Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) az urbanisztikával hivatásszerűen foglalkozók, illetőleg az urbanisztika iránt elkötelezetten érdeklődők szakmai-társadalmi szervezete.

 

A Társaság közhasznú tevékenységet végez a kutatás, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, felnőttoktatás, a kulturális örökség megóvása és műemlékvédelem, az épített környezet alakítása és védelme, a környezetvédelem és természetvédelem, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, és számos egyéb, kapcsolódó területen.

 

A Társaság a fenti területeken folyamatos szakmai kapcsolat tart a kormányzati, önkormányzati szervezetekkel, az urbanisztikával foglalkozó felsőoktatási intézményekkel és szakmai kamarákkal, valamint a bel- és külföldi társszervezetekkel. Konferenciákat, műhelybeszélgetéseket szervez, amelynek eredményeit az írott és elektronikus nyilvánosságban publikálja, szakmai díjakat alapít és adományoz, tagokat delegál a szakmai tervpályázatokba és tervtanácsokba, szakvéleményeket és tanulmányokat készít a fenti szakterületek urbanisztikához kapcsolódó kérdéseiben, véleményt nyilvánít a település- és területrendezéssel összefüggő közügyekben. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

A Társaság célja a sokféle szakma összehangolt tevékenységéből álló magyar urbanisztikának, a térségi és településfejlesztésnek, tervezésnek, irányításnak és működtetésének minél sikeresebbé hatékonyabbá és eredményesebbé tétele. A Társaságnak egyéni, jogi, tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek. A Társaság jogi tagja lehet az az önkormányzat, társadalmi szervezet, illetve közhasznú társaság, amelyik saját munkájában fontosnak tartja a Társaság által képviselt szakmai törekvéseket és szakszerűséget, és ezért munkájában igényli a Társaságnak a tagjai részére nyújtott szolgáltatásokat, elfogadja a Társaság Alapszabályát és meghirdetett programját, s kéri felvételét.

A Társaság alapszabálya a http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&aid=39329 linken, programja a http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=247992 linken tekinthető meg.

 

 

Az önkormányzatok számára a MUT-hoz való csatlakozás több, formális és informális előnnyel jár együtt:

 

- A tagsággal bekerül az urbanisztika szakmai vérkeringésébe: kapcsolatépítésre, információszerzésre, szakmai tudás bővítésére alkalmas eseményeken vehet részt;

- A MUT fizetős rendezvényein kedvezményben részesül minden teljes jogú tag (az önkormányzatok és szakmai intézmények által delegált tagok is);

- Elsőként értesül az urbanisztikai témájú rendezvényekről, workshopokról, konferenciákról, oktatásokról/tanfolyamokról és pályázatokról;

- A fórumokról, workshopokról az eseményt követően készült beszámolókat naprakészen olvashatja;

- A MUT heti rendszerességű Hírlevelében egy csokorba összeszedve minden más hozzáférő előtt kapja kézhez a MUT híreit és egyéb válogatott szakmai cikkeket a széles szakmai sajtóból;

- Minden tagnak lehetősége van szakmai együttműködésre;

- Ezen felül az önkormányzatok megjelenési lehetőséget kapnak a szervezet platformjain, rendezvényein, illetve helyet kapnak a honlapon készülő tudástárban, illetve további kedvezményekben részesülnek a programokon történő részvételek esetén.

 

A tagság tagdíjfizetési kötelezettséggel jár, és csak az a tag rendelkezik szavazati joggal (például a MUT éves Közgyűlésén) és jelölhető bármiféle MUT tisztségre (pl.: Elnökségi Tag, Tagozatvezető, Tervtanácsi delegált, Zsűritag stb.), és részesülhet a fenti szakmai, kapcsolatteremtési és anyagi előnyökből, aki időben rendezte a tagdíjat, tehát nincs tagdíjhátraléka.

 

Önkormányzati tagok esetén a tagdíj mértéke a mindenkori lakosságszámhoz igazodik: Mértéke 2 Ft/1 lakos/év. Településünk tagságának éves díja 2019. évben 136.078 Forint.

 

Javasolom tehát, hogy a Közgyűlés fejezze ki az önkormányzat csatlakozási szándékát, egyúttal döntsön a tagdíj összegének biztosításáról.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

 

Érd, 2019. június 18.

 

 

 T. Mészáros András

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy kéri az önkormányzat felvételét a Magyar Urbanisztikai Társaság jogi tagjainak sorába, és ezzel összefüggésben a társaság alapszabályát és meghirdetett programját elfogadja. A Közgyűlés a szavazati jog gyakorlására és a társaság tevékenységében történő részvételre T. Mészáros András polgármestert delegálja.

 

  1. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az éves tagdíj mértéke bruttó 2,- Ft /1 lakos, melynek 2019. évre esedékes 136.078 forintos összegét a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes tagdíj összegét a mindenkori tárgyévi költségvetésekben biztosítja.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a belépési kérelem benyújtására és a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: belépési kérelem benyújtására - 15 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.