Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 295/2017. (XI.30.) és 296/2017. (XI.30.) határozataival döntött az Érd Ófalu egykori téglagyári területén kreatív pihenőközpont létrehozásáról és a Minaret környezetének közterület alakításáról szóló beruházási célokmányok elfogadásáról. A 2017. november 30-án tárgyalt előterjesztés részletesen bemutatta a Duna-pari fejlesztés tervezett ütemeit, az egyes ütemekhez tartozó projektelemeket.

Az említett két célokmányhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a téglagyári területen hamarosan megindulhat a tervezett elemek megvalósítása. A Minaret közvetlen környezetének rendezésére vonatkozóan ugyancsak teljes körűen rendelkezésre állnak a tervek, de a környező két lakóingatlant, megegyezés hiányában, csak kisajátítás útján tudjuk megszerezni. Ez az eljárás még folyamatban van, a terület és a házak átalakításának tervezése csak a birtokbaadás után indulhat meg. Az igényes, turisztikailag is vonzó környezet kialakításához, mely méltó a ritkaságszámba menő országos műemlékhez, szükséges a buszforduló áthelyezése, a légkábelek földkábelre történő kiváltása is.

Ez utóbbi ügyekben szintén történt előrelépés. A buszforduló tervezett helye a Hamzsabég tér egy része, mely egy előzetes tanulmányterv alapján, a buszközlekedést üzemeltető Volánnal történt egyeztetést követően, a helyi építési szabályzat tervmellékletébe is belekerült. A Hamzsabég tér rendezése és a két kisajátítandó épület új funkciójának ügyében a közösségi tervezés módszerét is igénybe vettük, megszólítva a szűkebb és tágabb környezetben élő érdi lakosságot. A beruházás megvalósításához szükséges tervek elkészítése ezekkel a feladatokkal folytatódik.

Az Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás tervezési és megvalósítási folyamata újabb célokmány megtárgyalását és elfogadását teszi szükségessé.

Az említett korábbi előterjesztésben már bemutatásra került, hogy a meglévő pincesoron az önkormányzat saját pincéinek rekonstrukciójával, présház létrehozásával, rendezvényterem és önkormányzati szálláshely kialakításával lehetőség adódik a gasztronómiai, a borturizmus és a zarándokturizmus elindítására. A présház építési engedélyét ez év tavaszán megkaptuk, a kiviteli tervek bírálati példányát a közelmúltban szállították a tervezők, tehát ez esetben is hamarosan elindulhat a kivitelezés. A présház beruházás költségeinek fedezete rendelkezésre áll.

A mellékelt beruházási célokmány részletezi a tervezett költségeket.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmány elfogadásáról hozzon döntést!

 

 

Érd, 2019. június 14.

 

 

 

 T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu meglévő pincesoron önkormányzati présház létrehozására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a Közgyűlés ___/ határozatához

 

 

 

CÉLOKMÁNY

 

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd Ófalu, meglévő pincesoron önkormányzati présház létrehozása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

A beruházás keretében az önkormányzati pincék előtti területen présház készül a 24571 hrsz-ú ingatlanon. A felmért önkormányzati pincék bevonásával tervezett – a pincesoron meglévő présházakhoz illeszkedő – épületben rendezvényterem és vendégszobák készülnek, a meglévő pincék felújítása, hasznosítása is tervezett.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érd, Mély u. 25., 24571 hrsz.
HÉSZ szerinti besorolása: Kp

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 

A présház nettó alapterülete: F: 321 m2 + TT 80 m2 = 401 m2; pince felújítás: 180 m2 Jelenleg a kiviteli tervbírálati anyag műszaki leírása áll rendelkezésre.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

-       Programkialakító tanulmányterv: 2x200.000 Ft+ÁFA + 200.000 Ft = bruttó 708.000 Ft

-       Építési engedélyezési és kiviteli terv:

tervezési díj 10.600.000 Ft+ÁFA=
bruttó 13.462.000 Ft

-       Tervezői művezetés: 750.000 Ft+ÁFA=bruttó 952.500 Ft

-       Kivitelezés: bruttó 235.000.000 Ft

-       Közbeszerzés: bruttó2.500.000 Ft

-       Eszközbeszerzés: bruttó 30.000.000 Ft

-       Egyéb költségek:
(műszaki ellenőr, organizáció, bonyolítás, tartalék) bruttó 20.000.000 Ft

Teljes költség: 302.622.500 Ft

A költség a megtörtént kifizetések és az előzetes költségbecslés alapján került beállításra.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Központi költségvetési támogatás:

Modern Városok Programja terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számúpolgármesteri utasítás

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

Működéshez a szükséges engedélyek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A megvalósításhoz szükséges tanulmánytervek, építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés bruttó 15.122.500, -Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolgáltatókkal egyeztetni. Parkolóhelyek kialakítása szükséges a funkcióhoz kapcsolódóan a Mély u. és a Kerülő u. kereszteződésénél (23846 hrsz.)

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2020. III. negyedév

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.