Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága egyik tagjának, Percz Antalnak a megbízatása 2019. szeptember 19. napján lejár.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személyből áll.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:121. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése értelmében a felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt.

 

Javasolom, hogy a Közgyűlés további évre – 2019. szeptember 20. napjától 2024. szeptember 19. napjáig – válassza meg Szabó Béla Lászlót felügyelőbizottsági tagnak.

 

Érd, 2019. augusztus 21.

 

 

     T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

1.         Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztja 2019. szeptember 20-tól 2024. szeptember 19-ig tartó időszakra Szabó Béla Lászlót.

 

2.         A Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat) 15. pontja az alábbiakra módosul:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

 

 A felügyelőbizottság elnöke:

 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve: 

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2017. december 22.

A megbízatás lejárta: 2022. december 22.

 

A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bada Zoltán

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. július 2.

A megbízatás lejárta: 2024. július 1.

 

Név: Szabó Béla László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. szeptember 20.

A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 19.

 

A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

3.         Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges

1. melléklet a _/2019. (VIII.21.) önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán utca 2.)

 

 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

…/2019.(VIII.21.) alapítói határozat

 

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság felügyelőbizottsági tagjának öt éves határozott időtartamra 2019. szeptember 20. napjától 2024. szeptember 19. napjáig Szabó Béla Lászlót (anyja neve: , lakcíme:) választja meg.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) 15.pontját az alábbiakra módosítja:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

 

 A felügyelőbizottság elnöke:

 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2017. december 22.

A megbízatás lejárta: 2022. december 22.

 

A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bada Zoltán

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. július 2.

A megbízatás lejárta: 2024. július 1.

 

Név: Szabó Béla László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. szeptember 20.

A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 19.

 

A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2019. augusztus 21.

 

 

………..........................................

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2019. augusztus 21. napján ellenjegyzem: