Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2017. (I.26.) határozatával döntött az Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról.

A Közgyűlés 155/2017. (V.25.) határozatának 1. pontjában pénzeszköz átadásról döntött az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulás részére e beruházások egy részének megvalósítása céljából.

 

A tervezett csapadékvíz-elvezetési munkák (tervezés, engedélyezés, közműkiváltás, kivitelezés) elvégzésére irányuló beruházások tervezett bekerülési értéke e programban összesen 4.800.000.000 Ft. Ennek egy részét az Önkormányzat fizeti ki (közműkiváltás, területszerzés, hatósági díjak, ÁFA, egyes vízgyűjtők megvalósítása, stb), a további részét az Önkormányzat megbízásából a Társulás fizeti ki.

 

  • Társulási keret: 881.849 e Ft
  • Önkormányzati keret: 918.151 e Ft

Összesen:                               4.800.000 e Ft

 

Javaslom a 155/2017. (V.25.) önkormányzati határozat 1. pontjának módosítását, amelyben pontosítjuk a Társulás részére átadandó pénzösszeget.

 

A mellékelt beruházási célokmány részletezi a megvalósítandó munkákat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmány módosításáról hozzon döntést!

 

Érd, 2019. június 21.

 

 T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról szóló 4/2017. (I.26.) határozatának mellékletét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 155/2017. (V.25.) határozat 1. pontját és a 224/2018. (XI.29.) határozat 1. pontját módosítja az alábbiak szerint:

 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolítására biztosított pénzügyi forrás egy részét - nettó 2.881.849 ezer Ft értékben - pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulásnak elszámolási kötelezettség mellett.”

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a Közgyűlés __/2019. (VI.27.) határozatához

 

CÉLOKMÁNY

 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érd Megyei Jogú Város különböző városrészeiben csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás megvalósítása II. ütem, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása a Modern Városok Program keretében

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

A klímaváltozás nyomán, az egyre gyakoribb extrém időjárási viszonyok között a hirtelen lezúduló vizek jelentős károkat okoznak az épített környezetben. A lakosságot is veszélyeztető elöntések gyakoriak lettek. A növekvő burkolt közterületek mellett a hiányos vízelvezető rendszer okozta károk, a közösségi közlekedés bevezetése miatt és általában a vízelvezetés, mint önkormányzati feladat teljesítése érdekében, valamint az Európai Uniós beruházással megvalósított szennyvízelvezető rendszer és tisztítómű védelme, a kiöntések idején a közegészségügyi problémák jelentkezése miatt a vízelvezetést a városban meg kell oldani.

Az Érd Megyei Jogú Város érintett városrészeiben elsősorban a főgyűjtőket és elöntés-gyakori mélypontok csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás megvalósítása és a levezetés miatt szükséges tározók építése a projekt célja. A beruházás hozzájárul, megalapozza a város fejlődését, az utak rendezését, a közösségi közlekedés bevezetését, ezzel jelentősen hozzájárulhat a gazdasági növekedéséhez, új munkahelyek megteremtéséhez. A gyakran bekövetkező káresemények megelőzésével csökkennek a kiadások és a közhangulatot is javítja.

Érd Megyei Jogú Város érintett városrészeiben a csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás kiemelt feladata mellett, az ahhoz szorosan kapcsolódva létrejövő záportározó és mellette a közpark - turisztikai célokkal kiegészülve - a lakosság számára is kedvező rekreációs lehetőséggel komplex, fenntarthatóbb hasznosítást eredményezne.

 

 

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

A csapadékvíz elvezetés program esetében az 5. pontban megjelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közterületek, illetve az érintett magántulajdonú ingatlanok.

 

A záportározó és szabadidőpark esetében az alábbi területet érintve:

Sárd, Néra, Sás, Láp, Temes, Patak, Zagyva, Zala, Zápor és Tétényi utca által határolt területen (hrsz.:02/3; 02/4; 02/5; 02/6; 02/7; 02/8; 02/9; 02/10; 02/11; 02/12; 02/13; 02/14; 02/15; 02/16; 02/17; 02/18; 02/19; 02/1; 02/10; 02/20; 03; 04/2; 04/3; 04/4; 04/5; 04/6; 04/7; 04/8; 04/9; 04/10; 05; 07/6; 07/7; 07/8; 07/10; 07/12; 07/13; 07/14). A beruházáshoz szükséges területrész még magántulajdonban lévő ingatlanjainak önkormányzati tulajdonba kerülésére irányuló eljárások folyamatban vannak. A beruházáshoz szükséges telekalakítás megtörtént.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 

Csapadékvíz C1 program:

 

1

Tárnoki út - útépítés Lőcsei u.- Kolozsvári u. között

2

Ürmös utca csapadékvíz-elvezető rendszer építése, útfelújítással

3

Technikus utca csapadékvíz-elvezető rendszer építése, útfelújítással

4

Csapadékvíz-elvezetési tervek készítése C1 programban

5

Alsóvölgyi út csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Vincellér u.- Tárnoki u. között

6

Orgona utca csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

7

Fürdő utca csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Tárnoki út-7-es út között

8

Ébenfa utca - Vincellér utca csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

9

Közműkiváltások (Vincellér utca ivóvíz, gázkiváltások, közútkezelői előírások telj.)

10

Papi Földek záportározó tározóépítési munkák I. ütem

11

Könyvvizsgáló C1 Programban

12

Mérnök C1 Programban

13

Közbeszerzési költségek C1 Programban

14

Hatósági díjak C1 Programban

15

Papi Földek területszerzés C1

 

Csapadékvíz C2 program:

 

1

Felsővölgyi út csapadékvíz elvezetés

2

Tervezések (hatósági díjakkal együtt)

3

Kalotaszegi I. ütem, Csapadékvíz-elvezetési, Kalotaszegi II. úthelyreállítás

4

Tárnoki út csapadékvíz-elvezetés és kiegészítő munkálatok

5

Kolozsvári út csapadékvíz-elvezetési munkálatok

6

Nyugati gyűjtő előkészítő munkái

7

Záportározó kialakítása állandó vízszinttel Papi Földeknél + durva tereprendezés

8

Tétényi út csapadékvíz-elvezetéshez kapcsolódó útrekonstrukció

9

Ürmös utca  csapadékvíz-elvezetési munkálatok

10

Csaba utca csapadékvíz-elvezetési munkálatok

11

Riminyáki úti cspadékvíz-elvezető rendszer + kapcsolódó utcák

12

Diósdi út szelvénybővítés + kapcsolódó utcák

13

Lőcsei utca alsó szakasz kapacitás bővítés + kapcsolódó utcák

14

Szövő u (M7- Törökbálinti út k.) csapadékvíz-elvezetési munkálatok

15

Alsóerdősor (Eperfától Folyondárig) csapadékvíz-elvezetési munkálatok

16

Szolgáltatások

17

Kisajátítások

18

Közműkiváltások

19

Mérnök (műszaki ellenőr) alkalmazása

20

Tájékoztatási ksg

21

Közbeszerző ksg

22

Kivonási díj (Termelésből kiv. )

 

Tó és közpark program:                            

1

engedélyezési és tender terv

2

közbeszerzési ksg

3

Mérnök

4

Dendrológiai szakvélemény

5

Híd tervezés, talajmechanikai vizsgálatok, elemzések Ökológiai felmérés és üzemeltetési kézikönyv

6

Játszótér

7

sportpályák

8

futópálya

9

hulladék tároló

10

beton műtárgyak

11

stégek, teraszok a tó körül

12

közvilágítás

13

parképítés - zöldfelület, növénytelepítés, locsolóhálózat

14

berendezések

15

csónak kikötő tó mellett

16

hídak

17

kutyafuttató

18

szabadtéri szinpad

19

Elektromos energia bekötések, trafók

20

bekötő utak építés

21

belső utak, burkolatok kialakítása

22

közműhálózat - kábelek

23

közmű - vízellátás

24

vízelvezetés

25

parkolók

26

vízgépészet

27

Anyagok: Kábelek, közvilágítási kandeláberek, beton, zúzott kő, beton burkoló elemek, szegélyek, vízcsövek, csatornacsövek, szivárgó anyagok, stb.

28

munkahajó

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

Az 1003/2016. (I.13.) Korm. határozatban foglaltak szerint 2.400.000.000 Ft összeget fordít a város csapadékvíz elvezetési programra

 

1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban meghatározott keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg:

 

Az 5. pontban említett tervezési program szerinti feladatokra vonatkozóan az alábbi éves bontásban használja fel a támogatást Érd Megyei Jogú Város:

2017. évben 2.930.000.000 Ft.

2018. évben 1.870.000.000 Ft.

A hátra lévő csapadékvíz-elvezetési munkák (tervezés, engedélyezés, közműkiváltás, kivitelezés) elvégzésére irányuló beruházás tervezett bekerülési értéke: 4.800.000.000 Ft.

 

A záportározó, mint árvízcsúcs csökkentő létesítmény kialakítását, és mint a csapadékvíz-elvezető rendszer szerves részét a Keleti fő gyűjtő kialakítását célzó 1003/2016. (I. 13.) kormányhatározat forrásából finanszírozza a város.

 

 MVP bizottsága által jóváhagyott meghatározott keretösszeg (50.000.000 Ft) felhasználása várhatóan az alábbiak szerint realizálódik:

 

Magasépítészeti-, kertépítészeti-, közmű- „jóváhagyási tervek” elkészítése: 50 millió Ft

 

Az 1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban meghatározott keretösszeg szerint a tározó és környezetének turisztikai fejlesztésére, valamint a szabadidőpark kialakítására1.800.000.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

 

Összesen: 9 050 000 000,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Modern Városok Program keretében biztosított forrás terhére

1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat

 

MVP Bizottság által jóváhagyott fejlesztési

keret

 

1876/2016. (XII.28.) Korm. határozat szerinti mértékben a központi költségvetés központi kezelésű előirányzatából támogatott gazdaság-fejlesztési célkitűzés

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

 

Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás lesz a közbeszerzések lebonyolítója, melyek során az 5. pontban említett szakaszolás szerint vízjogi engedélyezési terv, előzetes vizsgálat, engedélyezési tervek, kiviteli tervek készülnek, valamint az Érdi Közterület –fenntartó Intézmény lesz egyes részfeladatok kivitelezője.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

A csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításához kapcsolódóan (C1-C2 program) - szakaszonként változóan - a létesítmények kialakítása érdekében kisajátításokra, telekalakítási eljárásokra, előzetes vizsgálatokra (EVD), vízjogi engedélyezésre, valamint szolgalmi jogi kérdések rendezésére van szükség.

 

Az árvízcsúcs csökkentő tározó esetében a vízjogi engedélyezés folyamatban van.

A szabadidőpark vonatkozásában - egyes beruházással érintett ingatlanok esetében - a közcélra történő kisajátítási eljárások folyamatban vannak.

Az érintett területek vonatkozásában a termőföld más célú hasznosítását engedélyező eljárás folyamatban van.

 

A szabadidőpark létesítéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálat előkészítés alatt áll.

A szabadidőpark végleges területének kialakítása, kapcsolódó telekalakítás előkészítés alatt áll.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

- Előzetes (környezeti) vizsgálat (EVD)

- hidrogeológiai egyedi vizsgálat

- geodéziai vizsgálat

- talajmechanikai vizsgálat

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

Az alapközművek új elemek kialakítását igénylik, melynek műszaki tartalmát tervezés során határozzák meg.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

A csapadékvíz projekt esetében a fenntartást az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény (ÉKFI) végzi.

 

A záportározó és közpark esetében a projekt legnagyobb részét az önkormányzat a MVP forrásaiból kívánja létrehozni. Az üzemeltető az Önkormányzat által alapított Érdi Közterület Fenntartó Intézmény, mint költségvetési szerv, vagy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, Érdi Városfejlesztési Nonprofit Kft. lesz. Az üzemeltetéshez szükséges forrásokat az Önkormányzat biztosítja.

A következő létesítmények esetén a leendő üzemeltető kiválasztására pályázatot ír ki az Önkormányzat, illetve az üzemeltető feladata lesz megépíteni a műtárgyakat is:

a.         szállásépület, bungalók

b.         Wake-board pálya

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

A használatba vétel várhatóan 2019. IV. negyedévben történik meg.

 

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

A csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó keretre az éves költségvetés biztosít fedezetet.

 

Az üzemeltetési engedély és a kitermelésre kerülő vízkontingens, illetve a felhasználás jellege alapján állapítható meg.

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 13. §-a alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó, helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.

 

A záportározó turisztikai célokkal kiegészülve a lakosság számára is kedvező rekreációs lehetőséggel komplex, fenntarthatóbb hasznosítást eredményez.

A turisztikai/rekreációs célú hasznosítás hozzájárul a város gazdasági növekedéséhez, új munkahelyeket teremt a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.