Tisztelt Közgyűlés!

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) céljával, valamint a Kormány családtámogatási intézkedéseivel összhangban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának is elsődleges célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése mellett a családok támogatása, a gyermeknevelés segítése.

 

A Rendelet jelenleg is igen széleskörű pénzbeli és természetbeni ellátást biztosít a szociálisan rászoruló személyek, családok, háztartások számára, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján a családok számára továbbra is komoly anyagi terhet jelent az iskolakezdési időszak. A családok kiadásainak további enyhítése céljából javaslom a tanévkezdési támogatás esetében a szociális rászorultság jövedelmi határának megemelését a bölcsődei, óvodai nevelésben részt vevők és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatók esetében, javaslom továbbá a támogatás mértékét egy konkrét összegben meghatározni.

 

A támogatás költségigénye tekintetében becsült összeggel áll módunkban számolni, figyelembe véve azt a tényt, hogy a gyermekes családok egy főre jutó átlagjövedelméről nem áll rendelkezésünkre adat.

 

Az elmúlt években az önkormányzati támogatásban (tanévkezdési támogatás, védőoltás, gyermekétkeztetési díjkedvezmény, gyermekintézményi díjkedvezmény) részesülő gyermekek átlagos száma 572 fő volt. A támogatások jogosultsági feltételeként az egy főre jutó jövedelemhatár a nyugdíjminimum 200 és 350 %-ában került meghatározásra.

 

A tanévkezdési támogatás esetén a jövedelemhatár duplájára emelésével a támogatásban részesülők számának háromszorosával számolhatunk, így a fentiek alapján a becsült többlet-forrás igény 15.000.000,- Ft, melynek a fedezete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet „Ellátottak pénzbeli juttatásai” című kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítással biztosítható.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap tartalmazza.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban áll.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

 

 

Érd, 2019. június 18.

 

 

                                                                                               

                Simó Károly                                                                                       

 

 

                TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019 (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

„40. § (1) Tanévkezdési támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 400%-át, és gyermeke

 

  1. a) bölcsődei, óvodai nevelésben vesz részt, vagy

 

  1. b) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat.

 

(2) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató esetében a támogatás annak nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.

 

 (3) A támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft.

 

(4) A kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 30. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

 

(5) A támogatást elsősorban utalvány formájában kell biztosítani. Amennyiben nem áll rendelkezésre utalvány, úgy a támogatás összegét pénzbeli ellátásként kell biztosítani.”

 

 

  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                            T. Mészáros András

                   jegyző                                                                                        polgármester