Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2006. február 17-én együttműködési megállapodást, 2006. február 27-én pedig bérleti szerződést kötött, mely alapján minden évben meghatározásra kerül a víziközművek, műtárgyak bérleti díjának összege. Az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az ÉTV Kft. kétféle jogcímen fizet bérleti díjat az Önkormányzat részére:

 

  • víziközművek használati díjára tekintettel fizetendő bérleti díj,
  • együttműködési megállapodásban foglaltak alapján megállapított alapdíj.

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § (6) bekezdése alapján a víziközművek használati (bérleti) díjának mértékét a Magyar Energetikai Hivatal (MEKH) elnöke rendeletben állapítja meg. A hivatkozott jogszabály 87. § (1) bekezdése értelmében a MEKH elnökének rendelete hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén érvényes használati díjak alkalmazandók.  

 

Az Együttműködési Megállapodás 4.2. g) és 5.3 pontjai, valamint a bérleti szerződés alapján az ÉTV Kft-nek a településen befolyt víz alapdíjból 13-20 mm vízmérő-átmérő esetén az alapdíj 75%-ának, ennél nagyobb átmérő esetén pedig az alapdíj 50%-ának megfelelő, a társasági és különadóval csökkentett összeget kell az önkormányzat elkülönített Vízügyi Alap számlájára befizetnie, mely összeg víziközmű-rekonstrukciókra és felújításokra fordítható.

A társaság taggyűlése a 21/2013. (XII.13.) számú határozatával arról döntött, hogy az alapdíj is bérleti díjként kerüljön kiszámlázásra, és ezt fizeti meg az ÉTV Kft. az Önkormányzat részére.

 

A Magyar Energetikai Hivatal tárgyévre vonatkozó, használati díjra vonatkozó rendelete az előterjesztés elkészítése időpontjáig nem lépett hatályba, így a használati díjat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 2015. évivel megegyező összegben, 76.304.400 Ft + ÁFA összegben kell megállapítani. A használati díj megállapítása döntést nem igényel, mivel a megállapítás módját jogszabály írja elő.

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben foglaltak alapján a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás fogyasztói árát a MEKH határozza meg, attól a szolgáltató nem térhet el.

 

Az ÉTV Kft. 2018-ban jelezte, hogy az ivóvíz vízszolgáltatás hatóságilag kötött fogyasztói ára az előzetes kalkulációk szerint nem fedezi a felmerülő költségeket, ezért a társaság taggyűlése javaslatot tett arra, hogy az alapdíjnak megfelelő bérleti díj összeget a Magyar Energetikai Hivatal elnökének a használati (bérleti) díj mértékét megállapító döntéséig az önkormányzat hagyja a Társaságnál a működési költségek fedezetéül. Közgyűlésünk akkor a 202/2018. (X.25.) határozatával a Társaság kérésének eleget tett, de kizárólag a 2018. évi alapdíj elengedéséről döntött. Miután a Magyar Energetikai Hivatal elnökének a fentiek szerinti döntése az egy év eltelte alatt nem született meg, és a Társaság likviditási helyzetében sem történt változás, javasoljuk, hogy döntsünk arról, hogy a bérleti díj alapdíj tartalmát az Önkormányzat a Társaságnál hagyja a MEKH elnöke fenti döntésének meghozataláig szóló időtartamra. Az intézkedés célja a Társaság likviditásának megőrzése, ezáltal a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

 

Érd, 2019. június 19.

 

 

 

                                                                                                          T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodásban meghatározott alapdíj összegének megfelelő bevételtől a Magyar Energetikai Hivatal (MEKH) elnökének a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § (6) bekezdése szerinti, a víziközművek használati (bérleti) díjának rendeletben történő megállapításáig eltekint, azt a Társaságnál hagyja a működési költségek fedezete és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megállapodás aláírására.


Határidő:       a döntés továbbítására azonnal

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges