felek egyértelműen rögzítették, hogy a közel 5,8 hektáros fejlesztendő ingatlanból egy hektár nagyságú területre  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes földhasználati jogot biztosít Pest Megye Önkormányzata, vagy a tulajdonában álló jogi személy által létrehozott felépítmény(ek)re vonatkozóan, mely felépítményeken utóbbiak az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezhető tulajdonjogot szereznek.  A megállapodásban rögzített módon - földhasználati jog alapításával - kíván Önkormányzatunk a fennmaradó 4.8 hektáros terület hasznosításáról is gondoskodni egy úgynevezett „vállalkozói falu” létrejötte érdekében. A Közgyűlés 315/2017. (XII.21.) határozatában pályázati források bevonásáról döntött. A Pénzügyminisztérium az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázatán 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, mely támogatásból egy vállalkozói park alapinfrastruktúrájának fejlesztését tudjuk megvalósítani annak teljes alapközművesítésével és megközelíthetőségének kiépítésével.

A projekt megvalósítási szakaszból, és fenntartási szakaszból áll. A megvalósítási szakasz 2019. márciustól 2020. márciusig, a fenntartási szakasz a munkák befejezését követően további 3 évig tart.  A projektben megvalósítandó fejlesztés komplexitása szükségessé teszi a munkák koordinálását, felügyeletét, minőségének szakmai biztosítását, a támogatási szerződésben szereplő ütemezés és teljesítmény indikátor teljesítését. A fenntartási időszakban pedig gondoskodni kell a betelepülő vállalkozók pályázati úton történő kiválasztásáról, a földhasználati szerződések megkötéséről, a nyertes pályázók beruházásainak felügyeletéről, koordinálásáról, és a vállalkozói park minimum három évig történő fenntartásáról és működtetéséről, vagyonvédelméről, karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról. A fentiekben részletezett folyamatok megvalósításához szükséges egy, a közművesítési munkálatok kivitelezése során eljáró projektkoordinátor, aki szakmai segítséget nyújt az előkészítő munkákban, a közművekkel egyeztetéseket folytat, az önkormányzat nevében szervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a kivitelezést végzők munkáját. A már közművesített terület hasznosítása során szükséges egy szakmai projektvezető, aki részt vesz a hasznosításra kiírt pályázat szakmai előkészítésében, szakmai segítséget nyújt a lehetséges beruházók kiválasztásában, szervezi, felügyeli ezen beruházások megvalósítását.  A már beépült a vállalkozói park üzemeltetését, karbantartását pedig egy  üzemeltetőnek kell biztosítani.

E feladatok ellátására szintén az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot javasolom megbízni. Az I. pontban már kifejtettek alapján un. „in house” beszerzés keretében közbeszerzési eljárás nélkül meg tudjuk bízni az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a projektkoordinátori és üzemeltetési feladatok ellátásával.

 

A fenti I-III. feladatok ellátásához szükséges díjat a Társaság hatályos üzleti tervét is érinti így annak módosítása szükséges.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

 

Érd, 2019. június 17.                                                                                                         

 

 

T. Mészáros András

 

 

          

 

Határozati javaslat I.

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. július 1. napjával megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az érdi 056 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület, gyümölcsös művelési ágú, összesen 12399 m2 nagyságú ingatlan folyamatos üzemeltetésével. A megbízás határozatlan időtartamra, de legfeljebb az „Érd Ófalu – Duna –parti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás” elnevezésű projekt ingatlant érintő szakaszának megkezdéséig tartó időtartamra jön létre.
 2. Az üzemeltetéshez szükséges üzemeltetői díjat a Társaság mindenkori hatályos üzleti terve tartalmazza.
 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a határozat mellélete szerinti tartalommal aláírja.

 

 

Határidő: az üzemeltetési szerződés aláírására 2019. július 1. napja

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Határozati javaslat II.

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. július 1. napjával határozatlan időtartamra megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az érdi 17775 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű 1194 m2 nagyságú, természetben 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található Sasvárosi orvosi rendelő épületének folyamatos üzemeltetésével.
 2. Az üzemeltetéshez szükséges üzemeltetői díjat a Társaság mindenkori hatályos üzleti terve tartalmazza.
 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a határozat mellélete szerinti tartalommal aláírja.

 

 

Határidő: az üzemeltetési szerződés aláírására 2019. július 1. napja

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

Határozati javaslat III.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. július 1. napjával megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az érdi 0187/42 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 22470 m2 nagyságú, az érdi 0187/44 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 10066 m2 nagyságú, valamint az érdi, 0187/45 hrsz-ú, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú  ingatlanokat érintő közmű beruházás projektkoordinátori feladatainak ellátásával, a közművesített ingatlanok hasznosításának előkészítésével, és a megvalósult beruházás üzemeltetésével.

 

 1. A feladatok ellátásához szükséges díjat a Társaság mindenkori hatályos üzleti terve tartalmazza.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a projektkoordinátori és a hasznosítás előkészítési feladatokat tartalmazó szerződést a határozat mellélete szerinti tartalommal, az üzemeltetési szerződést pedig annak aktuálissá válásakor aláírja.

 

Határidő: a pojektkoordinátori szerződés aláírására 2019. július 1. napja

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére
 2. az érdi 056 hrsz-ú (Beliczay ház) ingatlan üzemeltetésére bruttó 4 446 000.,- Ft;
 3. az érdi 17775 hrsz-ú (Sasvárosi orvosi rendelő) ingatlan üzemeltetésére bruttó 9 522 000,- Ft;
 4. az érdi 0187/42, 0187/44, és a 0187/45 hrsz-ú (Gulyás tanya)  ingatlanokat érintő beruházás projektkoordinátori, és a közművesített ingatlanok hasznosításának előkészítésével kapcsolatos feladatai ellátására bruttó 7 620 000,- Ft

forrást nyújt, melynek költségvetési fedezetét a város 2019. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja.

 1. A társaság 2019. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 991 833 000,- Ft-ra változik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 1. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében a város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges